Název projektu
: „Renovace sociálního bytu Osadní“
Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002049
Zahájení projektu: 1. 9. 2020
Ukončení projektu: 28. 2. 2021

Základní informace o projektu:

Na podzim roku 2020 byla podána žádost o podporu do výzvy č. 46 Operačního programu Praha – pól růstu ČR s názvem „Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení“, s cílem navýšení počtu dostupných bytů na území MČ Praha 7.

Projektem došlo ke vzniku jednoho dostupného bytu o velikosti 45,60 m2 pro cca 2 nájemníky formou rekonstrukce stávajícího bytu ve správě MČ Praha 7 na adrese Osadní 1474/2, jehož stav neumožňuje dlouhodobý pronájem bez rekonstrukce. Lokalita je zvolena tak, aby nedošlo k nežádoucí koncentraci obdobných bytů na jednom místě.

V provozní fázi projektu byl byt přidělen uchazečům z cílové skupiny. Přidělování bytů probíhá standardizovanou procedurou dle jasně vymezených kritérií. Cílové skupině může být dle potřeby poskytována i sociální práce pracovníky ÚMČ P7.

Smyslem projektu je tak řešit nedostatečnou kapacitu bytů dostupného bydlení na území hl. m. Prahy, konkrétně na území MČ Prahy 7, a zajistit tak přístup k bydlení cílové skupině specifikované ve výzvě:

Cílová skupina projektu:

Osoby v bytové nouzi a / nebo osoby, které vynakládají na bydlení více než 40 % svých disponibilních příjmů a zároveň spadají do některé z těchto skupin:

  • osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
  • rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / samoživitelkou
  • senioři
  • osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím
  • příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
  • oběti domácího násilí
  • osoby po (ve) výkonu trestu
  • osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící pěstounskou péči

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.