Máte pocit, že tradiční vzdělávání už někdy nedokáže dostatečně držet krok s rychle se měnícím světem? Že naše děti potřebují něco víc, aby se mohly v budoucnosti uplatnit? Projekt Didaktická dílna a Didaktický inkubátor Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci je inovativní pedagogická iniciativa, která si klade za cíl přinést do škol nové metody výuky a podpořit integraci vzdělávacích oborů. Didaktický inkubátor přináší nové postupy v učení také do škol na Sedmičce.

Například místo výuky matematiky, zeměpisu a dějepisu či cizího jazyka jako samostatných předmětů mohou žáci studovat druhou světovou válku zároveň z hlediska ekonomických, geografických a historických aspektů. Využijí znalosti z několika oborů najednou a pracují v souvislostech. Neznamená to, že se zruší samostatné hodiny jednotlivých oborů, pouze se část jejich obsahu a časové dotace přesune do nového integrovaného předmětu, který do školy vnáší téma. Rodiče se tedy nemusí obávat, že by „se nestihlo všechno probrat“. Naopak, stihne se vše a inovativní forma práce přidá ještě navíc výrazný rozvoj žákovských kompetencí.

Potřeby 21. století
Projekt vznikl na půdě Technické univerzity Liberec a pomáhá naplňovat některé z klíčových cílů Strategie vzdělávání 2030+. Jedním z nich je inovace vzdělávacího systému tak, aby lépe reflektoval potřeby 21. století. Právě Didaktický inkubátor je jedním z praktických příkladů, jak může taková inovace vypadat. Prostřednictvím týdenních inkubačních programů, specifických projektů, jako jsou dílny zaměřené na slovo, číslo, geometrii, kartografii či poslech audioknih, se školy transformují v kreativní laboratoře, kde je učení zábavné, interaktivní a především smysluplné.

„Naším cílem je poskytnout učitelům nástroje a zdroje, které potřebují k úspěšnému zavádění integrovaných předmětů. Integrovaná výuka je známá tím, že podporuje činnostní učení a učení od vrstevníků, práci v týmu, kritické myšlení, tvořivost a efektivní komunikaci – dovednosti, které jsou dnes vysoce ceněny. Navíc kontextové učení, kde se znalosti z různých oblastí propojují, pomáhá žákům lépe chápat a zapamatovat si učivo,“ vysvětluje tvůrce projektu Miroslav Slowik.

Jako první se Didaktického inkubátoru zúčastnila Bratrská škola, hned po ní následovala Základní škola Korunovační, kde na základě týdenního pilotního testování dospěli k rozhodnutí začlenit integrovaný předmět přímo do výuky. V nejbližší době hodlají ukázkový týden vyzkoušet také Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka a opět také Základní škola Korunovační.

Nástroje budoucnosti
Jak vývoj (inkubace) takového předmětu probíhá? Projekt začíná tím, že se ve vybrané zapojené škole postaví kreativní dílna. Tato dílna slouží jako prostor pro praktické vyučování, kde se žáci mohou učit nové dovednosti a pracovat projektově. Během týdne se garant projektu setkává s vedením školy, učiteli či celými učitelskými týmy a konzultuje s nimi postupy a metody. Zároveň dochází k vyhodnocení situace, aby škola mohla nastavit svou inovaci do budoucna lépe a efektivněji.

Jak vypadá samotný ukázkový týden očima žáků, vyprávějí účastníci akce ze ZŠ Korunovační: „Tento týden jsme měli možnost naučit se pěti K – kooperaci, komunikaci, kreativitě, koordinaci a později i konkurenci. V pondělí jsme měli za úkol po třídách vytvořit mapu Evropy. Na úterý bylo zadáno dokončovat práci z minulého dne, natočit minutový film v angličtině, vytvořit město z geometrických útvarů a také historické mapy (například Československa). Ve středu jsme vytvořili rádiové, televizní a redaktorské stanice. Žáci chodili po škole a navzájem spolu komunikovali pomocí rozhovorů a anket. Na čtvrtek byl přidělen velmi náročný úkol. Měli jsme rozlousknout složitou geometrickou úlohu, všechny třídy to zvládly ukázkově po mnoha nezdařených pokusech. Poslední den jsme fotografovali hotové projekty, které jsme během celého týdne vytvořili, a dokončovali detaily na nedodělaných pracích. Bylo to náročné a velmi zajímavé.“

Učitelé poté probírají stávající učební plány, rozvíjejí nápady a navrhují změny v koncepci školního vzdělávacího programu. Získají příležitost pro profesní rozvoj a inovaci ve své pedagogické praxi. Inkubační program nabízí mentorství a metodické vedení, které pomáhá učitelům při integraci nových přístupů a technik do výuky. Tím se nejen rozšiřují jejich odborné kompetence, ale také se zvyšuje motivace, spolupráce a spokojenost s vlastní prací. Výsledkem je, že školy používají nové nástroje a metody, jak učinit vzdělávání atraktivnějším a efektivnějším, zatímco žáci získávají dovednosti a znalosti, které jsou přizpůsobené požadavkům současného světa.

Otevírání dveří
Rodiče mohou vidět, že škola aktivně hledá způsoby, jak inovovat a zlepšovat vzdělávací proces. Praha 7 kladla a klade na vzdělávání a úroveň svých škol vždy velký důraz, proto školy v zavádění vzdělávacích inovací podporuje i finančně. Spolupráce na projektu může posílit komunitu uvnitř školy (mezi pedagogy a žáky) i komunitu vnější (spolupráce s rodiči, místními organizacemi atd.). To vede k větší soudržnosti a podpoře vzdělávání. Zřizovatel tedy investicí do projektu didaktického inkubátoru nejen podporuje kvalitu vzdělávání v městské části, ale také přispívá k rozvoji komunitního ducha a otevírá dveře k dalším možnostem spolupráce. Jsme rádi, že právě naše sedmičkové školy patří mezi průkopníky.