Usnesení rady MČ Praha 7

Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2014 – hlavní činnost
č. 0055/14

Ze dne 28.01.2014


Rada MČ P7 po projednání

 1. Bere na vědomí
  1. předložený materiál – návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2014 – hlavní činnost
 2. Souhlasí
  1. s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2014 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem dotací pro MČ dle usnesení Z HMP č. 33/1 z 12.12.2013 mimo jiné k dotačním vztahům k městským částem hl.m. Prahy na r. 2013 – příloha č. 9 k rozpisu dotací z HMP (schváleno) a příloha č. 10 k rozpisu dotací ze státního rozpočtu (schváleno s výhradou, že v návaznosti na případné změny vládního návrhu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy bude rozdělení aktualizováno); provedeno v souladu s usnes. R HMP č. 84 z 14.1.2014 k návrhu úpravy v rámci schváleného rozpočtu hl.m. Prahy – bez dopadu do dotačních vztahů k MČ Praha 7);

  2. s tím, že v případě event. dalších změn v upravených verzích schváleného rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2014 nebo při negativních změnách v oblasti dotačních vztahů z vyšších rozpočtů bude případný propad vykryt vlastními zdroji MČ Praha 7, a to pol. „financování“ tj. zapojením vyššího objemu fin. prostředků z minulých let, po prověření možností regulací výdajové stránky rozpočtu;

  3. s tím, že v kapitole 04 – školství se nepromítá rozpočet běžných výdajů na přímé náklady škol a školských zařízení ze státního rozpočtu, za který se považuje rozpočet předaný MŠMT, neboť v souvislosti s platným školským zákonem je k této oblasti přímo příslušný krajský úřad;

  4. s tím, že při sestavě návrhu rozpočtu bylo využito dostupných zdrojů a objem daňových příjmů představuje 45 595,0 tis.Kč (pokles oproti SR r. 2013 o 2,1 %, absolutně o 961,8 tis.Kč), objem nedaňových příjmů přestavuje 4 906,0 tis.Kč (pokles oproti SR r. 2013 o 23,4 %, absolutně o 1 500,0 tis.Kč), neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 22 675,0 tis.Kč (nárůst o 0,7 % oproti SR r. 2013, absolutně o 151,0 tis.Kč), neinvestiční dotace z HMP 104 301,0 tis.Kč (nárůst o 4,9 % oproti SR r. 2013, absolutně o 4 903,0 tis.Kč – kompenzace do oblasti školství ve vazbě na zrušení příspěvku ze státního rozpočtu v souvislosti s novelou rozpočtového určení daní), převody ze zdaňované činnosti celkem v objemu 28 200,0 tis.Kč (pokles oproti SR r. 2013 o 13,3 %, absolutně o 4 306,7 tis.Kč). Účelové fondy městské části a položka „financování“ jsou zahrnuty v rozpočtu vysokým objemem 154 135,2 tis.Kč (pokles o 16,2 % oproti SR r. 2013, absolutně o 29 776,6 tis.Kč – vliv převodů z UR r. 2013 do SR r. 2014 vč. zdrojů financování, zapojení vytvořených rezerv pro sestavu SR r. 2014, vykrytí propadu vlastních příjmů apod.);

  5. s tím, že investiční část rozpočtu musela být vzhledem k neinvestičním potřebám MČ zčásti redukována; návrh schválené verze je v tabulce č. 5, která sumarizuje akce převáděné z rozpočtu r. 2013 (tab. č. 5 A) a akce nově zařazované do rozpočtu r. 2014 (tab. č. 5 B); zařazení úspor z akcí zrušených nebo zpřesněných v kalkulaci potřeb (tab. č. 7), akce do SR z účtu doprivatizace konkrétně 7 000,0 tis.Kč pro „ZŠ Korunovační – reko šaten a suterénu“ (tab. č. 10)

  6. s tím, že z výnosů ze zóny placeného stání za r. 2012, které byly předmětem úpravy rozpočtu r. 2013 s určením pro využití v r. 2014 (ve smyslu usnes. Z MČ č. 0134/13 z 9.12.2013), v objemu 11 973,8 tis.Kč (tab.č. 8) budou financovány tyto akce:

   6.1 Reko komunikací v oblasti metra Vltavská 5 239,1 tis.Kč Obnova veřej.osvětlení a vodního prvku Řezáčovo nám. 794,0 tis.Kč (investiční charakter výdajů)
   6.2 Dočišťování chodníků, úklid a obdobné výdaje 3 609,8 tis.Kč Zajištění činností výdejen 2 330,9 tis.Kč (neinvestiční charakter výdajů)

  7. se zařazením převodů z UR r. 2013 – zapojení dotace ve výši 50% z odvodu z VHP aj.tech.her.zařízení za 2. a 3. čtvrtletí 2013 k využití v r. 2014 – celkem objem 5 083,0 tis.Kč (tab. č. 9)

  8. se zrušením vybraných invest. a neinvest. akcí, event. s upravenou kalkulací nákladů do SR r. 2014, a s využitím dostupných rezerv rozpočtu minulých let – uvolněné rozpočtové prostředky zařazeny do konkrétních výdajů (tab. č.7)

  9. s návrhem rozpočtu účelových fondů hlavní činnosti na rok 2014 vč. konkrétního použití části fin. prostředků z FRR (dar 3 000,0 tis.Kč), Ekologického fondu (dary 206,0 tis.Kč), Fondu bydlení (dary 10 675,2 tis.Kč)

  10. s tím, že oblast běžných výdajů bude v rámci I.čtvrtletí roku 2014 podrobena analýze s cílem nalezení úspor, které budou následně použity k posílení neúčelové neinvestiční rezervy v ORJ OFI kapitola 1015, v případě vyhodnocení nezbytnosti pro zapojení do konkrétních neinvestičních eventuelně investičních výdajů dle potřeb;

  11. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů z investiční části rozpočtu do neinvestiční části rozpočtu po vyhodnocení potřeb a charakteru výdajů u akcí zařazených do rozpočtu (např. v návaznosti na uzavírání smluvních vztahů), a to bez omezení;

  12. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi akcemi v rozpočtu se zdrojem krytí z účtu doprivatizace podle vyhodnocení aktuálních potřeb fin. prostředků pro schválené akce;

  13. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v případě nutnosti dokrytí investičních potřeb v rámci akcí zařazených do rozpočtu použitím neinvestičních rezerv, vytvořených v rozpočtu (přesun z neinvest. části do invest. části rozpočtu);

  14. se zmocněním ved. OFI ke schvalování úprav rozpočtu resp. rozpočtových opatření charakteru věcných změn (např. mezi odd.§, mezi položkami rozpočtové skladby, přesunů mezi ORJ za předpokladu souhlasu ved. ORJ event. členů R MČ dle přidělených kompetencí apod.), vyjma přesunů z neinvestiční do investiční části rozpočtu a naopak;

  15. s tím, že tvorba a konečné zpracování návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2014 probíhalo mimo jiné i v intencích vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole – předběžná řídící finanční kontrola), ve znění p.p.;

  16. s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2014 je předkládán v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění p.p., Statutem hl.m. Prahy v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., a je vyjádřen takto:

   16.1 objem příjmů 205 677,0 tis.Kč
   16.2 objem výdajů 359 812,2 tis.Kč
   16.3 schodek 154 135,2 tis.Kč
   16.4 financování 154 135,2 tis.Kč Plánovaný schodek je kryt třídou 8 – financování. Objem zdrojů se zapojením položky „financování“ představuje 359 812,2 tis.Kč.

  17. s tím, že „Pravidla doplňkové činnosti PO zřízených MČ Praha 7 na rok 2014“ a „Pravidla PO (zřízených MČ Praha 7) pro rok 2014 pro finanční vypořádání hlavní činnosti a hospodaření s fondy“ pro oblast školství i mimo oblast školství byla zpracována na základě usnesení R HMP č. 2370 z 3. 12. 2013 se změnou dle č. 2631 z 20.12.2013

  18. s tím, že financování protidrogové politiky a grantového programu MČ Praha 7 v rámci rozpočtu r. 2014 v případě potřeby bude realizováno prostřednictvím poskytování účelových neinvestičních příspěvků na základě samostatných smluv u PO zřízených MČ Praha 7;

  19. s tím, že rozpis schváleného rozpočtu a úpravy v průběhu roku v členění dle aktuálně platné rozpočtové skladby (RS) a metodiky MHMP může být zpřesněno v elektronickém zpracování rozpočtu a jeho úprav (případná vazba i na změnu ORJ event. vznik nové ORJ dle metodiky apod.)

 3. Schvaluje
  1. předložený návrh usnesení k rozpočtu MČ Praha 7 – hlavní činnost na rok 2014 vč. všech příloh pro zasedání Z MČ P/7 dne 17.02.2014

 4. Ukládá
  1. Určen: VED OFI Pelka Petr Ing.
   1.1 Úkol: připravit informaci k návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2014 – hlavní činnost ke zveřejnění (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p.);
   1.2 Termín: 30.01.2014

  2. Určen: ZAS STA Kaštovský Tomáš MUDr.
   2.1 Úkol: předložit návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2014 – hlavní činnost včetně všech příloh k projednání na zasedání Z MČ P/7;
   2.2 Termín: 17.02.2014

  3. Určen: VED KS Strnadová Michaela PaedDr.
   3.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2014 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor.
   3.2 Termín: 30.04.2014

  4. Určen: VED KT Němcová Ivana Ing.
   4.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2014 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor.
   4.2 Termín: 30.04.2014

  5. Určen: VED OŠK Kuchař Filip Mgr.
   5.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2014 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor.
   5.2 Termín: 30.04.2014

  6. Určen: VED ODO Vitásková Miloslava
   6.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2014 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor.
   6.2 Termín: 30.04.2014
  7. Určen: VED OSZ Remeš René Ing.
   7.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2014 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor.
   7.2 Termín: 30.04.2014
  8. Určen: VED ORZ Stránský Stanislav Ing. Arch.
   8.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2014 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor.
   8.2 Termín: 30.04.2014
  9. Určen: VED OŽP Horská Hana Ing.
   9.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2014 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor.
   9.2 Termín: 30.04.2014
  10. Určen: VED OMA Kolář Robert Bc.
   10.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2014 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor.
   10.2 Termín: 30.04.2014 

 

starosta Městské části Praha 7: Marek Ječmének
zástupce starosty Městské části Praha 7: Daniel Štěpán


Přílohy: