Humanitní fond je ekonomickým nástrojem MČ Praha 7 ke zlepšení sociální a zdravotní situace občanů MČ Praha 7, kteří se ocitli v akutní, mimořádně nepříznivé sociální situaci a vyčerpali veškeré možnosti k jejímu řešení.

Přispět je na něj možné prostřednictvím transparentního účtu Solidarita od sousedů (SOS P7): 000123-2000870339/0800. 


Pravidla Humanitního fondu
Darovací smlouva – vzor
Smlouva o zápůjčce – vzor


Možné zdroje Humanitního fondu:

 1. Ze schváleného přídělu rozpočtu na běžný rok ve výši vyplacených výdajů roku předešlého.
 2. Z mimořádného přídělu z rozpočtu MČ Praha 7.
 3. Z darů od organizací, podnikatelů a občanů, eventuálně dalších subjektů včetně zahraničních.
 4. Z veřejných sbírek podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, v platném znění.

Použití Humanitního fondu:

 1. Poskytování finančních a věcných darů občanům MČ Praha 7, případně osobám, které nejsou občany Prahy 7, ale prokazatelně se dlouhodobě zdržují na území Prahy 7, k pokrytí jejich aktuálních sociálních a zdravotních potřeb, po vyčerpání veškerých dostupných možností řešení vzniklé mimořádně nepříznivé sociální situace a na úhradu úkonů vyplývajících ze Smlouvy o spolupráci v rámci projektu „Sedmička seniorům“.
 2. Poskytování finančních a věcných darů organizacím poskytujícím sociální, zdravotnické služby nebo jinou humanitární pomoc občanům MČ Praha 7, případně osobám, které nejsou občany Prahy 7, ale prokazatelně se dlouhodobě zdržují na území Prahy 7, zejména v mimořádných situacích, živelních pohromách nebo epidemiích.
 3. Poskytování bezúročných půjček občanům MČ Praha 7, případně osobám, které nejsou občany Prahy 7, ale prokazatelně se dlouhodobě zdržují na území Prahy 7, kteří se ocitli v akutní mimořádně nepříznivé sociální situaci a nemohou ji překonat bez pomoci, a to do výše 50 000 Kč s dobou splatnosti do 18 měsíců.

Správu Humanitního fondu zajišťují:

1. Zastupitelstvo MČ Praha 7:

 • Schvaluje výši přídělů do Humanitního fondu.
 • Na návrh Rady schvaluje čerpání Humanitního fondu dle Čl. III. ve výši od 50 000 Kč.

2. Rada MČ Praha 7:

 • Na návrh Odboru sociálních věcí schvaluje čerpání prostředků dle čl. III. od 1 Kč do 50 000 Kč. Rada MČ Praha 7 může ke schvalování čerpání finančních a věcných darů a bezúročné půjčky od 1 Kč do 50 000 Kč svěřit pravomoci nebo zmocnit člena Rady MČ Praha 7.
 • Navrhuje-li Rada MČ Praha 7 Zastupitelstvu MČ Praha 7 poskytnutí finančních a věcných darů ve výši od 50 000 Kč osobám, které nejsou občany Prahy 7, ale prokazatelně se dlouhodobě zdržují na území Prahy 7, předloží spolu s návrhem rovněž doklady, které pobyt osoby na území Prahy 7 potvrzují.

3. Odbor ekonomický Úřadu MČ Praha 7:

 • Zajišťuje krytí schválených výdajů z prostředků Humanitního fondu.
 • Zařazuje návrh rozpočtu Humanitního fondu do celkového návrhu rozpočtu MČ Praha 7.

4.   Odbor sociálních věcí Úřadu MČ Praha 7:

 • Vedoucí odboru navrhuje ke schválení výše částky čerpání Humanitního fondu do 50 000 Kč.
 • Navrhuje-li Odbor sociálních věcí Úřadu MČ Praha 7 Radě MČ Praha 7 nebo zmocněnému členovi Rady MČ Praha 7 poskytnutí finančních a věcných darů ve výši do 50 000 Kč osobám, které nejsou občany Prahy 7, ale prokazatelně se dlouhodobě zdržují na území Prahy 7, předloží spolu s návrhem rovněž doklady, které pobyt osoby na území Prahy 7 potvrzují.
 • Předkládá Radě MČ Praha 7 a Zastupitelstvu MČ Praha 7 pololetně informaci o čerpání Humanitního fondu.
 • Zajišťuje vyhotovení platebních příkazů z úrovně příkazce operací v souladu s rozpočtem Humanitního fondu.
 • Vypracovává zprávu o čerpání Humanitního fondu a předkládá ji finančnímu odboru v rámci čtvrtletních rozborů hospodaření, a to v členění dle zdrojů a použití uvedených v Čl. II. a III. těchto pravidel.
 • Připravuje podklady pro jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7 týkající se čerpání Humanitního fondu.
 • V případě potřeby může koupit z prostředků Humanitního fondu potraviny, hygienické či školní potřeby nebo jiné spotřební zboží a zajistit jeho distribuci mezi potřebné občany.

5.  Odbor právní Úřadu MČ Praha 7:  

 • Sleduje a vymáhá splátky bezúročných půjček poskytnutých podle bodu 2, čl. III těchto pravidel.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

placeholder

Luczka Miroslav, PaedDr.

vedoucí odboru
dveře 2.06
tel. +420220144147
gsm. +420735793146
LuczkaM@Praha7.cz