Usnesení rady MČ Praha 7

Návrh na udělení záštity a poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu spolku Senior fitnes občanské sdružení, IČO: 227 24 770

č. 0856/15
Ze dne 22.9.2015

Rada MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  1. Návrh na udělení záštity a poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu spolku Senior fitnes občanské sdružení, IČO: 227 24 770
 2. Uděluje
  1. záštitu spolku Senior fitnes občanské sdružení, IČO: 227 24 770, se sídlem Ostrovského 94/22, 150 00 Praha 5 na podporu akce Den pro zdraví se Senior fitnes, pořádané dne 14.10.2015 na softballovém hřišti v Tróji, Praha 7
 3. Schvaluje
  1. poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu, dle žádostí podaných v měsíci srpnu 2015, žadateli dle přílohy č. 2 tohoto usnesení v celkové výši 15.000,- Kč, formou veřejnoprávní smlouvy, hrazeno z rozpočtu ORJ 401 OKS-KS – sport
  2. text vzorové smlouvy o poskytnutí dotace viz příloha č. 4, která bude uzavřena mezi městskou částí Praha 7 a žadatelem viz příloha č. 2
  3. uzavření vzorové smlouvy o poskytnutí dotace viz příloha č. 4, která bude uzavřena mezi městskou částí Praha 7 a žadatelem viz příloha č. 2
 4. Ukládá
  1. Určen: STA Čižinský Jan Mgr.
   1.1 Úkol: podepsat smlouvu o poskytnutí dotace s žadatelem viz příloha č. 2
   1.2 Termín: 02.10.2015

  2. Určen: VED KS Strnadová Michaela PaedDr.
   2.1 Úkol: organizačně zajistit udělení záštity dle článku II. tohoto usnesení
   2.2 Termín: 02.10.2015
   2.3 Úkol: organizačně a finančně zajistit poskytnutí dotace v oblasti sportu dle článku III. tohoto usnesení
   2.4 Termín: 14.10.2015

starosta Městské části Praha 7: Mgr. Jan Čižinský
zástupce starosty Městské části Praha 7: Mgr. Ondřej Mirovský M.EM


Přílohy: