Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2021/2022 se uskuteční ve dnech 4. a 5. května od 13.30 do 17 hodin. Předcházet jim budou elektronické předzápisy, které proběhnou od 12. do 25. dubna. Elektronické předzápisy jsou dobrovolné, nicméně jejich využití velmi doporučujeme, neboť výrazně urychlí a usnadní celý proces  a umožní nám zajistit maximální ochranu zdraví rodičů, kteří se zápisů zúčastní. 

Elektronické předzápisy probíhají na stránkách: https://elektronickypredzapis.cz/

Manuál k Elektronickým předzápisům najdete ZDE


Přihlášku lze podat až do čtyř mateřských škol, přičemž je možné označit, kterou z nich rodina preferuje. Spádová oblast pro mateřské školy je celé území městské části Praha 7. Zákonný zástupce si vyplněnou žádost vytiskne a získá potvrzení lékaře. V den řádného zápisu (4. a 5. května) pak podá žádost se všemi náležitostmi do vybrané MŠ. V současné situaci lze využít možností podání dokumentů k zápisu vzdáleně bez své fyzické účasti ve školce. Pro ty, kteří zvolí variantu dostavit se v květnu do školky osobně, MČ Praha 7 společně s řediteli mateřských škol domluví co nejbezpečnější průběh návštěvy, aby došlo k dodržení všech platných epidemiologických opatření a mohl se účinně regulovat pohyb rodičů v prostorách školky.

 

Podání žádosti


Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. 

Možnosti podání dokumentů k zápisu:

 • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil (na konkrétním způsobu se domluví s příslušnou mateřskou školou), jinak k žádosti nelze přihlížet.


Náležitosti k zápisu

 • vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou získáte v rámci elektronického předzápisu, případně si ji můžete stáhnout na webových stránkách mateřských škol (či se s příslušnou školkou domluvit na jiném způsobu převzetí) 
 • evidenční list potvrzený pediatrem včetně očkování
 • rodný list dítěte (pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem)
 • občanský průkaz, občané jiných států předloží pas a doklad o pobytu na území ČR

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Např. rozhodnutí soudu o pěstounské péči apod.


Povinné předškolní vzdělávání

 • zákonný zástupce dítěte narozeného do 31. 8. 2016 je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání
 • přednostně se přijímají děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (tj. děti starší pěti let od 1. 9. 2021). Dále jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého a třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu Praha 7

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí jej zákonný zástupce přihlásit v jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zákonný zástupce může pro dítě, které má zahájit povinné předškolní vzdělávání, zvolit denní docházku do mateřské školy, která je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, anebo vybrat jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. V případě, že již dítě do mateřské školy dochází, pokračuje v předškolním vzdělávání v mateřské škole, pokud zákonný zástupce nezvolí jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.


Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.


Podrobnosti k zápisům uvádějí na svých stránkách také jednotlivé mateřské školy. Přehled mateřských škol v Praze 7 naleznete ZDE.


Informace o zpracování osobních údajů
Mateřské školy zpracovávají osobní údaje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“).


S dotazy ohledně zápisů do mateřských škol se obracejte na jednotlivé školy nebo na OVPŘ Vedoucí oddělení vzdělávání Mgr. Lucii Černou, email: cernal@praha7.cz,
tel: 608 299 369.


Obecně závazná vyhláška – spádové obvody