Usnesení rady MČ Praha 7

Návrh Rozpočet MČ Praha 7 na rok 2013 – hlavní činnost
č. 0075/13

Ze dne 31.01.2013


Rada MČ P7 po projednání

 1. Bere na vědomí
  1. Předložený materiál – Rozpočet MČ Praha 7 na rok 2013 – hlavní činnost

 2. Souhlasí
  1. s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2013 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem dotací pro MČ dle usnesení Z HMP č. 12/1 z 29.11.2012 mimo jiné k dotačním vztahům k městským částem hl.m. Prahy na r. 2013 – příloha č. 9 k rozpisu dotací z HMP (schváleno) a příloha č. 10 k rozpisu dotací ze státního rozpočtu (schváleno s výhradou, že v návaznosti na případné změny vládního návrhu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy bude rozdělení aktualizováno – provedeno v souladu s usnes. R HMP č. 23 z 15.1.2013 k návrhu úpravy v rámci schváleného rozpočtu hl.m. Prahy – bez dopadu do dotačních vztahů k MČ Praha 7)

  2. s tím, že v případě eventuelních dalších změn v upravených verzích schváleného rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2013 nebo při negativních změnách v oblasti dotačních vztahů z vyšších rozpočtů bude případný propad vykryt vlastními zdroji MČ Praha 7, a to pol. „financování“ tj. zapojením vyššího objemu fin. prostředků z minulých let, a to po prověření možností regulací výdajové stránky rozpočtu

  3. s tím, že při sestavě návrhu rozpočtu bylo využito dostupných zdrojů a objem daňových příjmů představuje 46 556,8 tis.Kč (pokles oproti SR r. 2012 o 6,2 %, absolutně o 3 098,2 tis.Kč), objem nedaňových příjmů představuje 6 406,0 tis.Kč (pokles oproti SR r. 2012 o 7,2 %, absolutně o 500,0 tis.Kč), neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 22 524,0 tis.Kč (pokles o 17,2 % oproti SR r. 2012, absolutně o 4 667,0 tis.Kč ve vazbě na zrušení příspěvku na školství v souvislosti s novelou rozpočtového určení daní, snížení rozpisu příspěvku na výkon státní správy již v SR r. 2011 nebylo ani pro r. 2012 ani pro r. 2013 kompenzováno), neinvestiční dotace z HMP 99 398,0 tis.Kč (pokles o 5,7 % oproti SR r. 2012, absolutně o 6 056,0 tis.Kč), převody ze zdaňované činnosti celkem v objemu 32 506,7 tis.Kč (pokles oproti SR r. 2012 o 72,9 %, absolutně o 87 267,0 tis.Kč). Účelové fondy městské části a položka „financování“ jsou zahrnuty v rozpočtu vysokým objemem 183 911,8 tis.Kč (pokles o 13,2 % oproti SR r. 2012, absolutně o 27 936,4 tis.Kč – vliv převodů z UR r. 2012 do SR r. 2013 vč. zdrojů financování, zapojení vytvořených rezerv pro sestavu SR r. 2013, vykrytí propadu vlastních příjmů a dotačních titulů ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl.m. Prahy)

  4. s tím, že objemový rámec neinvestičních výdajů v ORJ OŠK byl upraven ve smyslu snížení příspěvků PO celkem ve vazbě na navýšení přímých nákladů odboru, do neinvestičních příspěvků PO budou následně promítnuty výnosy z odvodů z loterií a dále, že objemové rámce výdajů byly aktualizovány případně navýšeny v ORJ KT, OSZBN, OMA a OŠK viz Příloha 13

  5. s tím, že investiční část rozpočtu musela být vzhledem k neinvestičním potřebám MČ zčásti redukována, návrh schválené verze je v tabulce č. 5, která sumarizuje akce převáděné z rozpočtu r. 2012 (tab. č. 5 A) a akce nově zařazované do rozpočtu r. 2013 (tab. č. 5 B), rozpis akcí do SR z účtu doprivatizace (Tab8) představuje celkem 9 221,7 tis.Kč

  6. s tím, že v této souvislosti je žádoucí vyvázat fin. prostředky dle původního usnes. Z MČ č. 0014/09 z 9.2.2009 na spolufinancování dotačního titulu k akci „Řešení autorizovaného datového úložiště“ z účtu „doprivatizace“. Žádosti o dotaci nebylo vyhověno. Objem 694,4 tis.Kč je ve schválené verzi rozpočtu na r. 2013 zařazen k využití takto:6.1 podíl MČ na financování projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) 694,4 tis.Kč zdroj krytí – převody ze zdaňované činnosti – účet doprivatizace

  7. s tím, že v této souvislosti je žádoucí vyvázat fin. prostředky dle původního usnes. Z MČ č. 0014/10 z 15.2.2010 na spolufinancování dotačního titulu k akci „Zateplení objektu MŠ Kostelní“ z účtu „doprivatizace“. Akci zahájila MČ v r. 2012 a posiluje tudíž převody z UR vázanou částkou 1 196,0 tis.Kč7.1 MŠ Kostelní – zateplení objektu 1 196,0 tis.Kč zdroj krytí – převody ze zdaňované činnosti – účet doprivatizace

  8. s tím, že v této souvislosti je žádoucí vyvázat fin.prostředky dle původního usnes. Z MČ č. 0098/08 z 21.4.2008 na spolufinancování projektů EHP Norsko, které nebyly do současné doby schváleny k financování, a je tudíž účelné vázané fin. prostředky použít na další níže uvedené investiční a neinvestiční akce, které budou financovány prostřednictvím „převodů ze zdaňované činnosti do činnosti hlavní“ z účtu doprivatizace jako veřejně prospěšné investice

   8.1 Pobočka MKP Tusarova 35 4 446,0 tis.Kč rekonstrukce objektu se záměrem pronájmu městské knihovně – smíšená akce s podílem v rozpočtu hlavní činnosti – zdroj krytí – převody ze zdaňované činnosti – účet doprivatizace a podílem v nákladech zdaňované činnosti dle charakteru výdajů
   8.2 Opravy střech ZŠ 2 885,3 tis.Kč zdroj krytí – převody ze zdaňované činnosti – účet doprivatizace

  9. s tím, že z výnosů ze zóny placeného stání za r. 2011, které byly předmětem úpravy rozpočtu r. 2012 s určením pro využití v r. 2013 ve zpřesněném objemu 13 773,4 tis.Kč jsou zařazeny k financování akce dle přílohy č. 9 – Tab.7

  10. s návrhem rozpočtu účelových fondů hlavní činnosti na rok 2013

  11. s tím, že oblast běžných výdajů bude v rámci I.čtvrtletí roku 2013 podrobena analýze s cílem nalezení úspor, které budou následně použity k posílení neúčelové neinvestiční rezervy v ORJ OFI kapitola 1015, v případě vyhodnocení nezbytnosti pro zapojení do konkrétních neinvestičních eventuelně investičních výdajů dle potřeb

  12. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů z investiční části rozpočtu do neinvestiční části rozpočtu po vyhodnocení potřeb a charakteru výdajů u akcí zařazených do rozpočtu (např. v návaznosti na uzavírání smluvních vztahů), a to bez omezení

  13. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi akcemi v rozpočtu se zdrojem krytí z účtu doprivatizace podle vyhodnocení aktuálních potřeb fin. prostředků pro schválené akce

  14. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v případě nutnosti dokrytí investičních potřeb v rámci akcí zařazených do rozpočtu použitím neinvestičních rezerv, vytvořených v rozpočtu (přesun z neinvest. části do invest. části rozpočtu)

  15. se zmocněním ved. OFI ke schvalování úprav rozpočtu resp. rozpočtových opatření charakteru věcných změn (např. mezi odd.§, mezi položkami rozpočtové skladby, přesunů mezi ORJ za předpokladu souhlasu ved. ORJ event. členů R MČ dle přidělených kompetencí apod.), vyjma přesunů z neinvestiční do investiční části rozpočtu a naopak

  16. s tím, že tvorba a konečné zpracování návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2013 probíhalo mimo jiné i v intencích vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole – předběžná řídící finanční kontrola), ve znění p.p.

  17. s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2013 je předkládán v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění p.p., Statutem hl.m. Prahy v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., a je vyjádřen takto: objem příjmů 207 391,5 tis.Kč objem výdajů 391 303,3 tis.Kč schodek 183 911,8 tis.Kč financování 183 911,8 tis.Kč plánovaný schodek je kryt třídou 8 – financování. Objem zdrojů se zapojením položky „financování“ představuje 391 303,3 tis.Kč.

  18. s tím, že „Pravidla doplňkové činnosti PO zřízených MČ Praha 7 na rok 2013“ a „Pravidla PO (zřízených MČ Praha 7) pro rok 2013 pro finanční vypořádání hlavní činnosti a hospodaření s fondy“ pro oblast školství i mimo oblast školství byla zpracována na základě usnesení R HMP č. 1965 ze dne 20. 11. 2012

  19. s tím, že financování protidrogové politiky a grantového programu MČ Praha 7 v rámci rozpočtu r. 2013 v případě potřeby bude realizováno prostřednictvím poskytování účelových neinvestičních příspěvků na základě samostatných smluv u PO zřízených MČ Praha 7

  20. s tím, že rozpis schváleného rozpočtu a úpravy v průběhu roku v členění dle aktuálně platné rozpočtové skladby (RS) a metodiky MHMP může být zpřesněno v elektronickém zpracování rozpočtu (případná vazba i na změnu ORJ event. vznik nové ORJ dle metodiky apod.)

 3. Schvaluje
  1. předložený návrh usnesení k rozpočtu MČ Praha 7 – hlavní činnost na rok 2013 vč. všech příloh pro zasedání Z MČ P/7 dne 18.02.2013
 4. Ukládá
  1. Určen: VED OFI Pelka Petr Ing.
   1.1 Úkol: připravit informaci k návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2013 – hlavní činnost ke zveřejnění (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p.)
   1.2 Termín: 01.02.2013

  2. Určen: ZAS STA Kaštovský Tomáš MUDr.
   2.1 Úkol: předložit návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2013 – hlavní činnost včetně všech příloh k projednání na zasedání Z MČ P/7
   2.2 Termín: 06.02.2013

  3. Určen: VED KS Strnadová Michaela PaedDr.
   3.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2013 analýze svěřenou oblast rozpočtu s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajů i nalezení úspor
   3.2 Termín: 30.04.2013

  4. Určen: VED OSZBN Remeš René Ing.
   4.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2013 analýze svěřenou oblast rozpočtu s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajů i nalezení úspor
   4.2 Termín: 30.04.2013

  5. Určen: VED OŠK Kuchař Filip Mgr.
   5.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2013 analýze svěřenou oblast rozpočtu s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajů i nalezení úspor
   5.2 Termín: 30.04.2013

  6. Určen: VED KT Němcová Ivana Ing.
   6.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2013 analýze svěřenou oblast rozpočtu s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajů i nalezení úspor
   6.2 Termín: 30.04.2013

  7. Určen: VED OŽP Horská Hana Ing.
   7.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2013 analýze svěřenou oblast rozpočtu s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajů i nalezení úspor
   7.2 Termín: 30.04.2013

  8. Určen: VED ODO Vitásková Miloslava
   8.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2013 analýze svěřenou oblast rozpočtu s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajů i nalezení úspor
   8.2 Termín: 30.04.2013

  9. Určen: VED ORZ Stránský Stanislav Ing. Arch.
   9.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2013 analýze svěřenou oblast rozpočtu s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajů i nalezení úspor
   9.2 Termín: 30.04.2013

starosta Městské části Praha 7: Marek Ječmének
zástupce starosty Městské části Praha 7: Daniel Štěpán


Přílohy: