Usnesení rady MČ Praha 7

Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2011 – hlavní činnost
č. 0076/11

Ze dne 02.02.2011


Rada MČ P7 po projednání

 1. Bere na vědomí
  1. předložený materiál – Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2011 – hlavní činnost(

 2. Souhlasí
  1. s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2011 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem dotací pro MČ dle usnesení Z HMP č. 1/7 z 30.11.2010 mimo jiné k dotačním vztahům k městským částem hl.m. Prahy na r. 2011- příloha č. 10 k rozpisu dotací z HMP a příloha č. 11 k rozpisu dotací ze státního rozpočtu a upraven ve smyslu korekce dotačních vztahů dle usnesení R HMP č. 94 z 1.2.2011 k návrhu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2011, dotačních vztahů k městským částem hl.m.Prahy na r. 2011 a rozpočtového výhledu do r. 2016

  2. s tím, že v případě jakékoli další změny v konečném návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2011 (dle usnesení ZHMP z 17.2.2011) v oblasti rozpisu dotačních vztahů z vyšších rozpočtů bude:

   2.1 případný propad vykryt vlastními zdroji MČ, a to pol. „financování“ tj. zapojením vyššího objemu fin. prostředků z minulých let
   2.2 případné navýšení dotačních titulů z vyšších rozpočtů do rozpisu schválené verze rozpočtu bude promítnuto do příslušné oblasti dle charakteru účelu s tím, že původní zdroje budou sníženy o stejný objem

  3. s tím, že v kapitole 04 – školství se nepromítá rozpočet běžných výdajů na přímé náklady škol a školských zařízení ze státního rozpočtu, za který se považuje rozpočet předaný MŠMT, neboť v souvislosti s platným školským zákonem je k této oblasti přímo příslušný krajský úřad

  4. s tím, že při sestavě návrhu rozpočtu bylo využito dostupných zdrojů a objem daňových příjmů představuje 65 710,0 tis.Kč (nárůst o 3,7 % oproti SR 2010 – nejvýraznější vliv navýšení rozpisu daně z nemovitostí – novela příslušného zákona), objem nedaňových příjmů přestavuje 6 706,0 tis.Kč (pokles o 10,2 % oproti SR 2010 – snížení rozpočtu ostatních nedaňových příjmů ve vztahu k vývoji plnění v r. 2010), neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 27 077,0 tis.Kč (pokles o 14,5 % oproti SR 2010 z důvodu promítnutí sníženého příspěvku na výkon státní správy již do rozpisu SR), neinvestiční dotace z HMP 110 346,0 tis.Kč (pokles o 3,4 % oproti SR 2010), převody ze zdaňované činnosti celkem v objemu 142 050,5 tis.Kč (v tom fin. prostředky z účtu doprivatizace na invest.výdaje ve výši 102 330,0 tis.Kč a na neinvest.výdaje ve výši 4 000,0 tis.Kč) – nárůst oproti SR 2010 o 12,7 %. Účelové fondy městské části a položka „financování“ jsou zahrnuty v rozpočtu vysokým objemem 172 268,3 tis.Kč (nárůst o 35 709,6 tis.Kč oproti SR 2010 – vliv převodů z UR r. 2010 do SR r. 2011 vč. zdrojů financování a zapojení vytvořených rezerv pro sestavu SR r. 2011, vykrytí propadu v dotačních titulech ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl.m.Prahy)

  5. s tím, že investiční část rozpočtu musela být vzhledem k neinvestičním potřebám MČ zčásti redukována; návrh schválené verze je v tabulce č. 5, která sumarizuje akce převáděné z rozpočtu r. 2010 (tab. č. 5 A – příloha 4.6) a akce nově zařazované do rozpočtu r. 2011 (tab. č. 5 B – příloha 4.7)

  6. s tím, že v tabulce č. 5 C – příloha 4.8 je mimo schvalovací proces rekapitulace plánovaných akcí, které jsou vázány schválením vrcholných orgánů MČ Praha 7 z minulých let – ve vazbě na podání žádostí o dotace. Tyto akce budou zapojeny do úprav rozpočtu v čase a výši dle výsledků dotačních řízení

  7. s tím, že v rámci dokončení projektu OPPK „Využití obnovitelných zdrojů ZŠ T.G.M. Ortenovo nám“ se zařazují úspory z povinných a nepovinných podílů MČ do neinvestiční rezervy ORJ OŠK, kde jsou vázány do doby ukončení finančního vypořádání tohoto projektu (tab. č. 6 – příloha 4.9)

  8. s tím, že investiční a neinvestiční akce: Reko objektu MŠ Kostelní vč. zajištění zvýšení kapacity pro předškolní vzdělávání – akce rozpracovaná – usnes. Z MČ č. 0205/09 z 7.9.2009 22 830,0 tis.Kč Dům pro seniory – dům s pečovatelskou službou Tusarova 42,44 – akce rozpracovaná – usnes.Z MČ č. 0169/10 z 14.6.2010 70 000,0 tis.Kč (pro r. 2012 vázáno dalších 55 000,0 tis.Kč) ZŠ Letohradská – reko stravovacího provozu vč. kuchyně a související práce – akce rozpracovaná – potřeba navýšení rozpočtu o 2 500,0 tis.Kč Výstavba polyfunkčního domu s byty a knihovnou na Ortenově náměstí 7 000,0 tis.Kč Zateplení objektu MŠ U Uranie 2 200,0 tis.Kč (zvýšení podílu na spolufinancování MČ Praha 7 z důvodu snížení dotačního titulu ze státního rozpočtu) Zateplení objektu a výměna oken v MŠ Na Výšinách 1 800,0 tis.Kč (zvýšení podílu na spolufinancování MČ Praha 7 z důvodu snížení dotačního titulu ze státního rozpočtu) budou financovány prostřednictvím „převodů ze zdaňované činnosti do činnosti hlavní“ z účtu doprivatizace jako veřejně prospěšné investice. Rozpis akcí do SR představuje celkový objem 106 330,0 tis.Kč.

  9. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů z investiční části rozpočtu do neinvestiční části rozpočtu po vyhodnocení potřeb a charakteru výdajů u akcí zařazených do rozpočtu (např. v návaznosti na uzavírání smluvních vztahů), a to bez omezení

  10. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi akcemi v rozpočtu 2011 se zdrojem krytí z účtu doprivatizace podle vyhodnocení aktuálních potřeb fin. prostředků pro schválené akce

  11. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v případě nutnosti dokrytí investičních potřeb v rámci akcí zařazených do rozpočtu použitím neinvestičních rezerv, vytvořených v rozpočtu (přesun z neinvest. části do invest. části rozpočtu)

  12. se zmocněním ved. OFI ke schvalování úprav rozpočtu resp. rozpočtových opatření charakteru věcných změn (např. mezi odd.§, mezi položkami rozpočtové skladby, přesunů mezi ORJ za předpokladu souhlasu ved. ORJ event. členů R MČ dle přidělených kompetencí apod.), vyjma přesunů z neinvestiční do investiční části rozpočtu a naopak

  13. s tím, že tvorba a konečné zpracování návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2011 probíhalo mimo jiné i v intencích vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole – předběžná řídící finanční kontrola), ve znění p.p.

  14. s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2011 je předkládán v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění p.p., Statutem hl.m. Prahy v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., a je vyjádřen takto: objem příjmů 351 889,5 tis.Kč objem výdajů 524 157,8 tis.Kč schodek 172 268,3 tis.Kč financování 172 268,3 tis.Kč Plánovaný schodek je kryt třídou 8 – financování. Objem zdrojů se zapojením položky „financování“ představuje 524 157,8 tis.Kč.

  15. s tím, že „Pravidla doplňkové činnosti PO zřízených MČ Praha 7 na rok 2011“ byla zpracována na základě usnesení R HMP č. 1757 ze dne 12. 10. 2010

  16. s tím, že „Pravidla PO (zřízených MČ Praha 7) pro rok 2011 pro finanční vypořádání hlavní činnosti a hospodaření s fondy“ pro oblast školství i mimo oblast školství byla zpracována na základě usnesení R HMP č. 1757 ze dne 12. 10. 2010

  17. s tím, že další prostředky budou směrovány k zatřídění do rozpočtu v průběhu roku 2011 pro účely odstranění tvrdosti dopadů reformy veřejných financí, resp. dopadů finanční krize a hospodářské recese na ekonomické fungování MČ Praha 7, a to dle aktuálních potřeb s ohledem na konečný výsledek hospodaření MČ za rok 2010

  18. s tím, že financování protidrogové politiky a grantového programu MČ Praha 7 v rámci rozpočtu r. 2011 v případě potřeby bude realizováno prostřednictvím poskytování účelových neinvestičních příspěvků na základě samostatných smluv u PO zřízených MČ Praha 7

  19. s tím, že rozpis schváleného rozpočtu a úpravy v průběhu roku v členění dle aktuálně platné rozpočtové skladby (RS) může být zpřesněno v elektronickém zpracování rozpočtu (případná vazba i na změnu ORJ event. vznik nové ORJ dle metodiky apod.)

 3. Schvaluje
  1. předložený návrh usnesení rozpočtu MČ Praha 7 – hlavní činnost na rok 2011 vč. všech příloh pro zasedání Z MČ P/7 dne 28.02.2011

 4. Ukládá
  1. Určen: VED OFI Thuriová Soňa JUDr.
   1.1 Úkol: připravit informaci k návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2011 – hlavní činnost ke zveřejnění (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p.)
   1.2 Termín: 11.02.2011
  2. Určen: ZAS STA Kaštovský Tomáš MUDr.
   2.1 Úkol: předložit návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2011 – hlavní činnost včetně všech příloh k projednání na zasedání Z MČ P/7
   2.2 Termín: 28.02.2011

starosta Městské části Praha 7: Marek Ječmének
zástupce starosty Městské části Praha 7: MUDr. Tomáš Kaštovský


Přílohy: