Pokud záměr investora není v souladu s Územním plánem SÚ hl. m. Prahy, je možné požádat o změnu územního plánu. Touto formou probíhají např. změny funkčního využití území, většina změn hranic ploch funkčního využití území, změny vyhlášky, změny veřejně prospěšných staveb a též změny míry využití území. Změny Územního plánu SÚ hl. m. Prahy jsou schvalovány Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Pro projednávání změn se používá přiměřeně postup, jakým je projednáván územní plán. Podané podněty i právě projednávané změny územního plánu můžete nalézt zde.


Jelikož fyzické a právnické osoby mohou podávat podněty na pořízení změn územního plánu pouze prostřednictvím městských částí, na jejichž území se předmět změny nachází (dle Části VI. kap. 4. Přílohy č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1774 ze dne 22.10.2002 – Metodický pokyn k Územnímu plánu SÚ hl. m. Prahy, schválenému 9.9.1999 usnesením ZHMP č. 10/05 úplné znění ke dni 1.11.2002), je třeba váš podnět na pořízení změny územního plánu podat na ORVP. ORVP následně připraví návrh stanoviska MČ Praha 7 formou usnesení Rady MČ Praha 7. To je pak spolu s podnětem na pořízení změny územního plánu předáváno MHMP. Doporučujeme předjednat podnět na pořízení změny Územního plánu SÚ hl. m. Prahy s MČ Praha 7 obdobným způsobem, jako jsou projednávány stavební záměry.

Podání návrhu na pořízení změny územního plánu je možné provést pouze písemnou formou. Bude obsahovat identifikaci území, kterého se navržená změna týká, a popis včetně grafického vyobrazení navrhované změny a její podstaty.

PODÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY MUSÍ MÍT NÁSLEDUJÍCÍ NÁLEŽITOSTI

  • Předmět navrhované iniciace změny územního plánu, tj. výstižný popis navrhované změny (změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny včetně navrhovaných bilancí hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích).
  • Identifikace území, jehož se navržená změna týká (číslo pozemku a katastrální území, ve kterém se pozemek nachází)
  • Doklad o vlastnickém právu k předmětnému území, je-li návrh změny podán fyzickou nebo právnickou osobou (netýká se orgánů státní správy, městských částí a hlavního města Prahy) ne starší než 3 měsíce.
  • Zmocnění majitele pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb.
  • Snímek katastrální mapy.
  • Stručné odůvodnění navrhované změny, v případě potřeby i s podklady dostatečně prokazujícími potřebu navrhované změny.
  • Zákres území, na kterém je změna navrhována do situace v měřítku 1:5 000 nebo 1:2 000.

V případě podání podnětu na pořízení změny územního plánu, která se nachází na území více městských částí, musí být tento návrh podán v požadované podobě na všechny městské části, jejichž území se změna dotýká.

Rada Hlavního města Prahy jednou až dvakrát ročně ukládá pořizovateli (ÚZR MHMP) zpracovat zadání na pořízení změn, které do té doby byly pořizovateli doručeny.

Formuláře pro podání podnětu na změnu jsou k dispozici na odkazu zde.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání