Usnesení rady MČ Praha 7

Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2012 – hlavní činnost
č. 0098/12

Ze dne 07.02.2012


Rada MČ P7 po projednání

 1. Bere na vědomí
  1. předložený materiál – Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2012 – hlavní činnost
 2. Souhlasí
  1. s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2012 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem dotací pro MČ dle usnesení Z HMP č. 12/1 z 15.12.2011 mimo jiné k dotačním vztahům k městským částem hl.m. Prahy na r. 2012 – příloha č. 9 k rozpisu dotací z HMP (schváleno) a příloha č. 10 k rozpisu dotací ze státního rozpočtu (schváleno s výhradou, že v návaznosti na případné změny vládního návrhu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy bude rozdělení aktualizováno – provedeno v souladu s usnes. Z HMP č. 13/3 z 26.1.2012 k návrhu úpravy schváleného rozpočtu hl.m. Prahy – bez dopadu do dotačních vztahů k MČ Praha 7)

  2. s tím, že v případě eventuelních dalších změn v upravených verzích schváleného rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2012 nebo při negativních změnách v oblasti dotačních vztahů z vyšších rozpočtů bude případný propad vykryt vlastními zdroji MČ Praha 7, a to pol. „financování“ tj. zapojením vyššího objemu fin. prostředků z minulých let, a to po prověření možností regulací výdajové stránky rozpočtu

  3. s tím, že v kapitole 04 – školství se nepromítá rozpočet běžných výdajů na přímé náklady škol a školských zařízení ze státního rozpočtu, za který se považuje rozpočet předaný MŠMT, neboť v souvislosti s platným školským zákonem je k této oblasti přímo příslušný krajský úřad

  4. s tím, že při sestavě návrhu rozpočtu bylo využito dostupných zdrojů a objem daňových příjmů představuje 49 655,0 tis.Kč (pokles oproti SR r. 2011 o 24,4 %, absolutně o 16 055,0 tis.Kč), objem nedaňových příjmů přestavuje 6 906,0 tis.Kč (nárůst o 3,0 % oproti SR r. 2011, absolutně o 200,0 tis.Kč), neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 27 191,0 tis.Kč (nárůst o 0,4 % oproti SR r. 2011, absolutně o 114,0 tis.Kč ve vazbě na počet obyvatel; snížení rozpisu příspěvku na výkon státní správy již v SR r. 2011 nebylo kompenzováno) neinvestiční dotace z HMP 105 454,0 tis.Kč (pokles o 4,4 % oproti SR r. 2011, absolutně o 4 892,0 tis.Kč), převody ze zdaňované činnosti celkem v objemu 119 773,7 tis.Kč (pokles oproti SR r. 2011 o 15,7 %, absolutně o 22 276,8 tis.Kč. Účelové fondy městské části a položka „financování“ jsou zahrnuty v rozpočtu vysokým objemem 211 848,2 tis.Kč (nárůst o 23,0 % oproti SR r. 2011, absolutně o 39 579,9 tis.Kč – vliv převodů z UR r. 2011 do SR r. 2012 vč. zdrojů financování, zapojení vytvořených rezerv pro sestavu SR r. 2012, vykrytí propadu vlastních příjmů a dotačních titulů ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl.m. Prahy)

  5. s tím, že investiční část rozpočtu musela být vzhledem k neinvestičním potřebám MČ zčásti redukována; návrh schválené verze je v tabulce č. 5, která sumarizuje akce převáděné z rozpočtu r. 2011 (tab. č. 5 A) a akce nově zařazované do rozpočtu r. 2012 (tab. č. 5 B)

  6. s tím, že v tabulce č. 9 je mimo schvalovací proces rekapitulace plánovaných akcí, které jsou vázány schválením vrcholných orgánů MČ Praha 7 z minulých let – ve vazbě na podání žádostí o dotace. Tyto akce budou zapojeny do úprav rozpočtu v čase a výši dle výsledků dotačních řízení

  7. s tím, že v této souvislosti je žádoucí vyvázat fin. prostředky dle původního usnes. Z MČ č. 0096/08 z 21.4.2008 na spolufinancování dotačního titulu k akci „ZŠ Letohradská – reko objektu“ z účtu „doprivatizace“. Žádosti o dotaci ze státního rozpočtu nebylo vyhověno a reko objektu se průběžně realizovala z vlastních zdrojů MČ. Objem 21 400,0 tis.Kč je ve schválené verzi rozpočtu na r. 2012 zařazen k využití takto: – výdaje odboru školství (ORJ OŠK) celkem v objemu 7 950,0 tis.Kč (invest. a neinvest. akce významného rozsahu) – výdaje odboru sociálního a zdravotnictví, resp. odboru sociálního a zdravot., bytového a nebyt.prostor (ORJ OSZ resp. OSZBN) v objemu 13 450,0 tis.Kč (invest. náklady na dokončení výstavby a vybavení DPS Tusarova 42,44)

  8. s tím, že níže uvedené investiční a neinvestiční akce budou financovány prostřednictvím „převodů ze zdaňované činnosti do činnosti hlavní“ z účtu doprivatizace jako veřejně prospěšné investice. Rozpis akcí do SR představuje celkový objem 96 623,7 tis.Kč. Dům pro seniory – dům s pečovatelskou službou Tusarova 42,44 – akce rozpracovaná – usnes. Z MČ č. 0169/10 z 14.6.2010 vázáno k zapojení 55 000,0 tis.Kč – vícepráce a vybavení 22 430,0 tis.Kč Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách 11 243,7 tis.Kč smíšená akce s podílem v rozpočtu hlavní činnosti a podílem v nákladech zdaňované činnosti dle charakteru konkrétních výdajů MŠ U Průhonu (pracoviště PO MŠ Letohradská) – Oprava objektu 250,0 tis.Kč ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. – Výstavba venkovní florbalové haly 400,0 tis.Kč ZŠ Fr.Plamínkové, ul. Fr. Křížka – Úprava obj. a přístavba tělocvič.300,0 tis.Kč Nákup interaktivních tabulí pro ZŠ 2 000,0 tis.Kč Opravy střech ZŠ 5 000,0 tis.Kč

  9. s tím, že z výnosů ze zóny placeného stání za r. 2010, který byl předmětem úpravy rozpočtu r. 2011 s určením pro využití v r. 2012 (ve smyslu usnes. Z MČ č. 0117/11 z 12.9. 2011) v objemu 13 013,8 tis.Kč budou financovány tyto akce: Investičního charakteru: Chodníkový program 4 500,0 tis.Kč Rekonstrukce dětského hřiště U Sparty 2 124,0 tis.Kč (vícezdrojové financování pokračující akce) Rekonstrukce vnitrobloku U Vody 1 000,0 tis.Kč Nová web aplikace + veř.zakázky + návrhy zastupitelstva 1 780,0 tis.Kč Neinvestiční charakter výdajů: Dočišťování chodníků, úklid a obdobné výdaje OŽP 3 609,8 tis.Kč

  10. s tím, že oblast běžných výdajů bude v rámci I.čtvrtletí roku 2012 podrobena analýze s cílem nalezení úspor, které budou následně použity k posílení neúčelové neinvestiční rezervy v ORJ OFI kapitola 1015, v případě vyhodnocení nezbytnosti pro zapojení do konkrétních neinvestičních eventuelně investičních výdajů dle potřeb

  11. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů z investiční části rozpočtu do neinvestiční části rozpočtu po vyhodnocení potřeb a charakteru výdajů u akcí zařazených do rozpočtu (např. v návaznosti na uzavírání smluvních vztahů), a to bez omezení

  12. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi akcemi v rozpočtu se zdrojem krytí z účtu doprivatizace podle vyhodnocení aktuálních potřeb fin. prostředků pro schválené akce

  13. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v případě nutnosti dokrytí investičních potřeb v rámci akcí zařazených do rozpočtu použitím neinvestičních rezerv, vytvořených v rozpočtu (přesun z neinvest. části do invest. části rozpočtu)

  14. se zmocněním ved. OFI ke schvalování úprav rozpočtu resp. rozpočtových opatření charakteru věcných změn (např. mezi odd.§, mezi položkami rozpočtové skladby, přesunů mezi ORJ za předpokladu souhlasu ved. ORJ event. členů R MČ dle přidělených kompetencí apod.), vyjma přesunů z neinvestiční do investiční části rozpočtu a naopak

  15. s tím, že tvorba a konečné zpracování návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2011 probíhalo mimo jiné i v intencích vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole – předběžná řídící finanční kontrola), ve znění p.p.

  16. s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2012 je předkládán v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění p.p., Statutem hl.m. Prahy v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., a je vyjádřen takto: objem příjmů 308 979,7 tis.Kč objem výdajů 520 827,9 tis.Kč schodek 211 848,2 tis.Kč financování 211 848,2 tis.Kč Plánovaný schodek je kryt třídou 8 – financování. Objem zdrojů se zapojením položky „financování“ představuje 520 827,9 tis.Kč.

  17. s tím, že „Pravidla doplňkové činnosti PO zřízených MČ Praha 7 na rok 2012“ byla zpracována na základě usnesení R HMP č. 1669 ze dne 25. 10. 2011

  18. s tím, že „Pravidla PO (zřízených MČ Praha 7) pro rok 2012 pro finanční vypořádání hlavní činnosti a hospodaření s fondy“ pro oblast školství i mimo oblast školství byla zpracována na základě usnesení R HMP č. 1669 ze dne 25. 10. 2011

  19. s tím, že financování protidrogové politiky a grantového programu MČ Praha 7 v rámci rozpočtu r. 2012 v případě potřeby bude realizováno prostřednictvím poskytování účelových neinvestičních příspěvků na základě samostatných smluv u PO zřízených MČ Praha 7

  20. s tím, že rozpis schváleného rozpočtu a úpravy v průběhu roku v členění dle aktuálně platné rozpočtové skladby (RS) může být zpřesněno v elektronickém zpracování rozpočtu (případná vazba i na změnu ORJ event. vznik nové ORJ dle metodiky apod.)

 3. Schvaluje
  1. předložený návrh usnesení rozpočtu MČ Praha 7 – hlavní činnost na rok 2012 vč. všech příloh pro zasedání Z MČ P/7 dne 27.02.2012

 4. Ukládá
  1. Určen: VED OFI Thuriová Soňa JUDr.
   1.1 Úkol: připravit informaci k návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2012 – hlavní činnost ke zveřejnění (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p.)
   1.2 Termín: 08.02.2012

  2. Určen: ZAS STA Kaštovský Tomáš MUDr.
   2.1 Úkol: předložit návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2012 – hlavní činnost včetně všech příloh k projednání na zasedání Z MČ P/7
   2.2 Termín: 27.02.2012

  3. Určen: VED KS Jandová Olga Ing.
   3.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2012 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor
   3.2 Termín: 30.04.2012

  4. Určen: VED OSZBN Remeš René Ing.
   4.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2012 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor
   4.2 Termín: 30.04.2012

  5. Určen: VED OŠK Kuchař Filip
   5.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2012 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor
   5.2 Termín: 30.04.2012

  6. Určen: VED KT Jelínková Jana Mgr.
   6.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2012 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor
   6.2 Termín: 30.04.2012

  7. Určen: VED OŽP Horská Hana Ing.
   7.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2012 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor
   7.2 Termín: 30.04.2012

  8. Určen: VED ODO Vitásková Miloslava
   8.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2012 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor
   8.2 Termín: 30.04.2012

  9. Určen: VED ORZ Stránský Stanislav Ing. Arch.
   9.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2012 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor
   9.2 Termín: 30.04.2012

starosta Městské části Praha 7: Marek Ječmének
zástupce starosty Městské části Praha 7: Daniel Štěpán


Přílohy: