V březnu roku 2019 byla zahájena realizace dvouletého projektu Zavedení systému managementu řízení kvality v Úřadu městské části Praha 7, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010016. Cílem projektu bylo zavedení systému managementu řízení kvality v úřadu MČ Praha 7 cestou implementace standardů ISO 9001:2015 za účelem zvýšení výkonnosti organizace, zlepšení kvality poskytovaných služeb, vnitřních a vnějších procesů a podpory rozvoje managementu řízení.

 

 

Městská část Praha 7 má více než 42 000 obyvatel a 200 zaměstnanců ÚMČ P7. Požadavky na kvalitu poskytovaných služeb mají zvyšující se tendence, a to jak z hlediska služeb veřejné správy, tak z hlediska zapojení zainteresovaných stran (klienti, občané, spolupracující instituce, organizace zřizované MČ P7). Projekt reaguje na potřebu zefektivnit fungování procesů a činností ÚMČ P7 zaměřeného na různorodé oblasti řízení, tyto procesy a činnosti sjednotit a integrovat.

Manuál managementu kvality Úřadu městské části Praha 7

Strategický plán na období 2023–2030

Projekt je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost