Pokud chcete prodávat na ulici či chodníku, je možné to realizovat pouze na místech a se sortimentem schválených tržním řádem.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání
placeholder

Fialová Zdeňka

vedoucí oddělení
dveře 4.14
tel. +420220144027
gsm. +420732867247
FialovaZ@Praha7.cz

Městská část Praha 7 disponuje pouze velmi omezeným počtem míst schválených tržním řádem (nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů). Vždy je tedy nutné předem konzultovat danou lokalitu s pracovníky Odboru dopravy. Žádat lze pouze o jednorázový prodej, který nepodléhá tržnímu řádu, tj. vánoční prodej kaprů a stromků (event. jmelí a chvojí, od 7. do 24. prosince), velikonoční prodej kraslic a pomlázek (v období 20 dnů před Velikonočním pondělím) a dále prodej při slavnostech, sportovních akcích apod. Pokud jde o nabídku zboží – výstavku, musí být žadatel vždy uveden v tržním řádu.

Žádost bude vyřízena do 30 dnů od podání, složitější případy do 60 dnů (žádost musí být podána nejpozději 30 dní před započetím záboru). Při povolení záboru se hradí správní poplatek dle délky akce, který činí do 10 dnů 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, do 12 měsíců 1 000 Kč, v hotovosti při vydání rozhodnutí přímo odboru dopravy. Dále je nutné uhradit místní poplatek ve výši 10 Kč/m2/den, způsob platby si žadatel domluví na finančním odboru Úřadu městské části Praha 7. Postačí k tomu rozhodnutí o povolení záboru.


CO JE NUTNÉ PŘILOŽIT K ŽÁDOSTI

  • okótovaný plánek s šíří chodníků a návrhem umístění nejlépe v měřítku 1 : 500
  • kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu žadatele, ne starší 3 měsíců
  • Plná moc k jednání, v případě zastupování plná moc k jednání ve věci vyřízení záboru pro předzahrádku, opatřená podpisem statutárního zástupce žadatele a podpisem pověřené osoby s uvedením, že pověřená osoba plnou moc přijímá. (Pokud bude plná moc obsahovat větu „jmenovaný je oprávněn vzdát se opravných prostředků“, nabývá rozhodnutí právní moci následující den po převzetí, jinak 15 dnů po převzetí.)
  • nájemní smlouvu s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK), Veletržní 1623/24, Praha 7-Holešovice

FORMULÁŘE

Odkazy:

Tržní řád hl. m. Prahy