Je určeno pouze pro vymezený okruh řidičů a vozidel či pro konkrétní účely, např. zásobování. V současné době jsou vyhrazená místa pro parkování v Praze 7 zřizována výhradně pro Městská policie, Policie České republiky, sanitky, zásobování, pro potřeby Úřadu městské části Praha 7 a výhradně pro držitele ZTP/P.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Zalabák Tomáš, Bc.

referent
dveře 4.15
tel. +420220144026
gsm. +420732457378
ZalabakT@Praha7.cz

Podejte písemnou žádost u příslušného silničního správního úřadu – Úřad MČ P7, Odbor dopravy.


CO MUSÍM PŘILOŽIT K ŽÁDOSTI

  • nájemní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí
  • kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu
  • souhlas Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK), Veletržní 1623/24, Praha 7-Holešovice, po předchozím odsouhlasení na odboru dopravy
    3× plánek úpravy dopravního režimu, nejlépe v měř. 1 : 500, s dopravním značením dle vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
  • plnou moc k zastupování

SPRÁVNÍ POPLATEK

Dle délky vyhrazení místa – 10 dnů 100 Kč, do půl roku 500 Kč, do roka 1 000 Kč.


LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Podle správního řádu 30 dnů, nebo 60 dnů po doložení smlouvy s TSK.


CO DALŠÍHO BUDU MUSET VYŘIZOVAT

V případě souhlasu ÚMČ P7 (Odboru dopravy) a Policie ČR SHMP-DI z dopravního hlediska je nutné před vydáním rozhodnutí doplnit spis o uzavřenou nájemní smlouvu s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, obchodní odd., Veletržní 24, Praha 7.


JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ

Odvolání ve smyslu správního řádu k odboru dopravních agend MHMP podáním k odboru dopravy ÚMČ P7.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích do výše 500 000 Kč pro právnické i fyzické osoby.

POZOR – místní poplatky činí 10 Kč/m2/den (při celoročním využití 51 100 Kč – pro osobní vozidlo)

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Související předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu
Vyhláška č. 30/2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů


FORMULÁŘE

Vyhrazené parkovací místo

Formulář Žádost o zvláštní užívání veřejné komunikace v Praze 7 – pro umístění vyhrazeného parkovacího místa je k dispozici v tištěné podobě na Úřadě Městské části Praha 7, Odbor dopravy, nebo na Informačním centru Městské části Praha 7 – IC Milady Horákové 2, Podatelna.