Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na záměr uzavření dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví domů Heřmanova 16/562 a U Studánky 29/241, včetně souvisejících pozemků

č. 0893/17
Ze dne 26.09.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na záměr uzavření dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví domů Heřmanova 16/562 a U Studánky 29/241, včetně souvisejících pozemků


 2. konstatuje,


  1. že Programové prohlášení Rady městské části Praha 7 pro období 2014 - 2018 klade důraz na sjednocení vlastnictví podílových domů formou směny, či odkupu jednotlivých podílů, s důrazem na postup s péčí řádného hospodáře  2. že ke dni 20.09.2017 byl proveden vklad vlastnického práva, s právními účinky ke dni 11.08.2017, id 50/336 domu U Studánky 29/241 a pozemku parc. č. 540 v k.ú. Bubeneč, pro Ing. Tomáše Kroluppera, Krohova 2210/54, Praha 6 a id 50/336 pro SJM Ing. Michaela Trezziho, CSc. a JUDr. Ing. Danu Trezziovou, Nad Truhlárnou 531, Všenory, kteří odkoupili spoluvlastnické podíly od bývalých vlastníků Flusser Daniel, Flusser Gideon, Flusser Uri, Flusser Yohanan, Pavlok Jan JUDr. Ph.D.  3. že interní záměr MČ Praha 7 uskutečnit směnu podílů bytových domů Heřmanova 16/562 a U Studánky 29/241 byl projednán a vzat na vědomí Finančním výborem Zastupitelstva MČ Praha 7 poprvé v roce 2016, zprávou vypracovanou zástupcem starosty MČ Praha 7 Ing. Marešem ke dni 29.08.2016 a poté i v roce 2017 ve zprávě ke dni 13.03.2017, s tím, že následně došlo ke změně spoluvlastníků, ale na předchozí jednání bylo navázáno a došlo k dohodě na směně výhodné pro obě smluvní strany a dle předkladatele akceptovatelné pro MČ Praha 7  4. že MČ Praha 7, Ing. Tomáš Krolupper a manželé Trezziovi dospěli k oboustranné dohodě o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví podílů MČ Praha 7 v domech Heřmanova 16/562 a U Studánky 29/241, kdy MČ Praha 7 nabyde plné vlastnictví domu U Studánky 29/241 a Ing. Tomáš Krolupper a manželé Trezziovi nabydou každý zvlášť podíl id 7/16 domu Heřmanova 16/562 a pozemku parc. č. 1331 v k.ú. Holešovice, přičemž Ing. Tomáš Krolupper a manželé Trezziovi uhradí za vypořádání spoluvlastnictví náhradu MČ Praha 7 v souhrnné výši 4.500.000,- Kč  5. že návrh dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví počítá s tím, že MČ Praha 7 v rámci vypořádání podílového spoluvlastnictví obdrží zůstatky účtů podílových domů, což přinese do hospodaření MČ Praha 7 dalších cca 5 mil. Kč, které jsou nyní alokovány na účtech podílových domů


 3. souhlasí


  1. se záměrem směny spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 540, o výměře 589 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 241, bytový dům U Studánky 29, vše k.ú. Bubeneč a parc. č. 1331, o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 562, bytový dům Heřmanova 16, vše k.ú. Holešovice, mezi MČ Praha 7 (id 236/336 a 7/8) a Ing. Tomášem Krolupperem, Krohova 2210/54, Praha 6 (id 50/336) a SJM Ing. Michaelem Trezzim, CSc. a JUDr. Ing. Danou Trezziovou, Nad Truhlárnou 531, Všenory (id 50/336), kdy MČ Praha 7 zůstane svěřená správa nemovitostí celého domu U Studánky 29/241 a pozemku parc. č. 540 v k.ú. Bubeneč a Ing. Tomáši Krolupperovi a manželům Trezziovým budou připsány příslušné spoluvlastnické podíly na domu Heřmanova 16/562 a pozemku parc. č. 1331 v k.ú. Holešovice, s tím, že za úplné vypořádání zaniklého podílového spoluvlastnictví uhradí Ing. Tomáš Krolupper a manželé Trezziovi společně náhradu za vypořádání spoluvlastnictví MČ Praha 7 v souhrnné výši 4.500.000,- Kč  2. se záměrem rozhodnutí MČ Praha 7 dle § 89, odst. 2, písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o nabytí nemovitých věcí spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 540, o výměře 589 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 241, bytový dům U Studánky 29, vše k.ú. Bubeneč, formou směny spoluvlastnických podílů mezi mezi MČ Praha 7 (id 236/336 a 7/8) a Ing. Tomášem Krolupperem, Krohova 2210/54, Praha 6 (id 50/336) a SJM Ing. Michaelem Trezzim, CSc. a JUDr. Ing. Danou Trezziovou, Nad Truhlárnou 531, Všenory (id 50/336), kdy MČ Praha 7 zůstane svěřená správa nemovitostí celého domu U Studánky 29/241 a pozemku parc. č. 540 v k.ú. Bubeneč a Ing. Tomáši Krolupperovi a manželům Trezziovým budou připsány příslušné spoluvlastnické podíly na domu Heřmanova 16/562 a pozemku parc. č. 1331 v k.ú. Holešovice, s tím, že za úplné vypořádání zaniklého podílového spoluvlastnictví uhradí Ing. Tomáš Krolupper a manželé Trezziovi společně náhradu za vypořádání spoluvlastnictví MČ Praha 7 v souhrnné výši 4.500.000,- Kč  3. se záměrem zřízení předkupního práva k nemovitým věcem pozemku parc. č. 1331, o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 562, bytový dům Heřmanova 16, vše k.ú. Holešovice, pro MČ Praha 7, po dobu dvou let ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, jakožto práva věcného, které působí i vůči právním nástupcům Ing. Tomáše Kroluppera a manželům Trezziovým  4. se záměrem uzavření dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a zřízení předkupního práva jako práva věcného, mezi MČ Praha 7 a Ing. Tomášem Krolupperem, Krohova 2210/54, Praha 6 a SJM Ing. Michaelem Trezzim, CSc. a JUDr. Ing. Danou Trezziovou, Nad Truhlárnou 531, Všenory  5. s návrhem usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7


 4. ukládá


  1. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • předložit Zastupitelstvu MČ Praha 7 návrh na záměr uzavření dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví domů Heřmanova 16/562 a U Studánky 29/241, včetně souvisejících pozemků

    Termín: 9.10.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7