Název projektu: „Navýšení kapacity základního vzdělávání při ZŠ TGM v Praze 7“
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/18_062/0001399
Zahájení projektu: 1. 5. 2019
Ukončení projektu: 31. 10. 2020

Základní informace o projektu:

Na jaře roku 2019 byla podána žádost o podporu do výzvy č. 46 Operačního programu Praha – pól růstu ČR s názvem „Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II“, s cílem vybudování nových kmenových tříd na území městské části Praha 7.

Smyslem projektu je řešit nedostatečnou kapacitu základních škol na území hl. m. Prahy, konkrétně primárně na území MČ Prahy 7, a zajistit tak dětem podmínky pro kvalitní a inkluzivní základní vzdělávání. Podpořenou školou je Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34, kde v projektu vzniknou tři nové kmenové třídy s kapacitou 75 žáků.

Kombinace celkového nárůstu počtu dětí nastupujících do veřejných ZŠ a zvyšujícího se počtu dětí se znevýhodněním tak vede k situaci, kdy se zvyšuje průměrný počet žáků ve třídě, což je v protikladu k potřebám cílové skupiny. Navíc na území MČ reálně hrozí, že bez navýšení kapacit ZŠ by mohlo dojít ke stavu, kdy by nebylo v ZŠ na P7 dostatek míst pro spádově děti.

Bez realizace projektu by nebylo možné udržet současný průměrný počet žáků ve třídě v podpořené ZŠ, což by v kombinaci se stále narůstajícím počtem žáků s individuálními vzdělávacími potřebami mohlo vést ke zhoršení kvality a míry inkluzivnosti vzdělávání.

Cílová skupina:

1)      Děti a žáci se sociokulturním znevýhodněním
2)      Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření