Název projektu: „NAVÝŠENÍ KAPACITY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘI MŠ NA VÝŠINÁCH“

REG. č.: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_035/0000267

Zahájení projektu: 27. 5. 2016

Ukončení projektu: 15. 3. 2018


Základní informace o projektu

Smyslem projektu je řešit nedostatečnou kapacitu zařízení péče o předškolní děti (primárně ve věku od 3 do 6 let) na území hl. m. Prahy, konkrétně na území MČ Prahy 7, a umožnit tak jejich rodičům včasný návrat na trh práce a zároveň zajistit těmto dětem podmínky pro plnohodnotné předškolní vzdělávání.

Nezbytnost realizace projektu je dána současným nevyhovujícím stavem míst v MŠ na území MČ Praha 7, kdy v posledních cca 10 letech je identifikován značný převis poptávky nad nabídkou, který činí ročně až stovky dětí (přes 300 dětí ve školním roce 2014/2015, téměř 200 dětí ve školním roce 2015/ 2016, cca 100 dětí ve školním roce 2016/2017).

Nositelem projektu je Městská část Praha 7

Cílem projektu je navýšení kapacity MŠ Na Výšinách o jednu novou třídu v sousedící budově DDM pro celkem 22 dětí primárně ve věku od 3 let.  Projekt je spojen s celkovou rekonstrukcí budovy DDM, vodárenské věže a okolí.

Realizace projektu

 

 1. etapa projektu (27. 5. 2016 – 15. 3. 2017)
  V rámci 1. etapy projektu byla zrealizována veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací, proběhl výběr dodavatele služeb technického dozoru investora a autorského dozoru a byla zrealizována první část stavebních prací (demontáže a bourací práce, výstavba nosných konstrukcí, konstrukce podlah, dozdívky v rámci stavebních úprav, rozvody elektroinstalace, rozvody ZTI, UT, SDK příčky, podhledy, krytina vč. klempířských konstrukcí, nosné střešní konstrukce, izolace, výměna oken a prosklených stěn, opravy vnitřních štukových omítek, stěn a stropů).
 2. etapa projektu (16. 3. 2017 – 15. 9. 2017
   V rámci 2. etapy projektu byla zahájena druhá část stavebních prací (pokládka nových keramických dlažeb a obkladů, pokládka nových podlahových krytin, nové dřevěné vestavby, interiér, výměna a repase vnitřních dveří, oprava omítek fasád, malby, nátěry, oprava schodišť u hlavních vstupů).
 3. etapa projektu (16. 9. 2017 – 15. 3. 2018)
  Během 3. etapy projektu proběhne výběr dodavatele na zařízení a vybavení do nové třídy MŠ. Po dodávce zařízení a vybavení proběhne finální příprava nově rekonstruovaných prostor pro užívání a projekt bude ukončen.

 

Cílovou skupinou projektu jsou rodiče, resp. zákonní zástupci předškolních dětí.

Primární cílovou skupinou jsou občané MČ Praha 7, s ohledem na bodovací kritéria pro přijetí do MŠ, kdy obyvatelé MČ Prahy 7 obdrží navíc 8 bodů. Nicméně nelze vyloučit ani fakt, že cílovou skupinu budou tvořit i osoby, které na území Prahy 7 pracují, a více jim vyhovuje, pokud mohou své děti umístit do MŠ na území MČ Praha 7 a nikoliv v místě svého bydliště. Větší zastoupení této cílové skupiny lze očekávat buď v případě změny bodovacích kritérií, nebo v případě dalšího navýšení kapacit MŠ na území MČ Praha 7, které by vedlo k plné saturaci poptávky místních občanů.

 

 

Cílem projektu je navýšení kapacity MŠ Na Výšinách o jednu novou třídu v sousedící budově DDM pro celkem 22 dětí, jehož výstupem bude vybudovaná infrastruktura pro děti věku 3-6 let. Projekt bude přínosný především pro:

 1. Rodiče získají možnost snadného návratu na trh práce, ať již jako zaměstnanci nebo OSVČ, díky celodenní péči o děti v MŠ U Uranie (od 7:00 do 17:00) a díky výrazně nižším cenám „školkovného“ a stravného než v případě soukromých zařízení obdobného typu.
 2. Předškolní děti budou zapojeny do systému předškolního vzdělávání a získají možnost pravidelného kontaktu se svými vrstevníky s pozitivním dopadem na socializaci.

V případě sekundárních cílových skupin lze pozitivní dopad projektu specifikovat následovně:

 1. Zaměstnavatelé / zaměstnanci, kteří dosud byli na rodičovské dovolené, se budou moci snadněji vrátit do pracovního procesu, což pro zaměstnavatele obvykle znamená nižší náklady a vyšší kvalitu práce, než v případě zaškolování nových pracovníků nebo zaměstnávání osob na dobu určitou či na brigády, které pracují namísto zaměstnance na rodičovské dovolené.
 2. Úřad MČ Praha 7 bude poskytovat lepší veřejné služby v oblasti vzdělávání a péče o děti, přeneseně bude benefitovat z vyšší zaměstnanosti svých obyvatel a MČ bude vnímána jako část Prahy, kde se daří skloubit pracovní a rodinný život.
 3. Hlavní město Praha přeneseně bude benefitovat z vyšší zaměstnanosti svých obyvatel a bude vnímáno jako místo, kde se daří skloubit pracovní a rodinný život.
 4. Národní hospodářství bude benefitovat z vyšší zaměstnanosti, tedy zvýší se příjmy do veřejných rozpočtů a zároveň se sníží výdaje na sociální transfery.