Název projektu: „NAVÝŠENÍ KAPACITY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘI MŠ U URANIE“

REG. Č.: CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000092

Zahájení projektu: 1. ledna 2016

Ukončení projektu: 31. prosince 2016


Základní informace o projektu

Projekt řeší nedostatečné kapacity zařízení péče o předškolní děti (primárně ve věku od 3 do 6 let) na území hl. m. Prahy, konkrétně zejména na území MČ Prahy 7 – Holešovic, a umožní tak jejich rodičům včasný návrat na trh práce a zároveň zajistí těmto dětem podmínky pro plnohodnotné předškolní vzdělávání. Nezbytnost realizace projektu je dána současným nevyhovujícím stavem míst v MŠ na území MČ Praha 7, kdy v posledních cca 10 letech je identifikován značný převis poptávky nad nabídkou, který činí ročně stovky dětí (přes 300 dětí ve školním roce 2014/2015, téměř 200 dětí ve školním roce 2015/ 2016).

Nositelem projektu je Městská část Praha 7.

Hlavním cílem projektu je navýšení kapacity MŠ U Uranie o dvě nové třídy v nové budově pro celkem 53 dětí (1 pro 25 dětí, druhá pro 28 dětí). Dále budou dobudovány prostory využívané pro všechny děti v MŠ, konkrétně klub ve 2. NP, školní kuchyně v suterénu a vybrané venkovní práce související s provozem kuchyně (příjezdová rampa, přívod plynu).  Projekt následuje po úvodní fázi rekonstrukce objektu (druhé budovy již dlouhodobě existující MŠ U Uranie), v jejímž rámci dochází k rekonstrukci tříd MŠ nacházejících se v 1. NP budovy a souvisejícím pracím.

 

Manažerka projektu
Bc. Soňa Hradecká
E-mail: HradeckaS@praha7.cz
Tel: +420 608 771 700

Finanční manažerka
Ing. Dana Musilová
E-mail: MusilovaD@praha7.cz
Tel.: +420 220 144 148

Odborný garant
Radka Paulíčková
E-mail: PaulickovaR@praha7.cz
Tel.: +420 739 553 176

Realizace projektu


1. etapa (od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2016)

 • v rámci této etapy byla vytvořena projektová struktura žadatele;
 •  byla zrealizována veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací;
 •  proběhl výběr dodavatele služeb technického dozoru investora a dodavatele vybavení
  a zařízení nově vzniklých tříd;
 •  bylo připraveno místo realizace investičních prací pro předání dodavateli stavebních
  prací;
 •  průběžně probíhaly informační a komunikační aktivity.

2. etapa (od 1. 5. 2016 do 31. 10. 2016)

 •  byly realizovány bourací a stavební práce pod technickým dozorem investora;
 •  proběhla dodávka zařízení a vybavení do nových tříd MŠ a vybavení do školního
  klubu;
 •  proběhla finální příprava nově rekonstruovaných prostor pro užívání;
 •  průběžně probíhaly informační a komunikační aktivity;
 •  projekt bude ukončen ke dni 31. 12. 2016.

Jako hlavní beneficienty projektu lze chápat následující skupiny a subjekty:

 • Občané žijící na území Prahy 7, kteří mají nebo budou mít děti ve věku 3-6 let;
 • Občané pracující na území Prahy 7, kteří mají nebo budou mít děti ve věku 3-6 let;
 • Děti ve věku 3-6, které budou moci navštěvovat MŠ U Uranie.

Sekundárními cílovými skupinami jsou:

 • Zaměstnavatelé;
 • Úřad MČ Praha 7;
 • Hlavní město Praha;
 • Národní hospodářství.

Projekt se soustředí na dokončení rekonstrukce nové budovy MŠ U Uranie, jehož výstupem bude vybudovaná infrastruktura pro děti věku 3-6 let.

Pro primární cílovou skupinu projekt přinese přímé benefity ve formě rekonstruované nové budovy MŠ U Uranie, kde budou otevřeny dvě nové třídy pro celkem 53 dětí ve věku 3-6 let a celkově provozuschopnou MŠ (dohromady pro 129 dětí) díky dokončení kuchyňského provozu:

 •  Rodiče získají možnost snadného návratu na trh práce, ať již jako zaměstnanci nebo OSVČ, díky celodenní péči o děti v MŠ U Uranie (od 7:00 do 17:00) a díky výrazně nižším cenám „školkovného“ a stravného než v případě soukromých zařízení obdobného typu;
 • Předškolní děti budou zapojeny do systému předškolního vzdělávání a získají možnost pravidelného kontaktu se svými vrstevníky s pozitivním dopadem na socializaci.

V případě sekundárních cílových skupin lze pozitivní dopad projektu specifikovat následovně:

 • Zaměstnavatelé / zaměstnanci, kteří dosud byli na rodičovské dovolené, se budou moci snadněji vrátit do pracovního procesu, což pro zaměstnavatele obvykle znamená nižší náklady a vyšší kvalitu práce, než v případě zaškolování nových pracovníků nebo zaměstnávání osob na dobu určitou či na brigády, které pracují namísto zaměstnance na rodičovské dovolené;
 • Úřad MČ Praha 7 bude poskytovat lepší veřejné služby v oblasti vzdělávání a péče o děti, přeneseně bude benefitovat z vyšší zaměstnanosti svých obyvatel a MČ bude vnímána jako část Prahy, kde se daří skloubit pracovní a rodinný život;
 • Hlavní město Praha přeneseně bude benefitovat z vyšší zaměstnanosti svých obyvatel a bude vnímáno jako místo, kde se daří skloubit pracovní a rodinný život;
 • Národní hospodářství bude benefitovat z vyšší zaměstnanosti, tedy zvýší se příjmy do veřejných rozpočtů a zároveň se sníží výdaje na sociální transfery.

Dokumenty

Další

Před realizací

Průběh realizace

Po realizaci

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY