Vrátit se po rozvodu k původnímu příjmení můžete oznámením u jakéhokoli matričního úřadu v ČR.


Rozvodem samým se příjmení manželů nemění. Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může však do šesti měsíců od právní moci rozhodnutí o rozvodu přijmout své dřívější příjmení, popřípadě upustit od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, a to oznámením kterémukoli matričnímu úřadu. (Dřívějším příjmením se rozumí příjmení, které měl manžel bezprostředně před vstupem do manželství.)

Zmešká-li uvedenou lhůtu, musí požádat o změnu příjmení běžným postupem.

Jak

Oznámení se činí písemně nebo ústně do protokolu. Matrikář vydá oznamovateli potvrzení.

Co je potřeba předložit

  • platný průkaz totožnosti
  • oddací list (není nutný, bylo-li manželství zapsáno u téhož matričního úřadu)
  • doklad o rozvodu manželství s údajem o právní moci (není nutný, bylo-li manželství zapsáno u téhož matričního úřadu a rozvod byl už rovněž zapsán)

Lhůty pro vyřízení

Žadatel musí do šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

Manžel, který přijal dřívější příjmení, je oprávněn i povinen užívat toto příjmení, a to od doby, kdy byly splněny podmínky takovéto změny, tj. kdy změna byla příslušným orgánem vzata na vědomí.

Po přijetí dřívějšího příjmení požádejte o vydání nového občanského průkazu.

Pokud zmeškáte šestiměsíční lhůtu po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu, můžete podat žádost o změnu příjmení běžným postupem.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení matrik
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Henke Marcela, Bc., DiS.

vedoucí oddělení
dveře 6.03
tel. +420220144193
gsm. +420776358885
HenkeM@Praha7.cz