archivní článek, informace již nemusí být aktuální


Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2019/2020 se pomalu blíží, proto jsme pro vás připravili přehled školek se všemi důležitými informacemi. Zápisy proběhnou 6. a 7. května od 13.30 do 17 hodin.

K zápisu budete potřebovat:

 • vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou získáte na webových stránkách mateřských škol nebo na webových stránkách Prahy 7 (sekce školy a školky), případně přímo v mateřských školách
 • evidenční list potvrzený pediatrem včetně očkování
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz, občané jiných států předloží pas a doklad o pobytu na území ČR

Zákonný zástupce obdrží při zápisu registrační číslo, pod kterým bude správní řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání vedeno. Přihlášku můžete podat do více mateřských škol. Obvod zápisů do předškolního vzdělávání je na celém území městské části Praha 7.

Povinné předškolní vzdělávání

 • zákonný zástupce dítěte narozeného do 31. 8. 2014 je povinen přihlásit dítě k zápisu
  k předškolnímu vzdělávání;
 • přednostně se přijímají děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (tj. děti starší
  pěti let od 1. 9. 2019), a dále jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého, třetího a druhého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu Praha 7

Tato povinnost se vztahuje:

 • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů
 • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí jej zákonný zástupce přihlásit v jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zákonný zástupce může pro dítě, které má zahájit povinné předškolní vzdělávání, zvolit denní docházku do mateřské školy, která je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, anebo vybrat jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. V případě, že již dítě do mateřské školy dochází, pokračuje v předškolním vzdělávání v mateřské škole, pokud zákonný zástupce nezvolí jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Více informaci vám ráda sdělí Bc. Eva Krejcarová, Odbor vzdělávání a projektového řízení, tel.: 739 553 181, email: krejcarovae@praha7.cz.


MŠ Letohradská (s detašovaným pracovištěm Školička a Letohrádek)

Vzdělávací program: Školka plná zábavy

Mateřská škola Letohradská nabízí moderní výukové technologie a didaktické pomůcky.
V roce 2016 byla rekonstruována zahrada, která je součástí vnitrobloku. Součástí zahrady je pískoviště a další herní prvky včetně pryžové plochy, kterou děti využívají k jízdě na koloběžkách apod. Dále se zde nachází mlhoviště a plocha pro míčové hry. Bezpečnost mateřské školy je zajištěna prostřednictvím kamerového systému.

Kroužky a mimoškolní aktivity: logopedie, hra na flétnu, výtvarná výchova, hudebně-pohybová výchova, angličtina, sportovní hry, návštěvy divadel, školy v přírodě, masopustní karneval, mikulášská nadílka, besídky, vycházky po Praze, výlety, oslava Mezinárodního dne dětí, zahradní slavnost, lampionový průvod

Provozní doba: 7–17 hodin
Den otevřených dveří: 27. 3. 9–10.30 a 15–17 hodin

Kontakt:
Letohradská 370/1
Tel.: 233 370 792, 604 447 235
Email: msletohradska@tiscali.cz
www.msletohradska.cz


MŠ U Studánky

Vzdělávací program: Jaro, léto, podzim, zima – ve školce je vždycky prima

V těsné blízkosti Stromovky objevíte historickou budovu MŠ U Studánky, která je součástí FZŠ PedF UK Umělecká, má vlastní zahradu i tělocvičnu. Její snahou je vytvořit pro děti i rodiče přátelskou atmosféru, úzce spolupracovat s rodinou a dbát na individuální přístup a osobnostní rozvoj dětí. Cílem je užít si dny všední i sváteční, dodržovat jak české zvyky a tradice našich předků, tak oslavy svátků novodobých (Halloween, mikulášská a vánoční nadílka, karneval, vynášení Morany, Velikonoce, pálení čarodějnic).

Kroužky a mimoškolní aktivity: návštěvy botanické a zoologické zahrady, muzeí, výstav
a galerií, poznávací vycházky Prahou, divadelní představení, besedy s policií, záchranáři, besedy na téma zdravá výživa zábavnou formou, zahradní slavnosti pro rodiče, besídky ke Dni matek, ozdravné pobyty pro děti na jaře a na podzim, kroužek anglického jazyka, sportovní a výtvarný kroužek a tanečky. Mateřská škola spolupracuje s neziskovou organizací Mezi námi a v rámci mezigeneračních setkávání pravidelně navštěvuje seniory z Prahy 7.

Všechna oddělení navštěvují v rámci dopoledního bloku jednou týdně lezeckou stěnu.

Provozní doba: 7–17 hodin
Den otevřených dveří: 3. 4., první prohlídka v 10 hodin, odpolední v 16 hodin

Kontakt:
U Studánky 4
Tel.: 725 818 879
Email: msustudanky@seznam.cz
www.msustudanky.webnode.cz


MŠ Kostelní

Vzdělávací program: Přijďte se k nám schovat
Mateřská škola Kostelní je školou finského typu, budova byla postavena v roce 1979 v Letenských sadech a je po celkové rekonstrukci. Zaměřuje se zejména na tvořivost dětí. Hlavním cílem je citlivě a komplexně působit na osobnost každého dítěte tak, aby se po všech stránkách rozvíjelo a mohlo úspěšně zvládat nároky života. K mateřské škole přiléhá oplocená zahrada se třemi pískovišti a herními prvky. K pobytu dětí jsou využívány také Letenské sady a Stromovka.

Kroužky a mimoškolní aktivity: keramika, malování, angličtina, sauna, hudebně-pohybový kroužek Kuřátka, taneční kroužek, plavání, drakiáda, Punčová sobota, mikulášská nadílka, vánoční posezení s rodiči, Štrúdlová sobota, karneval, čarodějnický rej, celodenní výlet, oslava dne dětí, divadla, školy v přírodě, zahradní slavnost

Provozní doba: 7–17 hodin
Dny otevřených dveří: 24. a 25. 4. 15–17 hodin

Kontakt:
Kostelní 37/7
Tel.: 233 374 436
Email: ms.kostelni@volny.cz
www.mskostelni.cz


MŠ Nad Štolou (s detašovaným pracovištěm MŠ Janovského)

Vzdělávací program: Rok v mateřské škole s úsměvem
V Mateřské škole Nad Štolou se snaží o celkový rozvoj dítěte se zaměřením na jeho adaptaci, socializaci a estetickou výchovu. Školní vzdělávací program je přístupný všem dětem, vytváří příležitosti seberealizace, rozvoje talentu a nadání dětí tak, aby děti byly spokojené, vyrovnané a navštěvovaly MŠ s radostí.

Kroužky a mimoškolní aktivity: angličtina, dramatický kroužek, keramika, výlety, divadelní představení, vánoční besídky, karneval, škola v přírodě, zahradní slavnost, Mikuláš, výstavy, rozloučení se školáky, návštěvy prvních tříd, olympiáda, MDD, návštěva Technického a Zemědělského muzea. Zahrada je uvnitř vnitrobloku se zavlažováním a mlhovištěm.

Provozní doba: 7–17 hodin
Podvečer otevřených dveří: 16. 4. 17.15–18 hodin

Kontakt:
Nad Štolou 6
Tel.: 233 371 448, 733 633 522
Email: mts_nadstolou@volny.cz
www.msnadstolou.cz


MŠ Janovského – detašované pracoviště MŠ Nad Štolou

Vzdělávací program: Rok v mateřské škole s úsměvem
Mateřská škola Janovského je umístěna ve dvou soukromých domech v přízemí se samostatnými vchody pro první a druhou třídu z ulice Janovského 52 a se samostatným vchodem pro školní jídelnu z ulice Strojnická 17. Mateřská škola může používat zahradu, která je ve vnitrobloku Schnirchova. V roce 2014 byla celá zahrada zrekonstruována a vybavena herními prvky.

Kroužky a mimoškolní aktivity: keramika, plavání, divadelní a hudební představení, výtvarné dílny s rodiči, návštěva divadel a Národní galerie, hudební nástroje v mateřské škole, karneval, narozeninové oslavy dětí, tematické vycházky po Praze, škola
v přírodě, návštěva 1. tříd ZŠ, jarní výlet, den dětí, rozloučení s předškoláky. Zahrada je uvnitř vnitrobloku Schnirchova.

Provozní doba: 7–17 hodin
Den otevřených dveří: 15. 4. 16–17 hodin

Kontakt:
Janovského 52
Tel.: 220 870 517
Email: ms.janovskeho@centrum.cz
www.msnadstolou.cz


MŠ U Uranie (s detašovaným pracovištěm Ortenovo náměstí)

Vzdělávací program: Od podzimu do léta

Školka U Uranie se zaměřuje na environmentální výchovu. Díky celkové rekultivaci zahrady vznikl projekt s názvem Zahrada – čtvero ročních období. Jako první byla vybudovaná „přírodní učebna“ v atriu, která je určena k relaxačně-vzdělávacím aktivitám a k péči o „políčka“ a byla inspirací pro další etapy projektu. Jednotlivé části zahrady mají své hlavní charakteristiky v podobě ekosystému lesního, vodního, horského a lučního. Nedílnou součástí je také městský, interaktivní a komunitní kout. V září 2017 otevřela MŠ U Uranie 5 tříd detašovaného pracoviště Ortenovo náměstí na adrese Ortenovo náměstí 37. Třídy jsou plně vybaveny novým nábytkem a je zde také nová kuchyně. V roce 2017 vznikl projekt na revitalizaci zahrady a letos dochází k úpravám její větší části.

Kroužky a mimoškolní aktivity pro všechna pracoviště: hra na zobcovou flétnu, angličtina pro nejmenší, keramika, plavání, divadla a vzdělávací programy v MŠ i mimo ni, cílené výlety, školy v přírodě, tematické spaní ve školce, tradiční akce pro děti a rodiče, akce pro veřejnost Školkohraní

Provozní doba: 7–17 hodin
Den otevřených dveří: 17. 4. 9–11 hodin a 15–18 hodin

Kontakt:
Na Maninách 1080/29a a U Pergamenky 1144/1a,
Ortenovo náměstí 1505/37
Tel.: 739 630 246
www.msuranie.cz


MŠ Tusarova (s detašovaným pracovištěm MŠ Visionary)

Vzdělávací program: Škola v zahradách – od kořenů ke korunám

Škola je součástí ZŠ Tusarova. Základem výchovy a vzdělávání v Mateřské škole Tusarova je zdravé sebepojetí a spokojenost dítěte. Rozvíjejí zde osobnost dítěte s ohledem na jeho individualitu a učí děti žít spolu, vzájemné tolerantnosti a nezištné pomoci ostatním. Školka vytváří a prohlubuje citové vazby k přírodě a napomáhá udržovat lidové tradice a místní zvyky. Vzdělávání je založeno zejména na přímých zážitcích, na prožitkovém učení a na zajímavém a podnětném prostředí.

Kroužky a mimoškolní aktivity: český jazyk pro děti s odlišným mateřským jazykem, Malý olympionik, angličtina v pohybu, tanečky, plavání, výlety, školy v přírodě, dílničky, besídky, karneval a společné akce se ZŠ Tusarova – projekt Klíček, aktivity k Mezinárodnímu dni dětí, vláček Tusaráček

Provozní doba: 7–17 hodin
Den otevřených dveří: 16. 4. 9.30–11 a 15– 17 hodin

Kontakt:
Tusarova 515/27
Tel.: 734 305 159
Email: ms.tusarova@centrum.cz, sturcova@skolatusarova.cz
www.skolatusarova.cz


MŠ Visionary – detašované pracoviště ZŠ a MŠ Tusarova

Vzdělávací program: Škola v zahradách – od kořenů ke korunám

Tato nově vzniklá mateřská škola je součástí MŠ Tusarova a jsou zde umístěny převážně dvouleté děti.

Kroužky a mimoškolní aktivity: český jazyk pro děti s odlišným mateřským jazykem, Malý olympionik, angličtina v pohybu, tanečky, plavání, výlety, školy v přírodě, dílničky, besídky, karneval a společné akce se ZŠ Tusarova – projekt Klíček, aktivity k Mezinárodnímu dni dětí, vláček Tusaráček

Provozní doba: 7–13 hodin
Den otevřených dveří: 11. 4. 15–17 hodin

Kontakt:
Plynární 1617/10
Tel.: 703 146 933
Email: ms.visionary@skolatusarova.cz


MŠ Na Výšinách

Vzdělávací program: Jaro, léto, podzim, zima

Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě UK nabízí pestrý program aktivit a činností. Škola klade důraz na individuální, citové, socializační a vzdělávací potřeby dětí. Denní atmosféra je plná pohody, tvořivých aktivit s respektováním individuálních dispozic každého dítěte. Součástí je i mateřské centrum Medvíďata pro děti od dvou do čtyř let
a jejich rodiče. Nově zrekonstruovaná školní zahrada s atypickými herními prvky nabízí dostatek prostoru pro venkovní pohybové aktivity. Filozofie FMŠ: „Uvědomujeme si, že každé dítě má své specifické schopnosti, vlohy a nadání, a je na nás učitelích, abychom je nasměrovali a vedli tou správnou cestou za poznáním.“

Kroužky a mimoškolní aktivity: angličtina s rodilým mluvčím, logo hrátky, logopedie, vědecké pokusy, hudebně-pohybové hry, dramatický kroužek, výtvarný kroužek, kroužek keramiky, hra na zobcovou flétnu; Výšinské posvícení, Dopoledne podle pana Lady, Štrúdlování, Vánoční trhy, Mikulášské nadělování, karneval, Velikonoční jarmark, čarodějnice ve FMŠ, olympiáda, zahradní slavnost, besídky, výlety, divadla, galerie, koncerty, interaktivní programy a workshopy, mezigenerační setkávání, čtecí babičky, Recyklohraní, návštěva solné jeskyně. Pro předškolní děti úzká spolupráce se ZŠ, projekty: hrátky s interaktivní tabulí, Medvídek Nivea, Cvičíme se zvířátky

Provozní doba: 7–17 hodin
Den otevřených dveří: 16. 4. 10–11 a 15–18 hodin

Kontakt:
Na Výšinách 3/1075
Tel.: 233 373 770
Email: mts-vysiny@volny.cz
www.msnavysinach.cz


Informace či případné změny termínů dnů otevřených dveří si ověřte na webových stránkách jednotlivých mateřských škol. Pokud potřebujete podrobnější informace nebo si chcete domluvit jiný termín prohlídky či máte jakékoli jiné dotazy, neváhejte školku kontaktovat.


Uvažujete o odkladu základní školní docházky? Využijte přípravné třídy

V Praze 7 je při každé základní škole (mimo ZŠ Fr. Plamínkové) zřízena přípravná třída, která je určena pouze pro děti s odkladem školní docházky. Pro děti je zde připraven program, který jim pomůže zvyknout si na školní režim, vyrovnat handicap, pro který jim byl odklad školní docházky doporučen, umožní jejich další rozvoj a zajistí systematickou přípravu pro vstup do první třídy. Obsah vzdělávání v přípravné třídě odpovídá činnostem v mateřské škole, časový rozvrh vzdělávání je stanoven počtem vyučovacích hodin v první třídě. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, děti mohou navštěvovat školní družinu i kroužky nabízené příslušnou školou za stejných podmínek jako ostatní žáci školy.

Jak postupovat, když se pro přípravnou třídu rozhodnete? Přihlášky do přípravné třídy musí být potvrzeny Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7. Základní škole ji zákonný zástupce dítěte předá nejpozději při zápisu. Rodiče dítěte následně obdrží od ředitele školy rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy ZŠ.

Pokud byste se chtěli seznámit s prostředím přípravné třídy, kontaktujte vybranou školu a domluvte se na prohlídce během vyučování nebo navštivte seznamovací kurzy pro předškoláky.


Přehled soukromých mateřských škol v Praze 7 zapsaných ve školském rejstříku:

Mateřská škola Kocour s.r.o.; www.mskocour.cz/kontakt/; tel.: 731 751 107
Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská škola, z. ú.; www.podhoubi.cz; tel.: 728 822 988
Smiling Baby School s.r.o.; www.smilingbabyschool.cz; tel.: 603 723 392