Název projektu: „Dětská skupina JESLIČKY“
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001351
Zahájení projektu: 1. 4. 2019
Ukončení projektu: 31. 8. 2021

Základní informace o projektu:

V lednu 2019 byla Mateřskou školou U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a podána do výzvy číslo 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti (Operační program Praha – pól růstu) žádost o podporu projektu s názvem Dětská skupina Jesličky.

Cílem projektu je zajištění dostatečných kapacit zařízení péče o děti v MČ Praha 7 s cílem umožnit rodičům přístup k zaměstnání, kariérní postup a dále také přispět ke sladění jejich pracovního a soukromého života. Cíle bylo dosaženo zajištěním provozu dětské skupiny dle Zákona č. 247/2014 Sb., tedy zařízení péče o děti s kapacitou 15 dětí, s adresou místa provozu U Pergamenky 1144/1a, Praha7, PSČ 170 00. Zařízení péče o děti doplňuje dosavadní institucionální zařízení a v místě realizace vytváří ucelený systém péče o dítě od 12 do 36 měsíců.

Projekt reaguje na nedostatek cenově přijatelných a kvalitních zařízení služeb péče o děti v hl. m. Praze, které je významnou bariérou ve vztahu ke slaďování pracovního, soukromého a rodinného života. Chybějící či nedostatečná péče o děti v lokalitě je často závažným nedostatkem také pro její další rozvoj. Z demografické studie, kterou nechala MČ Praha 7 v roce 2016 zpracovat, jednoznačně vyplynul vzrůstající počet obyvatel v území Prahy 7 v budoucích letech a s tím také úměrně počet narozených dětí.

Projekt je rozdělen do dvou fází: 1) Fáze transformace stávajícího zařízení na Dětskou skupinu a 2) Fáze provozní, která bude zahájena dne 1. 4. 2019 do 30. 9. 2021. Celková doba trvání projektu je 29 měsíců.

Cílovou skupinou jsou rodiče dětí, splňující požadavek vazby na trh práce – jsoucí buď zaměstnaní, vykonávající podnikatelskou činnost, vedení na úřadu práce s aktivním vyhledáváním práce či studující a dále pak odborní pracovníci zařízení péče o děti – pečující osoby, splňující požadavky ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hl. m. Prahy.