Vítejte na stránkách stezky Trojské kotliny! Poznejte historii tohoto jedinečného celku nebo se seznamte s připravovanými projekty. Mapu všech zastavení najdete zde.

 

Dokumenty a koncepce týkající se řeky

Koncepce pražských břehů
Na schválenou Koncepci pražských břehů navazuje Koncepce Císařského ostrova a akční plán, například posílením přírodní identity říční krajiny, odstraňováním bariér a vytvářením nových propojení, vytvořením místní správy zodpovědné nejen za péči a údržbu, ale také za rozvoj vzdělávání a kulturně – společenských aktivit pro veřejnost.


Revitalizace říční nivy
Hlavní město Praha v návaznosti na Koncepci pražských břehů rozvíjí celou řadu komplexních revitalizačních projektů v oblasti říční nivy, které sledují cíle ochrany před povodněmi, podporu biodiverzity a rozvoj rekreace. Mimo záměry v oblasti Trojské kotliny se jedná například o projekt Rohanského ostrova, ostrova Štvanice nebo projekty v oblasti soutoku Vltavy a Berounky. Praha tak navazuje na sérii úspěšných přírodě blízkých revitalizací pražských potoků


Strategie adaptace hl.m. Prahy na klimatickou změnu
Koncepce Císařského ostrova v řadě oblastí naplňuje Adaptační strategii hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Navíc je projekt revitalizace řeky „Divoká Vltava“ součástí implementačního plánu Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu schváleného usnesením č. 1650 ze dne 26. 6.2018.


Strategický plán hl.m. Prahy
Koncepce Císařského ostrova a akční plán přispívají k naplňování Strategického plánu hl.m. Prahy (aktualizace 2016) souběžně v 19 opatřeních a 7 strategických cílech. Např. opatření 1.3, E.1 Uplatňovat krajinářské hledisko při tvorbě města: „Uplatňovat celostní řešení záměrů s dopadem na krajinu, a to i s využitím prvků zelené infrastruktury…“ Projekt Divoká Vltava je veden v realizačním programu R1.


(Mezi)národní Cíle udržitelného rozvoje
V roce 2015 přijalo OSN 17 cílů udržitelného rozvoje, kterých má být dosaženo do roku 2030. Víceúčelové programy, jakým je Koncepce Císařského ostrova naplňují celou řadu z těchto cílů. Například vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů. K naplňování Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje se zavázala i vláda České republiky. Do podmínek České republiky je převádí Strategický rámec Česká republika 2030 přijatý vládou v roce 2017. V říjnu 2018 byla schválena Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v České republice.