Zápisy pro předškolní vzdělávání v městské části Praha 7 pro školní rok 2021/2022 brzy zveřejníme. Děkujeme za pochopení. 

 


Školní rok 2020/2021

K elektronickým zápisům předkládáme manuál. Informace a postup naleznete také na jednotlivých webových stránkách mateřských škol. 

Z důvodu změny zápisů do MŠ na základě doporučení MŠMT upravujeme termín zápisů z původního termínu 5. a 6. května. 2020 a rušíme navrhovaný systém elektronických předzápisů (14. do 28. dubna 2020.)

Pro upřesnění sdělujeme postup podání žádosti níže: 

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • poštou,
 • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.(Jen v krajním případě). 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Např. rozhodnutí soudu o pěstounské péči apod.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. doloží Čestné prohlášení k očkování

2. doloží kopii očkovacího průkazu.


Poté dostanete v jednotlivých školkách registrační číslo, pod kterým bude probíhat správní řízení o vyřízení žádosti. Přihlášku můžete podat do dvou mateřských škol, přičemž označíte, kterou z nich preferujete. Spádová oblast pro mateřské školy je celé území městské části Praha 7.


Informace o zpracování osobních údajů
Mateřské školy zpracovávají osobní údaje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“).

S dotazy ohledně zápisů do mateřských škol se obracejte na jednotlivé školy nebo na OVPŘ Vedoucí oddělení vzdělávání Mgr. Lucii Černou, email: cernal@praha7.cz,
tel: 608 299 369.


Obecně závazná vyhláška – spádové obvody