Ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu je třeba ihned ohlásit kterémukoli pověřenému úřadu, který vydává občanské průkazy. Ztrátu a odcizení občanského průkazu lze ohlásit také Policii České republiky. Do 15 dnů od nahlášení musí občan zažádat o nový průkaz. V zahraničí je třeba nahlásit tyto skutečnosti na policii a na zastupitelském úřadě ČR. Od 1. 8. 2021 se již Potvrzení o občanském průkazu nevydává.


Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.
placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz

Do 15 dnů od nahlášení musíte zažádat o nový průkaz. Ohlášením ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu skončí jeho platnost. Pokud průkaz dodatečně najdete, musíte ho odevzdat na úřadě. Používání občanského průkazu, jehož ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití  občan ohlásil, je přestupkem, za který se uděluje pokuta.

Co je potřeba předložit

  • rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo
  • průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele

 Doklady musejí být předloženy v originále, ověřeném opise, nebo ověřené kopii. Je potřeba zaplatit správní poplatek 200 Kč.

Jak

O občanský průkaz musíte požádat osobně. Předem nevyplňujete žádnou žádost, ta je pořizována přímo úředníkem, zároveň je pořízen snímek občana, vlastnoruční podpis občana a jsou odebrány otisky prstů (od 12 let), pouze si přinesete uvedené doklady.  Standardně se vydávají strojově čitelné občanské průkazy s biometrickými údaji v podobě malé karty.

Co je potřeba rozhodnout při podání

Rodinný stav, registrované partnerství
Pokud si nepřejete, údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství se do průkazu nezapíše.

Možnost vyzvednutí průkazu u jiného úřadu
Občanský průkaz si můžete převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pokud to uvedete v žádosti. Poplatek za to je 100 Kč.


Lhůta pro vyřízení
Občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů od podání žádosti.

Doba platnosti občanského průkazu

  • občanům ve věku do 15 let je průkaz vydáván s dobou platnosti 5 let
  • občanům ve věku od 15 do 70 let je průkaz vydáván s dobou platnosti 10 let
  • občanům starším 70 let je průkaz vydáván s dobou platnosti 35 let
  • občanům starším 12 let, u kterých není možné dočasně pořídit otisky prstů rukou, s dobou platnosti na 1 rok

Převzetí průkazu

Občanský průkaz musíte převzít osobně a opět přitom prokázat totožnost (předložit např. dosavadní občanský průkaz, pokud je platný, nebo rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz).

Za občana mladšího 15 let občanský průkaz přebírá jeho zákonný zástupce nebo jiná osoba, které byl svěřen do osobní péče.

Za občana staršího 15 let, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí občanského průkazu, přebírá občanský průkaz opatrovník.

Za občana staršího 18 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Nemůže-li se občan ze zvlášť závažných důvodů dostavit k převzetí občanského průkazu, může za něj občanský průkaz převzít zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele.

Žadatel o vydání občanského průkazu, který dosáhl věku 15 let, má právo při převzetí občanského průkazu za asistence úřední osoby provést aktivaci nebo jinou správu dat pro elektronické využití občanského průkazu, to neplatí v případě, kdy občanský průkaz přebírá za žadatele jiná osoba nebo její zmocněnec. Více o aktivaci zde.

Žadatel o vydání občanského průkazu je při převzetí nového občanského průkazu povinen odevzdat dosavadní občanský průkaz, který správní orgán znehodnotí. Požádá-li o to občan, správní orgán mu znehodnocený občanský průkaz ponechá.

Občan je po převzetí povinen chránit svůj občanský průkaz: Poučení pro držitele občanského průkazu