Je určeno pouze pro vymezený okruh řidičů a vozidel či pro konkrétní účely, např. zásobování. V současné době jsou vyhrazená místa pro parkování v Praze 7 zřizována výhradně pro vozidla taxi, Městská policie, Policie České republiky, sanitky, zásobování a pro potřeby Úřadu mětské části Praha 7.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7

Oddělení silničního správního úřadu

pondělí a středa
7.30 – 11.30
12.30 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě

Jak

Podejte písemnou žádost u příslušného silničního správního úřadu – Úřad MČ P7, Odbor dopravy.

Co musím přiložit k žádosti

  • nájemní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí
  • kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu
  • souhlas Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK), Řásnovka 8, Praha 1, po předchozím odsouhlasení na odboru dopravy
    3x plánek úpravy dopravního režimu, nejlépe v měř. 1:500, s dopravním značením dle vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
  • plnou moc k zastupování

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Žádost o zvláštní užívání veřejné komunikace v Praze 7 – pro umístění vyhrazeného parkovacího místa je k dispozici v tištěné podobě na Úřadě Městské části Praha 7, Odbor dopravy, nebo na Informačních centrech Městské části Praha 7– IC Milady Horákové 2, IC Dělnická 44, Podatelna.

Správní poplatky

Dle délky vyhrazení místa – 10 dnů 100 Kč, do půl roku 500 Kč, do roka 1000 Kč.

Lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu 30 dnů, nebo 60 dnů po doložení smlouvy s TSK.

Co dalšího budu muset vyřizovat

V případě souhlasu ÚMČ P7 (Odboru dopravy) a Policie ČR SHMP-DI z dopravního hlediska je nutné před vydáním rozhodnutí doplnit spis o uzavřenou nájemní smlouvu s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, obchodní odd., Řásnovka 8, Praha 1.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání ve smyslu správního řádu k odboru dopravních agend MHMP podáním k odboru dopravy ÚMČ P7.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích do výše 500 000 Kč pro právnické i fyzické osoby.

POZOR – místní poplatky činí 10 Kč/m2/den (při celoročním využití 51 100 Kč – pro osobní vozidlo)

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Související předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu
Vyhláška č. 30/2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Vyhrazené_parkovací_místo