Úřad MČ Praha 7 vyhlašuje výzvu k předložení nabídek podlimitní veřejné zakázky s názvem „Elektronický nástroj pro sdílení dat a case management – platforma CaseMan“. Nabídky lze podávat do 1. 10. 2019, 11:00 hodin.

Zakázka je realizována v rámci projektu Smart Cities Integrační platforma pro case management v sociálně-zdravotní oblasti v Praze 7. Tento inovativní projekt je spolufinancován Magistrátem hlavního města Prahy a Městkou částí Praha 7. Realizace zároveň probíhá v součinnosti s Operátorem ICT.

Předmětem zakázky „Elektronický nástroj pro sdílení dat a case management – platforma CaseMan“ je vyvinout a na úrovni městské části otestovat a provozovat softwarový nástroj, který umožní efektivní vedení klientů (case management) napříč jednotlivými zapojenými odbory úřadu, systémem sociálních a zdravotních služeb, případně i neformální péče. Nástroj má sloužit koordinátorům péče a ostatním zapojeným profesím poskytujících podporu cílové skupině klientů, kterými jsou zejména potřební senioři, lidé s chronickým onemocněním či se zdravotním postižením, lidé v bytové nouzi či bez domova a další osoby, které z podstaty své situace využívají více služeb najednou v delším čase.

 

Z hlediska funkcionalit se jedná o platformu umožňující především:

·         Efektivní vedení případu, koordinace služeb a komunikace mezi zapojenými odbory/službami

·         Bezpečné sdílení relevantních informací a integrace dat

·         Plánování, zaznamenání a vykazování poskytované péče v terénu

·         Hodnocení intervencí a generování agregovaných dat

·         Zapojení klienta/neformálních pečujících do procesu podpory

 

Zadávací dokumentace je dostupná prostřednictvím elektronického nástroje CENT na veřejném profilu zadavatele.

 

Termín pro podání nabídek končí dne 1. 10. 2019 v 11:00 hodin.

 

Hodnotící kritéria jsou stanovena v kombinaci: ekonomická výhodnost nabídky, kvalita návrhu technického řešení a připravenost dodavatele.

Nabídková cena je stanovena pevná a maximální ve výši 3 150 000 Kč včetně DPH.

Doba plnění veřejné zakázky je pro vývoj a testování platformy stanovena 26 týdnů (v rámci 4 etap), doba poskytování služeb provozu pak 24 měsíců od akceptace díla.

 

Doplňující informace o projektovém záměru jsou dostupné v dokumentu Rozvoj platformy pro sdílení dat a case – management ve zdravotně-sociální oblasti, který vychází ze Studie proveditelnosti. Dokument je pod označením Studie proveditelnosti současně k dispozici na veřejném profilu zadavatele v sekci “DOKUMENTY/Veřejné dokumenty“, avšak tento dokument není součástí Zadávací dokumentace.

 

Blíže se s projektovým záměrem můžete seznámit také ve zprávě o předběžné tržní konzultaci, která k připravované zakázce proběhla dne 14. 6. 2019 na Úřadě MČ Praha 7. Přehledné prezentace, včetně scénářů užití nástroje, naleznete zde.