archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Trojská kotlina je jedním z největších a nejcennějších přírodních a rekreačních území v hlavním městě. Právě nyní získávají obyvatelé Prahy možnost zapojit se do veřejného projednání několika projektů v tomto mimořádně zajímavém území. V online anketě se představí tři projekty pro Trojskou kotlinu a veškeré názory, postřehy a komentáře veřejnosti jsou vítány. Výsledky ankety poslouží jako podklad pro architekty k dopracování studií.

Anketu lze vyplnit v termínu od 18. do 28. listopadu 2020 na adrese: trojskakotlina.urad.online

Trojská kotlina je velmi cenným přírodním územím, které Pražanům nabízí klidné místo pro odpočinek od rušných ulic a náměstí. Značnou částí Trojské kotliny je i největší pražský ostrov – Císařský ostrov. Aby byla tato místa i nadále funkční, je nutné o ně správně pečovat a věnovat jim odborný dohled. Institut plánování a rozvoje (IPR) se území Troji již několik let intenzivně věnuje. Nabízí virtuální prohlídku toho, co Císařský ostrov a celou Trojskou kotlinu v budoucnosti čeká. A projít se po území Pražané mohou i teď díky speciální informační okružní stezce. V neposlední řadě je od 18. listopadu spuštěná participace na vybrané projekty. Občané tak mají možnost ovlivnit budoucí podobu Trojské kotliny.

Hlavní město v současnosti připravuje celý soubor projektů revitalizací pražské říční krajiny. Kromě Trojské kotliny je to Rohanský ostrov, Štvanice. Na jižní straně Prahy čeká rozvoj rekreační oblast soutoku Vltavy a Berounky. Praha se tak přiblíží Mnichovu, který je známý svojí úspěšnou revitalizací řeky Isar o délce osmi kilometrů, která se tak přiblížila lidem i přírodě,“ vysvětluje Petr Hlaváček, I. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Z hlediska protipovodňové ochrany je Trojská kotlina jedno z nejkritičtějších míst v Praze. Proto vznikl soubor doporučujících kroků, který má za cíl zlepšení protipovodňové ochrany zoologické zahrady (ZOO) a zároveň citlivé začlenění opatření do nivní krajiny. Mezi další plánované intervence patří například revitalizace řeky nebo vytvoření nových přírodních a rekreačních ploch s kvalitním veřejným prostranstvím. Projekty nyní prochází náročnou fází povodňových modelů a intenzivní debatou se zainteresovanými aktéry. Finální výsledek bude schvalovat rada města v létě příštího roku.

Trojská kotlina je z povodňového hlediska nejkritičtější místo v Praze. Povodňové modely ukazují, že by navrhované projekty mohly významně zlepšit současný stav při povodních nejen v Trojské kotlině, vliv bude znatelný až do centra města.  Na tyto projekty bude Praha usilovat o dotační tituly z Evropských fondů,“ vysvětluje Petr Hlubuček, náměstek primátora pro oblast životního prostředí.


Taje Trojské kotliny
Nejlépe Trojskou kotlinu Pražané poznají, když si ji sami projdou. Po nejzajímavějších místech je provede pilotní okružní stezka, kterou připravila Praha 7 společně s IPR. Podél Vltavy jsou rozmístěny cedulky s QR kódy, díky kterým se návštěvníci dozví informace o historii starých Holešovic nebo říční krajině. Na jednotlivých stanovištích jsou k dispozici informace o všech připravovaných projektech (např. park vodních sportů v Troji, úprava nábřeží Stromovky, myšlenka propojení Podbaby a Troji). Stezka je přibližně 4,5 kilometrů dlouhá – podrobnosti o ní naleznete zde: praha7.cz/stezka-trojske-kotliny

Pražané jsou také srdečně zváni na procházku po Holešovickém nábřeží, kde natrefí na výstavu Společně pro Trojskou kotlinu v budoucím „Parku U Vody“ podél ulice Varhulíkova. Výstava podrobněji pojednává o vizi a budoucí podobě Trojské kotliny.

Městská část Praha 7 v září tohoto roku vyhlásila urbanisticko-krajinářskou soutěž na podobu nového parku u Vltavy mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků. Tzv. park U Vody se díky tomu dočká rozsáhlých úprav, jejichž cílem je zlepšit podmínky pro příjemné trávení volného času u řeky. Po levém břehu Vltavy a parkem povede také nová trasa pro pěší a cyklisty, která zkrátí a zpříjemní cestu do Stromovky i do Troji a do Podbaby,“ uvedla místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová. 

Co už se v Trojské kotlině podařilo změnit?
Podařilo se odstranit a upravit skládky a také se magistrát zahájil péči o zanedbané části Císařského ostrova. Začaly také přípravy na výsadbu nové zeleně, která je prvním krokem k uskutečnění popisovaných projektů – aby byla Trojská kotlina ještě zelenější.

Jak se můžete zapojit do proměny Trojské kotliny?
Právě nyní máte možnost se zapojit do veřejného projednání tří projektů (níže) v tomto mimořádně zajímavém území. Online anketu lze vyplnit od středy (18. 11. 2020) do soboty (28. 11. 2020). Její výsledky poslouží jako podklady pro architekty k dopracování studií. Odkaz na anketu: trojskakotlina.urad.online

K jakým projektům se nyní lze vyjádřit?

1/ Trojské nábřeží
Trojským nábřežím nazýváme prostor od obnovené lávky až ke konci areálu ZOO. Nyní se jedná převážně o neudržovaný inženýrsky upravený břeh s úzkou cyklostezkou. Kromě vybudování protipovodňové ochrany pro ZOO je v  plánu hned několik kroků, které podpoří biodiverzitu a které přispějí ke zlepšení prostředí pro návštěvníky. Mezi plánované intervence patří nové stepní trávníky, mokré louky nebo třeba dřeviny suchých biotopů.

2/ Divoká Vltava
Projekt Divoká Vltava obnovuje řeku podél Císařského ostrova. Cílem projektu je zlepšit protipovodňovou ochranu, podpořit biodiverzitu a vytvořit přírodní povodňový park – nové rekreační srdce Trojské kotliny. Protipovodňovou ochranu zlepší plánované rozšíření koryta řeky, kde vzniknou také nové štěrkové ostrůvky. Další důležitou součástí protipovodňové ochrany bude i tzv. „bezpečnostní průleh“ napříč Císařským ostrovem, tedy snížený travnatý příkop, ve kterém jsou koryta s tůněmi a brody. Tento systém regulovaně převádí vodu v povoleném množství z plavebního kanálu do hlavního koryta řeky. Průleh bude mít i významný vzdělávací potenciál – bude zde názorně ukázán přirozený vývoj morfologie koryt a nivní krajiny. Studii Divoké Vltavy bude schvalovat pražská Rada v létě 2021.

3/ Nové zelené propojení: Troja, Císařský ostrov a Bubeneč
Urbanistická studie prověřuje různé možnosti nového pěšího a cyklistického propojení přes Vltavu z Bubenče do Troji. Součástí nového propojení je i pěší lávka, která nabídne alternativu k dopravně přetížené pravobřežní cyklostezce nebo nové vycházkové okruhy návštěvníkům Stromovky i celé Trojské kotliny. Na pravém břehu bude lávka komfortně napojena na nábřežní cyklostezku i předprostor jižního vstupu do ZOO. Vznikne tak zcela nové zelené propojení Prahy 6 s Trojou a dále do Ďáblického háje. Na jaře 2021 bude hotový podklad pro aktuálně zpracovávanou změnu územního plánu. Součástí projektu je také návrh nového rychlého a bezpečného spojení střechy Nové vodní linky s ulicí Papírenskou. 

A jaké další projekty jsou v plánu?

Nábřeží Stromovky
Nové nábřeží lépe propojí Stromovku s řekou a nabídne tak lepší podmínky pro rekreaci Pražanů. Návrh studie zklidňuje dopravu na nábřežní cestě, vytváří přístup k vodě a uvažuje o zvýšení stávajícího mostu například zdvižnou lávkou na Císařský ostrov. Na nábřeží bude také nově umístěna kavárna a hygienické zázemí, což v této části parku v současnosti chybí. Žádoucím výsledkem návrhu by mělo být rovnoměrnější využívání parků v Trojské kotlině a odlehčení hlavním částem Stromovky a Trojského nábřeží. Aktuálně probíhají jednání a v blízké době bude studie na proměnu nábřeží schválena. Po schválení studie je možné prioritně připravit dočasná opatření, která například zklidní okolní dopravu.

Park U Vody – nový park v Trojské kotlině
Praha 7 připravuje proměnu vltavského nábřeží severně od ulice Varhulíkové mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků. Sedmička na podobu nového parku na podzim vyhlásila urbanisticko-krajinářskou soutěž. Soutěžní návrhy lze odevzdávat do konce listopadu letošního roku.

Takzvaný park U Vody čekají rozsáhlé úpravy, jejichž cílem je především navrátit a znovu zpřístupnit řeku místním obyvatelům a zlepšit podmínky pro příjemné trávení volného času. Nový park by tak měl v budoucnosti tvořit plnohodnotnou součást příměstského parku Trojská kotlina.

Park vodních sportů
Nový slalomový kanál má společně s novým parkem vzniknout na pravém břehu v oblasti Trojského jezu. V září byla schválena změna územního plánu, která realizaci projektu umožní. Aktuálně se hledá vhodný způsob investování celé investiční akce.

Celou Trojskou kotlinu vnímám jako území celoměstského významu, které je nutné řešit jako celek. Z tohoto důvodu se IPR již od roku 2015 věnuje koncepčnímu plánu pro Císařský ostrov. Těší mě, že se nám jednotlivé projekty daří posouvat dál a postupně je naplňovat. Velmi si vážím také spolupráce s městskými částmi Praha 6, 7 a 8 a Praha – Troja, místními občany a dalšími zainteresovanými organizacemi, bez nich by se tato vize jen těžko naplňovala,“ uzavírá Ondřej Boháč, ředitel IPR.


Příměstský park Trojská kotlina byl založen a registrován v roku 2018 na základě společného memoranda o spolupráci, jako společná platforma městských částí (Praha 6, Praha 7, Praha Troja, Praha 8) a Koalice pro řeky, podporovaná hlavním městem Prahou pro konkrétní spolupráci při revitalizaci říční krajiny a rozvoji Trojské kotliny. 

Trojská kotlina je fragmentované území s řadou správců, majitelů a různorodých zájmů. Jedno je ale spojuje, a to je spoluodpovědnost za cenné krajinné území. Jak o takové území koordinovaně pečovat, odpovídají mimo jiné i dokumenty Koncepce Císařského ostrova a Akční plán, které vznikly na půdě IPR.