Programové dotační řízení MČ Praha 7 se zpravidla vypisuje v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí. Žádosti se podávají prostřednictvím dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys.


Dotační řízení 2024

Výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 pro rok 2024 – poskytnutí dotací v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2024 dle usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0001/24-R ze dne 09.01.2024.

Rada MČ Praha 7 vyhlásila usnesením č. 0556/23-R programové dotační řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2024. 

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 6. do 10. 11. 2023. V dotačním portálu je však žadatelé mohou zpracovávat již nyní. 

Žádosti o dotace se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys. Žádosti se nepodávají v listinné podobě.

Podrobné informace k dotačnímu řízení naleznete v dotačních pravidlech níže, která si prosím pozorně prostudujte.

MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace
Zásady zpracování osobních údajů

Pravidla pro poskytování programových dotací pro rok 2024
Potvrzení žadatele o podání žádosti – povinná příloha žádosti o dotaci
Evidence skutečných majitelů – návod ke stažení úplného výpisu

Vzor žádosti o poskytnutí programové dotace
Vzor dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
Vzor dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč
Vzor formuláře finančního vypořádání dotace – vyúčtování

Dotační komise – složení


DOTAČNÍ PROGRAMY 2024

Oblast bezpečnosti a protidrogové prevence

 1. Protidrogová prevence
 2. Prevence kriminality (včetně problematiky extremismu)

Oblast kultury 

 1. Kultura v Praze 7

V případě celoroční činnosti (především v oblasti divadelní činnosti) doporučujeme podat jednu souhrnnou žádost, nikoliv více žádostí na jednotlivé tituly či akce.

Oblast sociální a zdravotní

 1. Podpora pro sociálně a zdravotně znevýhodněné občany Prahy 7
 2. Zdravotně-preventivní programy
 3. Podpora provozu zařízení zdravotnických a sociálních služeb pro občany Prahy 7
 4. Podpora terénní práce a služeb, zaměřených na osoby sociálně vyloučené, sociálním vyloučením ohrožené nebo osoby s psychiatrickým onemocněním
 5. Podpora programů pro rizikovou a sociálně znevýhodněnou mládež ve věku 13–26 let
 6. Podpora pečujících osob
 7. Ochrana seniorů a mezigenerační dialog
 8. Integrace cizinců a národnostních menšin

Přihlíženo bude zejména k projektům, které podpoří spolupráci místních poskytovatelů nebo jsou připraveny na základě spolupráce s příspěvkovými organizacemi MČ Praha 7 (Pečovatelské centrum, SAZ) místními organizacemi, praktickými lékaři a lékaři specialisty, kteří ošetřují nebo pracují s občany Prahy 7.

Dále pak projekty podporující poskytování a rozvoj potřebných služeb v přirozeném prostředí osob (domácí péče, terénní služby, terénní psychiatrická péče, podpora v komunitě apod.), zejména pak v součinnosti s místními praktickými lékaři/specialisty či poskytovateli zdravotně-sociálních či sociálních služeb.

Oblast sportu

 1. Podpora sportu a pohybových aktivit v Praze 7

Oblast školství

 1. Rozvoj jazykového vzdělávání žáků a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem, začleňování těchto žáků a jejich rodin do širší komunity školy (školní komunitní akce apod.)
 2. Podpora rozvoje a aktivit mateřských center a rodičovských spolků při MŠ a ZŠ Prahy 7
 3. Podpora doučování a aktivit pro podporu žáků ohrožených školním neúspěchem
 4. Podpora mezigenerační spolupráce a aktivit propojujících seniory a děti z MŠ, ZŠ a SŠ
 5. Projekty prevence a zdravotní osvěty na školách/školkách
 6. Prevence šikany a kyberšikany v MŠ, ZŠ a SŠ
 7. Podpora rozvoje digitální a mediální gramotnosti pro žáky a učitele
 8. Podpora integrace dětí včetně rodin z odlišného kulturního prostředí
 9. Podpora rozvoje občanské společnosti a výuky moderních dějin

Oblast životního prostředí

 1. Založení, zpřístupnění a údržba zeleně
 2. Vedení k ekologické odpovědnosti
 3. Komunitní zahradničení ve městě
 4. Hospodaření s dešťovou vodou

Oblast rozvoje a péče o veřejný prostor

 1. Podpora komunitního života ve vnitroblocích (úpravy prostoru)
 2. Kultivace venkovních prostranství zpříjemňující jeho užívání
 3. Rozšiřování nezpevněných a voděpropustných ploch/povrchů

Důležitá upozornění

Před podáním žádosti doporučujeme důkladně si promyslet a zvážit v jaké oblasti a programu žádost podat.

V případě, že akce v sobě nese prvky z více oblastí, především prolínající se prvky kulturní, sociální, vzdělávací a pohybové, doporučujeme kontaktovat příslušné pracovníky ÚMČ Praha 7 pro jednotlivé oblasti viz dotační pravidla a žádost s nimi konzultovat.

V případě jakýchkoli nejasností se neváhejte obrátit na příslušné pracovníky ÚMČ Praha 7 viz kontakty v dotačních pravidlech.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ Praha 7 v rámci programového dotačního řízení k rozdělení v roce 2024 činí celkem 5 975 000 Kč. Finanční prostředky pro jednotlivé oblasti jsou rozděleny takto:

bezpečnost a protidrogová prevence 250 000 Kč
kultura    2 500 000 Kč
sociální a zdravotní  900 000 Kč
sport    1 375 000 Kč
školství        450 000 Kč
životní prostředí 250 000 Kč
rozvoj a péče o veřejný prostor  250 000 Kč


Výše uvedené finanční objemy mohou být v závislosti na schváleném rozpočtu pro rok 2024 poměrně upraveny.

Na dotaci není právní nárok.

Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých).

Výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 pro rok 202(dotace do výše 50 tis. Kč) – poskytnutí dotací v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2023 do 50 tis. Kč dle usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0001/23-R ze dne 3. 1. 2023 ve znění usnesení č. 0047/23-R ze dne 24. 1. 2023.

Výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 pro rok 2023 (dotace nad 50 tis. Kč) – poskytnutí dotací v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2023 nad 50 tis. Kč dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0002/23-Z ze dne 16. 1. 2023.

Rada MČ Praha 7 vyhlásila usnesením č. 0628/22-R programové dotační řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2023. 

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 7. do 13. 11. 2022. V dotačním portálu je však žadatelé mohou zpracovávat již nyní. 

Žádosti o dotace se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys. Žádosti se nepodávají v listinné podobě.

Podrobné informace k dotačnímu řízení naleznete v Pravidlech níže.

MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace

Pravidla poskytování programové dotace pro rok 2023
Potvrzení žadatele o podání žádosti – povinná příloha žádosti o dotaci
Evidence skutečných majitelů – návod ke stažení úplného výpisu

Vzor žádosti o poskytnutí programové dotace
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč
Vzorový formulář finančního vypořádání dotace – vyúčtování

Výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 pro rok 2022 (dotace nad 50 tis. Kč) – poskytnutí dotací v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2022 nad 50 tis. Kč dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0004/22-Z ze dne 24. 1. 2022.

Výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 pro rok 2022 (dotace do výše 50 tis. Kč) – poskytnutí dotací v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2022 do 50 tis. Kč dle usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0001/22-R ze dne 4. 1. 2022.


Rada MČ Praha 7 vyhlásila usnesením č. 0611/21-R programové dotační řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí, rozvoj a péče o veřejný prostor pro rok 2022. 

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 1. do 7. 11. 2021. V dotačním portálu je však žadatelé mohou zpracovávat již nyní. 

Žádosti o dotace se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys. Žádosti se nepodávají v listinné podobě.

Podrobné informace k dotačnímu řízení naleznete v Pravidlech níže.

MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace

Pravidla poskytování programové dotace pro rok 2022
Potvrzení žadatele o podání žádosti – povinná příloha žádosti o dotaci
Evidence skutečných majitelů – návod ke stažení úplného výpisu

Vzor žádosti o poskytnutí programové dotace
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč
Vzor finančního vypořádání dotace – formuláře vyúčtování

Stanovisko MČ Praha 7 k realizaci akcí/projektů/činností podpořených v rámci programového dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o
veřejný prostor pro rok 2021 a čerpání poskytnutých dotací.


Výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 pro rok 2021 (dotace do výše 50 tis. Kč) – poskytnutí dotací v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2021 do 50 tis. Kč dle usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0001/21-R ze dne 05.01.2021


Výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 pro rok 2021 (dotace nad 50 tis. Kč) – poskytnutí dotací v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2021 nad 50 tis. Kč dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0001/21-Z ze dne 25.01.2021


Rada MČ Praha 7 vyhlásila usnesením č. 0633/20-R programové dotační řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2021. 

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 02. do 08. 11. 2020. V Dotačním portálu MČ Praha 7 je však žadatelé mohou zpracovávat již nyní. 

Žádosti o dotace se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys. Žádosti se již nepodávají v listinné podobě.

Podrobné informace k dotačnímu řízení naleznete v Pravidlech.

MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace

Pravidla poskytování programové dotace pro rok 2021
Potvrzení žadatele o podání žádosti – povinná příloha žádosti o dotaci


Vzor žádosti o poskytnutí programové dotace
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč
Vzor finančního vypořádání dotace – formuláře vyúčtování

Výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 pro rok 2020 – poskytnutí dotací v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2020 do 50 tis. Kč
dle Usnesení č. 0037/20-R 


Výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 pro rok 2020 – poskytnutí dotací v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2020 nad 50 tis. Kč
dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0004/20-Z


Rada MČ Praha 7 vyhlásila usnesením č. 0613/19-R programové dotační řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2020.  Usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0738/19-R bylo dne 5. 11. 2019 zrevokováno usnesení č. 0613/19-R.

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 4. do 10. 11. 2019. V Dotačním portálu MČ Praha 7 je však žadatelé mohou zpracovávat již nyní. 

Žádosti o dotace se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys. Žádosti se již nepodávají v listinné podobě.

Podrobné informace k dotačnímu řízení naleznete v Pravidlech.

MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace

Pravidla poskytování programové dotace pro rok 2020
Potvrzení o podání žádosti

Žádost o poskytnutí programové dotace 
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč
Finanční vypořádání dotace

Výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2019

Usnesení č. 0004/19-Z
Důvodová zpráva k návrhu 

Usnesení č. 0037/19-Z


Rada MČ Praha 7 vyhlásila usnesením č. 0743/18-R programové dotační řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2019.

Žádosti o dotace se podávají v termínu od 19. do 23. 11. 2018. V Dotačním portálu MČ Praha 7 je však žadatelé mohou zpracovávat již nyní. 

Podrobné informace k dotačnímu řízení naleznete v Pravidlech.

MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace

Pravidla městské části Praha 7 pro poskytování programové dotace pro rok 2019
Potvrzení o podání žádosti
Zásady zpracování osobních údajů
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
Text vzorové dotační – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč

Prosíme, prostudujte důkladně pravidla pro poskytování programové dotace a manuál dotačního systému.
Doporučujeme nenechat podání žádosti o dotaci na poslední chvíli.

Programové dotace městské části Praha 7 jsou účelovým poskytnutím finančních prostředků žadatelům na bezpečnostní, kulturní, sportovní, vzdělávací, zdravotně sociální a jinou obecně prospěšnou činnost. Vyhlašují se zpravidla jednou ročně.

Výsledky poskytnutí programových dotací

Poskytnutí dotací městské části Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí pro rok 2018
Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0004/18-Z ze dne 29.01.2018

Důkladně si prosím pročtěte Pravidla MČ Praha 7 pro poskytování dotace pro rok 2018, kde naleznete veškeré potřebné informace.
Žádosti v programovém dotačním řízení MČ Praha 7 pro rok 2018 se podávají od 30.10. do 06.11.2017 (ne dříve ani později).

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kancelář starosty a tajemníka
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Strnadová Michaela, PaedDr.

vedoucí odboru
dveře 5.10
tel. +420220144233
gsm. +420731628904
StrnadovaM@Praha7.cz