Humanitní fond je ekonomickým nástrojem MČ Praha 7 ke zlepšení sociální a zdravotní situace občanů MČ Praha 7, kteří se ocitli v akutní, mimořádně nepříznivé sociální situaci a vyčerpali veškeré možnosti k jejímu řešení.


Možné zdroje Humanitního fondu:

1. Ze schváleného přídělu rozpočtu na běžný rok ve výši vyplacených výdajů roku předešlého.

2. Z mimořádného přídělu z rozpočtu MČ Praha 7.

3. Z darů od organizací, podnikatelů a občanů, eventuálně dalších subjektů včetně zahraničních.

4. Z veřejných sbírek podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Použití Humanitního fondu:

1. Poskytování finančních a věcných darů občanům MČ Praha 7 k pokrytí jejich aktuálních sociálních a zdravotních potřeb, po vyčerpání veškerých dostupných možností řešení vzniklé mimořádně nepříznivé sociální situace a na úhradu úkonů vyplývajících ze Smlouvy o spolupráci v rámci projektu „Sedmička seniorům“ ze dne 27. 10. 2015 v platném znění.

2. Poskytování finančních a věcných darů organizacím poskytujícím sociální, zdravotnické služby nebo jinou humanitární pomoc občanům MČ Praha 7 zejména v mimořádných situacích, živelních pohromách nebo epidemiích.

3. Poskytování bezúročných půjček občanům MČ Praha 7, kteří se ocitli v akutní mimořádně nepříznivé sociální situaci a nemohou ji překonat bez pomoci, a to do výše 50 000 Kč s dobou splatnosti do 18-ti měsíců.

 

Správu Humanitního fondu zajišťují:

1. Zastupitelstvo MČ Praha 7:  

a) Schvaluje výši přídělů do Humanitního fondu.

b) Na návrh Rady schvaluje čerpání Humanitního fondu dle Čl. III. ve výši od 50 000 Kč.

 

2. Rada MČ Praha 7:

a) Na návrh Odboru sociálních věcí schvaluje čerpání prostředků dle čl. III. od 1 Kč do 50 000 Kč. Rada MČ Praha 7 může ke schvalování čerpání finančních a věcných darů a bezúročné půjčky od 1 Kč do 50 000 Kč svěřit pravomoci nebo zmocnit člena Rady MČ Praha 7.

 

3. Odbor ekonomický Úřadu MČ Praha 7:         

a) Zajišťuje krytí schválených výdajů z prostředků Humanitního fondu.

b) Zařazuje návrh rozpočtu Humanitního fondu do celkového návrhu rozpočtu MČ Praha 7.

 

4.   Odbor sociálních věcí Úřadu MČ Praha 7:  

a) Vedoucí odboru navrhuje ke schválení výše částky čerpání Humanitního fondu do 50 000 Kč.

b) Předkládá Radě MČ Praha 7 a Zastupitelstvu MČ Praha 7 pololetně informaci o čerpání Humanitního fondu.

c) Zajišťuje vyhotovení platebních příkazů z úrovně příkazce operací v souladu s rozpočtem Humanitního fondu.

d) Vypracovává zprávu o čerpání Humanitního fondu a předkládá ji finančnímu odboru v rámci čtvrtletních rozborů hospodaření, a to v členění dle zdrojů a použití uvedených v Čl. II. a III. těchto pravidel.

e) Připravuje podklady pro jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7 týkající se čerpání Humanitního fondu.

f) V případě potřeby může koupit z prostředků Humanitního fondu potraviny, hygienické či školní potřeby nebo jiné spotřební zboží a zajistit jeho distribuci mezi potřebné občany.

 

5.  Odbor právní Úřadu MČ Praha 7:  

a) Sleduje a vymáhá splátky bezúročných půjček poskytnutých podle bodu 2, čl. III těchto pravidel.

 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálního začleňování
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30 – 12.00
13.00 – 18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

placeholder

Luczka Miroslav, PaedDr.

vedoucí odboru
dveře 2.06
tel. +420220144147
gsm. +420735793146
LuczkaM@Praha7.cz