Usnesení rady MČ Praha 7

Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2010 – hlavní činnost
č. 0092/10

Ze dne 26.01.2010


Rada MČ P7 po projednání

 1. Bere na vědomí
  1. předložený materiál – Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2010 – hlavní činnost

 2. Souhlasí
  1. s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2010 je sestaven v návaznosti na ukazatele a objem dotací schválených pro MČ usnesením Z HMP č. 32/2 z 17.12.2009 ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2010 a dotačních vztahů k městským částem hl.m. Prahy na rok 2010 a rozpočtového výhledu do roku 2015, příloha č. 9 k rozpisu dotací z HMP a příloha č. 10 k rozpisu dotací ze státního rozpočtu,

  2. s tím, že v kapitole 04 – školství se nepromítá rozpočet běžných výdajů na přímé náklady škol a školských zařízení ze státního rozpočtu, za který se považuje rozpočet předaný MŠMT, neboť v souvislosti s platným školským zákonem je k této oblasti přímo příslušný krajský úřad,

  3. s tím, že při sestavě návrhu rozpočtu bylo využito dostupných zdrojů a objem daňových příjmů představuje 63 360,0 tis.Kč (nárůst o 8,6 % oproti SR 2009 – nejvýraznější vliv navýšení rozpisu daně z nemovitostí – novela přísluš. zákona), objem nedaňových příjmů přestavuje 7 467,0 tis.Kč (nárůst o 19,8 % oproti SR 2009 – zvýšení rozpočtu pokut a úroků ve vztahu k plnění v r. 2009 a ostat.nedaňových příjmů), neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 31 676,0 tis.Kč (nárůst o 67,5 % oproti SR 2009 z důvodu promítnutí zvýšeného přísp. na výkon státní správy již do rozpisu SR), neinvestiční dotace z HMP114 267,0 tis.Kč (pokles o 6,5 % oproti SR 2009), převody ze zdaňované činnosti celkem v objemu 117 731,9 tis.Kč (v tom fin. prostředky z účtu doprivatizace na invest.výdaje ve výši 31 923,3 tis.Kč a na neinvest.výdaje ve výši 1 600,0 tis.Kč) – pokles oproti SR 2009 o 8,0 %(vliv významného objemu převodů z UR r. 2009 do SR r. 2010 k dofinancování rozpracovaných akcí). Účelové fondy městské části a položka „financování“ jsou zahrnuty v rozpočtu vysokým objemem 136 558,7 tis.Kč (nárůst o 65 233,2 tis.Kč oproti SR 2009 – obdobně vliv převodů z UR r. 2009 do SR r. 2010 vč. zdrojů financování a zapojení vytvořených rezerv pro sestavu SR r. 2010).

  4. s tím, že investiční část rozpočtu musela být vzhledem k neinvestičním potřebám MČ zčásti redukována; návrh schválené verze je v tabulce č. 5 – příloha 4.5, která sumarizuje akce převáděné z rozpočtu r. 2009 (tab. č. 5 A – resp. příloha 4.6) a akce nově zařazované do rozpočtu r. 2010 (tab. č. 5 B – resp. příloha 4.7) a převody k dokončení projektu OPPK „Využití obnovitelných zdrojů ZŠ T.G.M. Ortenovo nám“ (tab. č. 5 D – resp. příloha 4.9)

  5. s tím, že v tabulce č. 5 C – příloha 4.8 je mimo schvalovací proces rekapitulace plánovaných akcí, které jsou vázány schválením vrcholných orgánů MČ Praha 7 z minulých let – ve vazbě na podání žádostí o dotace. Tyto akce budou zapojeny do úprav rozpočtu v čase a výši dle výsledků dotačních řízení

  6. s tím, že investiční akce: Rekonstrukce zeleně Vltavská Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ZŠ Umělecká a MŠ U Studánky ZŠ Umělecká vč. MŠ U Studánky – zahrada pro využití MŠ ZŠ Tusarova – rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Fr. Plamínkové (Fr. Křížka) – rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ T.G.M. (Ortenovo nám.) – rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Nad Štolou – pracoviště MŠ Janovského – rekonstrukce kuchyně vč. stravovacího provozu Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách budou financovány prostřednictvím „převodů ze zdaňované činnosti do činnosti hlavní“ z účtu doprivatizace jako veřejně prospěšné investice. Rozpis akcí do SR představuje celkový objem 31 923,3 tis.Kč

  7. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů z investiční části rozpočtu do neinvestiční části rozpočtu po vyhodnocení potřeb a charakteru výdajů u akcí zařazených do rozpočtu (např. v návaznosti na uzavírání smluvních vztahů), a to bez omezení,

  8. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi akcemi v rozpočtu 2010 se zdrojem krytí z účtu doprivatizace podle vyhodnocení aktuálních potřeb fin. prostředků pro schválené akce,

  9. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v případě nutnosti dokrytí investičních potřeb v rámci akcí zařazených do rozpočtu použitím neinvestičních rezerv, vytvořených v rozpočtu (přesun z neinvest. části do invest. části rozpočtu),

  10. se zmocněním ved. OFI ke schvalování úprav rozpočtu resp. rozpočtových opatření charakteru věcných změn resp. mezipoložkových přesunů, přesunů mezi ORJ(za předpokladu souhlasu ved. ORJ event. členů R MČ dle přidělených kompetencí) apod., vyjma přesunů z neinvestiční do investiční části rozpočtu a naopak,

  11. s tím, že tvorba a konečné zpracování návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2010 probíhalo mimo jiné i v intencích vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění p.p.,

  12. s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2010 je předkládán v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění p.p., Statutem hl.m. Prahy v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., a je vyjádřen takto: objem příjmů 334 501,9 tis.Kč objem výdajů 471 060,6 tis.Kč schodek 136 558,7 tis.Kč financování 136 558,7 tis.Kč Plánovaný schodek je kryt třídou 8 – financování. Objem zdrojů se zapojením položky „financování“ představuje částku 471 060,6 tis.Kč.

  13. s tím, že „Pravidla doplňkové činnosti PO zřízených MČ Praha 7 na rok 2010“ byla zpracována na základě usnesení R HMP č. 1822 ze dne 1. 12. 2009,

  14. s tím, že „Pravidla PO (zřízených MČ Praha 7) pro rok 2010 pro finanční vypořádání hlavní činnosti a hospodaření s fondy“ pro oblast školství i mimo oblast školství byla zpracována na základě usnesení R HMP č. 1822 ze dne 1. 12. 2009,

  15. s tím, že další prostředky budou směrovány k zatřídění do rozpočtu v průběhu roku 2010 pro účely odstranění tvrdosti dopadů reformy veřejných financí, resp. dopadů finanční krize a hospodářské recese na ekonomické fungování MČ Praha 7, a to dle aktuálních potřeb s ohledem na konečný výsledek hospodaření MČ za rok 2009,

  16. s tím, že financování protidrogové politiky a grantového programu MČ Praha 7 v rámci rozpočtu r. 2010 v případě potřeby bude realizováno prostřednictvím poskytování účelových neinvestičních příspěvků na základě samostatných smluv u PO zřízených MČ Praha 7.

  17. s tím, že rozpis schváleného rozpočtu a úpravy v průběhu roku v členění dle aktuálně platné rozpočtové skladby (RS) může být zpřesněno v elektronickém zpracování rozpočtu (případná vazba i na změnu ORJ event. vznik nové ORJ dle metodiky apod.)

 3. Schvaluje
  1. předložený návrh usnesení rozpočtu MČ Praha 7 – hlavní činnost na rok 2010 vč. všech příloh pro zasedání Z MČ Praha 7 dne 15.02.2010

 4. Ukládá
  1. Určen: VED OFI Thuriová Soňa JUDr.
   1.1 Úkol: připravit informaci k návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2010 – hlavní činnost ke zveřejnění (zákon č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p.)
   1.2 Termín: 30.01.2010

  2. Určen: ZAS STA Kaštovský Tomáš MUDr.
   2.1 Úkol: předložit návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2010 – hlavní činnost včetně všech příloh k projednání na zasedání Z MČ Praha 7
   2.2 Termín: 15.02.2010

starosta Městské části Praha 7: Marek Ječmének
zástupce starosty Městské části Praha 7: MUDr. Tomáš Kaštovský


Přílohy: