Vrátit se po rozvodu k původnímu příjmení můžete oznámením u jakéhokoli matričního úřadu v ČR.


Rozvodem samým se příjmení manželů nemění. Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může však do šesti měsíců od právní moci rozhodnutí o rozvodu přijmout své dřívější příjmení, popřípadě upustit od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, a to oznámením kterémukoli matričnímu úřadu. (Dřívějším příjmením se rozumí příjmení, které měl manžel bezprostředně před vstupem do manželství.)

Zmešká-li uvedenou lhůtu, musí požádat o změnu příjmení běžným postupem.

Oznámení se činí písemně nebo ústně do protokolu. Matrikář vydá oznamovateli potvrzení.


CO JE POTŘEBA PŘEDLOŽIT

  • platný průkaz totožnosti
  • oddací list (není nutný, bylo-li manželství zapsáno u téhož matričního úřadu)
  • doklad o rozvodu manželství s údajem o právní moci (není nutný, bylo-li manželství zapsáno u téhož matričního úřadu a rozvod byl už rovněž zapsán)

Lhůty pro vyřízení

  • Žadatel musí do šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.
  • Manžel, který přijal dřívější příjmení, je oprávněn i povinen užívat toto příjmení, a to od doby, kdy byly splněny podmínky takovéto změny, tj. kdy změna byla příslušným orgánem vzata na vědomí.
  • Po přijetí dřívějšího příjmení požádejte o vydání nového občanského průkazu.
  • Pokud zmeškáte šestiměsíční lhůtu po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu, můžete podat žádost o změnu příjmení běžným postupem.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení matrik
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Romanová Martina

matrikářka
tel. +420220144146
gsm. +420723807673
RomanovaM@Praha7.cz
dveře 6.05

Prokopová Vladana, Bc.

matrikářka
tel. +420220144273
gsm. +420605753972
ProkopovaV@Praha7.cz
dveře 6.05

Tauerová Blanka Anna, Mgr.

matrikářka
tel. +420220144229
gsm. +420774917125
TauerovaB@Praha7.cz
dveře 6.04

Kočková Lenka

matrikářka
tel. +420220144193
kockoval@praha7.cz
dveře 6.04