Usnesení zastupitelstva MČ Praha 7
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2023, návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2018, návrh rozpočtů pro rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací MČ Praha 7 do roku 2020 …
č. 0003/18

Ze dne 29.01.2018


Zastupitelstvo městské části Praha 7:


1. bere na vědomí 


1. návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 7 do roku 2023;


2. návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2018;


3. návrh rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtu do roku 2020;


4. návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 7 na rok 2018 (včetně 7U s.r.o.).

2. konstatuje, 


1. že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2018 je vyčíslen v celkovém objemu příjmů ve výši 243 074 tis. Kč, v celkovém  objemu výdajů ve výši 735 618,1 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje objem finančních prostředků ve výši 492 544,1 tis. Kč. Tento rozdíl je kryt položkou tř. 8 – Financování (úspory z hospodaření minulých let). Závazné ukazatele rozpočtu jsou vyjádřeny v příloze č. 2 usnesení (ukazatele rozpočtu). Zapojením Financování bude dosaženo vyrovnaného rozpočtu pro rok 2018;


2. že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2018 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem finančních prostředků pro MČ Praha 7 podle rozpisu finančních vztahů hl. m. Prahy k MČ Praha 7 – v návaznosti na usnesení ZHMP č. 31_1 ze dne 30.11.2017 (příloha č. 13 usnesení).


3. schvaluje 


1. Střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha 7 pro období 2018 – 2023 v rozsahu přílohy č. 5 usnesení.


2. Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2018 a to dle závazných ukazatelů uvedených v příloze č. 2 usnesení, který je navrhován v objemu finančních prostředků následovně:


– celkový objem příjmů 243 074 tis. Kč

– celkový objem výdajů 735 618,1 tis. Kč

– rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) 492 544,1 tis. Kč.


3. Financování (vyrovnání rozpočtu) v částce  492 544,1 tis.

Zapojením položky financování je dosaženo vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2018.


4. Rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací do roku 2020 (příloha č. 8 usnesení).


5. Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 7 (vedlejší hospodářská činnost) na rok 2018 (včetně 7U s.r.o.)  a to v rozsahu příloh č. 9, 10, 11, 12 usnesení.


6. Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v rámci kapitálových (investičních) výdajů (mezi jednotlivými ORJ) u investičních akcí evidovaných v rozpočtu MČ Praha 7.


7. Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v rámci kapitálových (investičních) a běžných výdajů a to mezi jednotlivými ORJ navzájem (v členění dle příslušných Odpa. a Pol. rozpočtové skladby), včetně přesunů na nově vzniklé ORJ při jejich vytvoření a přesunů z ORJ při jejich zrušení. 


8. Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi kapitálovými (investičními) a běžnými výdaji evidovanými v rozpočtu MČ Praha 7 (i mezi jednotlivými ORJ navzájem) a to včetně zapojení neinvestičních a investičních rezerv vytvořených v rozpočtu MČ Praha 7.


9. Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení zdrojů z VHČ do rozpočtu MČ Praha 7 a to za účelem krytí výdajů kapitálových (investiční výdaje) i běžných (neinvestiční výdaje) podle platných položek rozpočtové skladby.


10. Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení finančních prostředků pro tvorbu SFZ do rozpočtu MČ Praha 7 a to včetně případných dalších úprav v rámci rozpočtu SFZ – v souladu s aktuálně platnými stanovami SFZ (Sociálního fondu zaměstnavatele). 


11. Zmocnění R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přidělení a úprav investičních a neinvestičních příspěvků zřizovatele (případně účelových investičních a neinvestičních dotací) zřízeným příspěvkovým organizacím.

 

12. Zmocnění vedoucího OFI ke schvalování rozpočtových úprav charakteru změn rozpisu rozpočtu (přesuny mezi Odpa. a Pol. podle platné rozpočtové skladby) u běžných výdajů a kapitálových (investičních) výdajů v rámci jedné ORJ, kdy se nemění celkový objem rozpočtu (kapitálových nebo běžných výdajů) příslušné ORJ (závazný ukazatel rozpočtu) a dále ke schvalování rozpočtových opatření – přesunů mezi běžnými a kapitálovými výdaji v rámci jedné ORJ, kdy dochází ke změně závazného ukazatele rozpočtu.   


4. ukládá 


1. Rada MČ Praha 7


Pokračovat v realizaci opatření a řízení s orientací na výkon, účinnost, efektivnost a hospodárnost činností ÚMČ Praha 7, zdaňované činnosti (vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 7, včetně činnosti 7U s.r.o.) a činnosti příspěvkových organizací s ohledem na účelné, řádné a efektivní čerpání a plnění ukazatelů rozpočtu MČ Praha 7.

Termín: 31.12.2018

 

2. Rada MČ Praha 7


Předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 7 pravidelně informace o základních ukazatelích rozpočtu, výsledcích hospodaření a úpravách rozpočtu MČ Praha 7

Termín: 31.12.2018

 

3. Rada MČ Praha 7


Potvrdit všem organizačním jednotkám (ORJ odvětvových odborů) a příspěvkovým organizacím rozpisy výdajové části rozpočtu a to v základních ukazatelích – neprodleně po schválení v Zastupitelstvu MČ Praha 7 a ve formě podrobného rozpisu rozpočtu pro rok 2018 v návaznosti na elektronické zpracování rozpočtu – podle platné metodiky MHMP.

Termín: 23.2.2018

 


 

Seznam příloh: