Na Úřadě městské části Praha 7 probíhal od ledna 2013  do 31. ledna 2015 projekt s názvem: „Systémové nastavení řízení lidských zdrojů na Úřadě městské části Praha 7“. Byl financován 85% z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 15% z  prostředků vlastních.


Poskytovatelem dotace bylo Ministerstvo vnitra ČR. Celkové náklady na projekt činily 4 184 079,40 Kč, z čehož na dotaci připadá částka v maximální výši 3 556 467,49 Kč.

Projekt si kladl za cíl analyzovat dosavadní dílčí nástroje řízení lidských zdrojů na Úřadě městské části Praha 7  a vytvořit z nich koncepční systém, který umožní najít vnitřní efektivitu v úřadě. V rámci realizace byla postupně zvýšena kvalifikace klíčových pracovníků a posíleny jejich odborné schopnosti. Díky zvýšeným manažerským a odborným schopnostem vyššího a středního managementu je celý úřad stabilnější i při změně personálního systému.

Úřad městské části Praha 7 v průběhu roku 2013 v rámci výběrového řízení na „Dodavatele služeb nastavení systému řízení lidských zdrojů“, vybral a uzavřel mandátní smlouvu s Pražskou mezinárodní manažerskou školou (PIBS) při VŠE v Praze.

PIBS zpracoval klíčovou aktivitu 02, analýzu řízení lidských zdrojů. Na základě provedené analýzy zpracoval klíčovou aktivitu 03, strategii řízení lidských zdrojů. Další oblastí činnosti bylo podpoření změn ke zvyšování kompetencí v rámci klíčové aktivity 04, kde v rámci vzdělávacího programu proběhlo 20 školení našich zaměstnanců – vedoucích odborů, vedoucích oddělení, talentů a tajemníka úřadu. Celkem se jednalo o 53 podpořených osob z čehož bylo 20 mužů a 33 žen. Tyto osoby úspěšně absolvovaly celkem 233 školení.  Další oblastí byla podpora oddělení personální práce v klíčové aktivitě 05, při které byl proškolen personalista úřadu a další osoba v pozici specialista personální oblasti – interní lektor. Jednalo se o dvě školení ze strany dodavatelské firmy. Cílem tohoto školení byl důraz na maximalizaci udržitelnosti projektu a současně snaha se naučit co možná nejlépe implementovat nastavenou strategii do našeho úřadu. Významnou oblastí byla i práce s talenty v počtu 8 osob, které byly vybrány z okruhu 27 lidí. Krom všech popsaných vzdělávacích programů absolvovali tři tréninky – prezenční dovednosti, motivace podřízených, strategii a taktiku vyjednávání.

To, jak se bude dařit využívat všech vědomostí a poznatků z projektu v rámci našeho úřadu, ukáže blízká budoucnost. I s novým vedením úřadu se budeme snažit o co nejlepší využití nastavené strategie.

Při všech vzdělávacích programech se velice osvědčilo využití interaktivní tabule, která byla zakoupena z těchto dotačních prostředků.

Dne 31. března 2015 bude finalizována závěrečná monitorovací zpráva a poslední žádost o platbu. Tyto materiály budou předány řídícímu orgánu na MV ČR k závěrečné kontrole.