Dělnická 213, Praha 7, nonstop telefonní linka: 283 892 772  

ACORUS, z. ú. poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.

Nad Královskou Oborou 55, Praha 7, předseda spolku Mgr. Vladimír Drábek, tel. 602646665, kkcart@seznam.cz, drabekvladimir00@gmail.com

Spolek se věnuje dvěma aktivitám – Ateliéru radostné tvorby (A.R.T.) a Kulturně komunitnímu centru ART na Letné (KKC ART). A.R.T. je výběrový kreativní výtvarný ateliér pro výtvarníky s mentálním handicapem a s duševním onemocněním. KKC ART je komunitní centrum pro seniory a lidi se zdravotním znevýhodněním nabízející výtvarnou činnost a další kulturní aktivity s mottem „malujeme pro radost“. Do prostor je bezbariérový vstup s příslušným sociálním zařízením.

Pernerova 20, Praha 8 – Karlín, 186 00, tel.: 224 813 418

Charita poskytuje sociální a právní poradenství migrantům a uprchlíkům v rámci sítě poraden Charity Česká republika. Služby odborného sociálního poradenství poskytují bezplatně ambulantní formou v sídle Poradny pro migranty a uprchlíky v Praze a terénní formou podle individuálních potřeb klientů.

Přístavní 1111/40, 17000 Praha 7, tel.: 266 317 404

Centrum Alma má dva základní směry své činnosti. K tradiční práci s uživateli alkoholu a jiných návykových látek se zabývají také rodinnou problematikou a pomáhají lidem, kteří procházejí odlukou / rozvodem projít procesem tak, aby se zamezilo negativnímu dopadu na přítomné děti.

Trojická 386/1, 128 00 Praha 2, Mgr. Irena Ondrušová – ředitelka, tel.: 731 430 848, ondrusova@cestounecestou.org

Cestou necestou pomáhá ohroženým dětem, aby mohly vyrůstat ve stabilním a citově vřelém prostředí své vlastní či náhradní rodiny. Chce tak zabránit dalšímu týrání, zneužívání či zanedbávání. Zároveň předchází odebrání dítěte z rodiny či jeho dlouhodobému setrvání v ústavní péči. Pracuje s dítětem a jeho rodinou, poskytuje komplexní psychosociální podporu, a to ambulantní i terénní formou.

Kontaktní osoba: MUDr. Kateřina Langrová, mail: prevence@bezcigaret.cz, info@dokurte.cz, tel: 224 968 535

Organizace se zaměřuje především na prevenci kouření a také poskytuje poradenství při odvykání kouření. Usiluje o to, aby veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným s rizikovými projevy chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření, byly efektivní, cílené a účinné.

Karolíny Světlé 286/18, Praha 1 Staré Město, tel.: 221 222 124

Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s. je nestátní nezisková organizace zaměřující se na poskytování zdravotnických a sociálních služeb především uživatelům nealkoholových drog, jejich rodinám a blízkým. Již od svého vzniku v roce 1991 prosazuje racionální přístup k drogové problematice zaměřený na principy snižování škod a ochranu veřejného zdraví. V rámci organizace fungují jak preventivní služby, tak služby tzv. první pomoci pro aktivní uživatele (Terénní program, Nízkoprahové středisko), služby stabilizační (Centrum metadonové substituce, Centrum pro rodinu, Adiktologické centrum) a služba doléčovací (Centrum následné péče).

Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6, info@dumtriprani.cz, tel.: 607 199 291

Dům tří přání, z.ú. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám v náročné životní situaci. Každoročně aktivně vypracovává desítky projektů, se kterými se účastní výběrových řízení vypsaných státními institucemi, nadacemi a jinými subjekty, s cílem udržet, případně rozvíjet poskytované služby. Vážíme si každé praktické a efektivní podpory, která nám umožňuje tento cíl naplňovat.

Jankovcova 8b, Praha 7, tel.: 222 264 846, pristav7@elpida.cz

Pomáhá seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti.Elpida realizuje dlouhodobé projekty na podporu aktivního života seniorů. Provozuje Centrum Elpida – vzdělávací a kulturní centrum pro seniory z celé Prahy, Linku seniorů 800 200 007 a vydává časopis Vital. V Praze 7 nedávno otevřela nové centrum pro seniory Přístav 7.

Legerova 50, 120 00 Praha 2, tel.: 739 037 353

Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Organizace se snaží vytvářet bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur.

Žitná 1574/51, 110 00, Praha 1, tel.: 252 543 846

Napomáhá imigrantům v procesu integrace do české společnosti prostřednictvím sociálních služeb, vzdělávacích i dalších aktivit. Snaží se ovlivňovat také celkové společenské a legislativní prostředí tak, aby bylo pro imigranty přístupnější, spravedlivější a více podporovalo jejich společenskou participaci a integraci.

Přístavní 24, Praha 7, tel.: +420 601 141 155

Nové Kulturně komunitní centrum na Praze 7, provozované Asociací občanských poraden, se věnuje rodinám s dětmi (obzvlášť samoživitelkám/ům) a seniorkám/ům.

Tyto dvě skupiny spojují dohromady komunitní pracovnice centra pomocí přednášek, besed, workshopů, kulturních a zážitkových akcí, dobrovolnictví a odpoledního mezigeneračního klubu.

Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1, tel.: 234 621 361, info@lata.cz

LATA je pražská nezisková organizace pomáhající dětem, mladým lidem a rodinám v Praze a Středočeském kraji. Poskytuje odbornou sociální práci a další navazující služby pro klienta i jeho rodinu. Klientům pomáhá se začleněním do společnosti, s řešením problémů a obtížných nebo ohrožujících situací, vrací klienty do běžného života, do procesu vzdělávání a pomáhá jim se vstupem na trh práce. Vyrovnává jejich znevýhodnění, posiluje jejich dovednosti a umožňuje jim prožívat období dospívání tak, aby měli šanci strávit plnohodnotný život.

Dukelských hrdinů 342/1, Praha 7, tel.: 273 130 878

Centrum poskytuje komplexní pomoc a podporu při vyrovnávání se s dopady domácího násilí na psychosociální vývoj dítěte a celý rodinný systém.

www.saferinternet.cz

Národní centrum bezpečnějšího internetu je neziskové nevládní sdružení, založené v roce 2006 jako Online Safety Institute. V lednu 2011 bylo sdružení přejmenováno na Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI). Jeho cílem je přispívat k bezpečnějšímu užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, k osvojování etických norem v online komunikaci a napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním. Sdružení je členem celoevropské sítě národních osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE a spolupracuje s mezinárodní sítí horkých linek INHOPE.

Pod Kotlaskou 9/555, 180 00 Praha, tel.: 222 733 307, info@natama.cz

Institut rodinné péče Natama se zaměřuje na kvalitní péči o děti a rodiče. Zejména se jedná o děti, které na začátku života zažily opuštění, ztrátu a vyrůstají v osvojení nebo v pěstounských rodinách či v příbuzenské péči. Zaměřuje se na přípravu a vzdělání budoucích náhradních rodičů, vyhodnocení a diagnostiku dětí, poradenskou a terapeutickou pomoc, sociální práci v oboru ochrany dětí a sociálních služeb. Podporuje zájem dítěte v obtížné rodinné situaci. Odborně podporuje rodiny a rodiče, kteří budou pečovat nebo pečují o děti v náhradní rodičovské péči. Pomáhá dětem ohroženým nebo trpícím vývojovým traumatem. Umožňuje dětem, aby vyrůstaly v bezpečném a zdravém rodinném prostředí a rozvíjely své možnosti a žily plnohodnotným životem. Podílí se na vědeckém pokroku, učení a sdílení zkušeností a poznatků.

Kovářská 4, 190 00 Praha 9, tel.: 284 683 714

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) již 25 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice. OPU je nevládní a nezisková organizace, která bezplatně poskytuje právní a sociální poradenství svým klientům, pořádá vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity na podporu integrace cizinců.

Janáčkovo nábřeží 43, Praha 5, tel.: 284 811 328

Posláním PROGRESSIVE o. p.s. je poskytovat kvalitní a odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek formou specifických a inovativních programů v oblasti harm reduction. V rámci péče o děti a mladistvé jde o odborné služby v oblasti diagnostiky, metodické podpory a poradenství.

Jankovcova 7, Praha 7, tel.: 222 264 846

Nové vzdělávací a kulturní centrum pro aktivní seniory nejen z Prahy 7. Sídlíme v Holešovicích u zastávky tramvaje Maniny.

Křišťanova 15, 130 00 Praha 3, tel.: 737 274 889, remedium@remedium.cz

Posláním obecně prospěšné společnosti REMEDIUM Praha o.p.s. je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Posiluje samostatnost a zodpovědnost jednotlivců i organizací tím, že vzdělává pracovníky v sociálních službách a další pomáhající profese a podporuje jejich profesní a osobnostní růst. Poskytuje bezplatné, nezávislé, důvěrné a nestranné poradenství, poskytuje věcné a správné informace. Organizuje aktivizační, vzdělávací, společenské a kulturní programy pro seniory.

Podolská 242/25, 00 Praha 4, tel.: 241 432 466

Nestátní nezisková organizace specializující se na pomoc ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem v oblasti prevence násilí. Své činnosti zaměřujeme na přímou komplexní pomoc ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem a na prevenci tohoto jevu. Usilujeme o zlepšení systému pomoci ženám-obětem domácího násilí a jejich dětem.

Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1, rodice@sananim.cz, 284 824 234, 739 268 527

Sananim usiluje prostřednictvím krátkodobého, střednědobého nebo dlouhodobého léčebně podpůrného programu pro rodiče a ostatní blízké osoby uživatelů návykových látek o minimalizaci negativních dopadů chování uživatele drog na jeho rodinu a ostatní blízké osoby s cílem zvýšit kvalitu jejich života, provést je náročným životním obdobím a pomoci jim redukovat chování podporující, usnadňující či přímo umožňující závadové chování jejich dětí či partnerů. Očekávaným výsledkem je v ideálním případě zlepšení zdravotního stavu (ve smyslu somatickém i psychickém) i sociálních podmínek rodičů, rodiny či blízkých osob uživatele drog a v konečném důsledku i samotného uživatele drog a úprava, eventuálně zlepšení jejich vzájemných vztahů. Nelze-li dosáhnout výrazného zlepšení, usilujeme alespoň o stabilizaci v uvedených oblastech nebo části z nich. 

Baranova 1026/ 33, 13000 Praha 3, tel.: 224 224 379

Lidskoprávní nezisková organizace hájící práva cizinců v České republice poskytuje bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství cizincům žijícím na území České republiky. Jako nástupnická organizace Poradny pro uprchlíky poskytují poradenství od roku 1992. Za dobu fungování organizace využilo jejích služeb minimálně 40 000 migrantů.

Řehořova 10, 130 00 Praha 3, Věra Bechyňová, DiS. – ředitelka, metodička, tel.: 724 262 403, strep@centrum.cz

Střep pomáhá dětem (0 – 15 let), jejichž vývoj je ohrožen v důsledku existence rizik a/nebo různé míry zanedbávání péče v rodinách. Nástrojem pomoci je poskytování sociálních služeb (s aspektem sociální rehabilitace, integrace, vyrovnávání příležitostí a vazeb na dodržování lidských práv), které mají charakter služeb veřejně prospěšných. Příjemcem této pomoci je nejen dítě, ale celá jeho rodina. Prostředkem je sociální a rodičovský výcvik: stimulace a rozvoj osobnosti dítěte, nácvik a podpora rodičovského chování, úprava rodinných a sociálních podmínek celé rodiny. Cílem je zabránit odebrání dítěte z rodiny, nebo umožnit jeho návrat zpět domů ze zařízení pro výkon ústavní výchovy či z jiných typů rezidenčních služeb.

Masarykovo náměstí 66/27, 251 01 Říčany u Prahy, tel.: 727 935 241, 727 935 242

Poradenské centrum pro rodinu a děti „Úsměv“, z.s. je samosprávná profesní organizace, která poskytuje poradenství a služby v oblasti sociálně-právní ochrany, zejména náhradní rodinné péče ve Středočeském kraji, Ústeckém kraji a v Praze. Jeho posláním je hájit zájmy a práva ohrožených dětí, jejich rodičů a osob pečujících. Tato práva a zájmy uplatňuje v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, jako pověřená osoba poskytující sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti. Vykonává činnost týkající se pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o děti, organizuje pobyty pro děti zaměřené na děti z pěstounských a sociálně znevýhodněných rodin. Uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče a poskytuje pěstounským rodinám, s nimiž tuto dohodu uzavřeli, výchovnou, poradenskou pomoc a sledujeme výkon této pěstounské péče. Další činností je zprostředkování psychologické a psychoterapeutické pomoci a rodinné mediace. Pořádá případové konference, jejichž výstupem je stanovení individuálního plánu péče o ohrožené dítě.

Centrum sociálních služeb Praha:  Intervenční centrum, Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, KONTAKT – informační a poradenské centrum

Na Poříčí 12, Praha 1, tel.: 224 872 004

Cílem YMCA Praha je posilovat mezilidské vztahy, toleranci, odpovědnost, zdravé sebevědomí a možnost uplatnění. Praktické naplňování křesťanských principů vidíme jako jeden ze způsobů, jak proměňovat anonymitu velkoměsta a přispívat k plnohodnotnému životu.

Hlavní oblasti činnosti YMCA Praha jsou sociální a volnočasové programy pro děti, mládež i celé rodiny. Všechny programy jsou otevřené pro veřejnost, bez ohledu na členství v organizaci, věk, pohlaví, vyznání. Nejsou jen nabídkou, ale současně umožňují zapojení a aktivitu účastníků, je při nich kladen důraz na společenství, začleňování všech sociálních skupin i lidí (dětí) se zdravotními a jinými specifickými problémy.