Jestliže máte v úmyslu připojit nemovitost (např. garáž) na pozemní komunikaci, je to možné pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. Tohoto povolení, které je podkladem pro územní a stavební řízení vedené stavebním úřadem, je třeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího připojení.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor dopravy - oddělení silničního správního úřadu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Hally Martin, Bc.

referent
dveře 4.16
tel. +420220144029
gsm. +420732477247
HallyM@Praha7.cz

Žádost o povolení předkládá Odboru dopravy investor akce nebo jeho zástupce pověřený plnou mocí. Žádost může podat i zhotovitel. Žádost o povolení napojení se začíná řešit až po předložení celé projektové dokumentace stavby a vyplyne z projednání projektové dokumentace pro územní nebo stavební řízení. Pokud žadatel doloží požadované doklady, běží lhůta podle správního řádu 30 až 60 dní. Upozorňujeme, že vyjádření na Technické správě komunikací hl. m. Prahy a svodné komisi TSK si má vyžádat odbor dopravy, ale pokud chce žadatel urychlit vyřízení, žádá na těchto institucích sám.


CO JE NUTNÉ PŘILOŽIT K ŽÁDOSTI

  • projektovou dokumentaci s okótovaným plánkem plánovaného napojení
  • širší dopravní vztahy
  • vyjádření Policie ČR – Krajské ředitelství policie HMP, Odbor služby dopravní policie, Kongresová 2, Praha 4, tel. 974 821 259
  • vyjádření svodné komise Technické správy komunikací hl. m. Prahy, Veletržní 1623/24, Praha 7-Holešovice, tel. 257 015 111, a vyjádření Technické správy komunikací, Bubenečská 15, Praha 6, tel. 257 015 111
  • výpis z katastru nemovitostí
  • plnou moc (v případě, že rozhodnutí nebude přebírat statutární zástupce firmy) – v textu je nutné závěrem uvést:  „… a to včetně převzetí rozhodnutí a vzdání se práva opravných prostředků a písemného doručení“ a je nutné přiložit výpis z obchodního rejstříku, jestli zmocněnec je pověřen zodpovědnou osobou, která plnou moc smí napsat

Žádost o povolení napojení je předložena po předložení celé projektové dokumentace stavby a vyplyne z projednání projektové dokumentace pro územní nebo stavební řízení.


FORMULÁŘ

Žádost o napojení


SPRÁVNÍ POPLATEK

Výše správního poplatku je 500 Kč.


LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Pokud žadatel předloží požadované doklady, běží lhůta podle správního řádu 30 až 60 dní. Upozorňujeme na skutečnost, že odbor dopravy si má vyjádření na Technické správě komunikací hl. m. Prahy a svodné komisi TSK vyžádat sám, ale pokud chce žadatel vyřízení urychlit, podá žádost on.


KDO SE NA POSTUPU DÁLE PODÍLÍ

  • Technická správa komunikací, hl. m. Prahy
  • Policie ČR – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (KŘP HMP), Odbor služby dopravní policie (OSDP)
    Odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP)

Zákon č. 13/1997 Sb. § 10
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

Související předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu
Vyhláška č. 30/2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů


JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ

Odvolání ve smyslu správního řádu cestou odboru dopravy ÚMČ Praha 7 podané k Odboru dopravních agend MHMP.