Pokud je v občanském průkazu zapsán rodinný stav nebo registrované partnerství, jste povinni do 15 pracovních dnů po změně tohoto stavu požádat o vydání nového občanského průkazu. Při změně příjmení svatbou je třeba požádat o nový průkaz vždy, i pokud není rodinný stav v průkazu uveden.


Kde

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý a čtvrtek
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00
placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
dveře 1.08/1.08a
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz

Svatba

Novomanželé musejí o nový občanský průkaz požádat do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu. Na úřadě předloží dosavadní občanský průkaz s potvrzením o změně stavu. Je vhodné přinést i oddací list, i když tato povinnost není stanovena zákonem.

Rozvod

O nový občanský průkaz musí občan požádat do 15 pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství. Občan na úřadě předloží dosavadní občanský průkaz. Zároveň je vhodné přinést i rozsudek o rozvodu pro případ, že by soud dosud nezavedl údaj o rozvodu do informačního systému občanských průkazů.

Úmrtí manžela

O nový občanský průkaz musí občan požádat do 15 pracovních dnů po obdržení úmrtního listu manžela. Je vhodné přinést i úmrtní list.

Registrované partnerství

U registrovaného partnerství je postup podobný. Předloží se obdobné dokumenty jako při manželství (doklad o uzavření registrovaného partnerství, rozhodnutí o zrušení registrovaného partnerství, úmrtní list partnera). Doklady musejí být předloženy v originále, ověřeném opise, nebo ověřené kopii.

Jak

O občanský průkaz musíte požádat osobně. Předem nevyplňujete žádný formulář, pouze si přinesete uvedené doklady. Na místě vás úředník vyfotografuje a vytiskne žádost s potřebnými údaji. Podpisem potvrdíte jejich správnost a úplnost.

Co je potřeba rozhodnout při podání

1. Titul

Na vaši žádost lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení „docent“, „profesor“ nebo vědeckou hodnost. Žádáte-li o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které jste doposud neměl/a zapsané v občanském průkazu, musíte předložit doklad o jejich získání. V případě, že jste získal/a vzdělání a titul nebo vědeckou hodnost v zahraničí, musíte předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu (tento doklad vydává česká veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program).

2. Rodinný stav, registrované partnerství

Pokud si nepřejete, údaje o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství se do průkazu nezapíše.

Občanský průkaz si můžete převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pokud to uvedete v žádosti. Poplatek za to je 100 Kč.

Lhůta pro vyřízení

Občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů od podání žádosti.

Doba platnosti občanského průkazu

  • občanům ve věku od 15 do 70 let je průkaz vydáván s dobou platnosti 10 let
  • občanům starším 70 let je průkaz vydáván s dobou platnosti 35 let

Převzetí průkazu

Občanský průkaz musíte převzít osobně a opět přitom prokázat totožnost (předložit např. dosavadní občanský průkaz, pokud je platný, nebo rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz). Při převzetí občanského průkazu zadáte bezpečnostní osobní kód (4–10 číslic), který slouží k ověření vaší identity při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

Občan je po převzetí povinen chránit svůj občanský průkaz:
Poučení pro držitele občanského průkazu [stránka ministerstva vnitra]