archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Pandemie koronaviru připravila řadu lidí o výplatu i o práci. Jak tyto nenadálé životní situace řešit a kam se obrátit o pomoc?Co když jsem momentálně přišel o zaměstnání nebo mi pandemie brání ve výdělku?

Podpora v nezaměstnanosti
Pokud jste zcela přišli o zaměstnání a ztratili příjem, můžete se na Úřadu práce informovat ohledně nároku na dávku podpory v nezaměstnanosti, jejímž cílem je zmírnění dočasného výpadku příjmu. Nárok na podporu v nezaměstnanosti má občan s bydlištěm na území ČR, který byl zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání a který v posledních dvou letech získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění.

Kompenzační bonus
Pokud jste osobou samostatně výdělečně činnou, která v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření nemůže tuto činnost vykonávat v obvyklé míře, můžete mít nárok na kompenzační bonus. Nárok má ten, kdo vykonává činnost jako hlavní nebo i vedlejší, kromě případů, kdy se účastníte nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Podmínkou je, aby žadatel byl výše uvedenou osobou ke dni 12. března 2020 nebo měl samostatnou výdělečnou činnost přerušenou ode dne, který nastal po 31. srpnu 2019.

Žádost je možné podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období, jež je stanoveno od 12. března do 30. dubna 2020. Žádost podáváte prostřednictvím Finančního úřadu, a to e-mailem, datovou schránkou, aplikací EPO na Daňovém portálu Finanční správy, poštou nebo osobně na podatelně Finančního úřadu či prostřednictvím sběrného boxu, který je na úřadě umístěn. 

 

Co když momentálně nemám dostatek peněz na zaplacení nájemného?

Vzhledem k náročnosti situace se můžete zkusit s pronajímatelem individuálně domluvit na odložení platby, popřípadě na dočasném snížení nebo odpuštění nájemného. Je pak dobré mít tuto domluvu sjednanou písemně, aby nedošlo k případným rozporům po skončení krizových opatření.

Příspěvek na bydlení
S náklady na bydlení vám mohou pomoci i dávky státní sociální podpory, například příspěvek na bydlení, o který můžete požádat na Úřadu práce. Stačí prokázat, že na bydlení vynakládáte více než 35 % svých čistých měsíčních příjmů. Příspěvek by měl dorovnat rozdíl mezi 35 % vašeho čistého příjmu a výší normativních nákladů na bydlení (případně skutečných nákladů na bydlení, jsou-li nižší). Příspěvek na bydlení je určený lidem žijícím ve vlastním, družstevním nebo nájemním bytě, podmínkou ale je, že máte na dané adrese trvalé bydliště.

Doplatek na bydlení
Další dávkou řešící úhradu nákladů na bydlení je doplatek na bydlení, o který mohou žádat jen domácnosti v hmotné nouzi. Dávka se týká především těch, jejichž příjem dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí částek živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení. Podrobnější informace o obou dávkách na bydlení se dozvíte na Úřadu práce.

Dávka mimořádné okamžité pomoci
Pokud jste ve finanční nouzi, můžete také požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Ta může být poskytnuta v následujících situacích:

• Pokud nemáte dostatečné finanční prostředky a hrozí vám vážná újma na zdraví.

• V případě vážné mimořádné události (živelní pohroma, požár), pokud vám celkové sociální a majetkové poměry neumožňují tuto situaci překonat vlastními silami – v odůvodněných případech je možné sem zařadit právě aktuální nouzový stav kolem pandemie.

• Pokud nemáte s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry dostačující finanční prostředky na úhradu nezbytného jednorázového výdaje (např. prokázaná ztráta osobních dokladů), nezbytných předmětů dlouhodobé potřeby (např. lednička, pračka) či na úhradu nezbytného jednorázového výdaje souvisejícího se sociálně-právní ochranou dětí nebo na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte

• Jestliže vám hrozí sociální vyloučení. 

 

Jak zažádat o dávku od státu v době pandemie?

O dávku můžete zažádat prostřednictvím podatelny Úřadu práce, kde dodáte potřebné podklady. S ohledem na omezení kontaktů můžete doklady a žádost zaslat i poštou, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky.

Pokud žádost posíláte elektronicky na předepsaném formuláři Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, může být bez zaručeného elektronického podpisu, a to naskenovaná nebo ofocená s vlastnoručním podpisem, spolu s naskenovanými nebo ofocenými přílohami dokládajícími skutečnosti. Administrativa je tak po dobu nouzového stavu zjednodušená.

Jak na vyplnění žádosti elektronicky, se můžete podívat na www.uradprace.cz/nestujte-ve-fronte.


Poradit se ohledně své situace můžete také na Kontaktním místě pro bydlení na radnici Prahy 7, U Průhonu 38, č. dveří 2.11 v pondělí 13–17 hodin nebo ve středu 8–12 a 13–17 hodin. Kontakt na koordinátorku Dorotu Smieškovou je tel.: 778 110 027, email: smieskovad@praha7.cz.

Ve spolupráci s externím právníkem nebo kolegy z Oddělení sociálních věcí se budeme snažit najít pro vás vhodné řešení.


S vyplněním žádosti vám pomohou také pracovníci Odboru sociálních věcí, a to na radnici U Průhonu 38 v úředních hodinách v pondělí a ve středu 8–12 a 13–17 hodin. K dispozici jsou vám také pracovníci Call centra Úřadu práce ČR na tel.: 800 779 900, a to v pondělí a ve středu 8–17 hodin, v úterý a ve čtvrtek 8–15 hodin, v pátek 8–13 hodin.
Dotazy je možné posílat též elektronicky na e-mail: kontaktni.centrum@mpsv.cz nebo callcentrum@mpsv.cz.

Dotazy týkající se rodičovského příspěvku zasílejte na rodicak@uradprace.cz. Více informací najdete na www.uradprace.czwww.financnisprava.cz.


MČ je realizátorem projektu Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v MČ Praha 7, registrační číslo projektu CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/15_008/0007235, spolufinancovaného z prostředků EU, Operačního programu Zaměstnanost.