Název projektu: „Komunitní Praha 7“
Registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001789
Zahájení projektu: 01. 02. 2021
Ukončení projektu: 31. 01. 2023

Základní informace o projektu:

Žádost o podporu do výzvy č. 47 Operačního programu Praha – pól růstu byla podaná Městskou částí Praha 7 v spolupráci s jejím partnerem, organizací Člověk v tísni, o.p.s., koncem jara roku 2020. Prostřednictvím projektu „Komunitní Praha 7“ rozšiřuje Městská část Praha 7 své dosavadní působení v oblasti komunitní práce s místními obyvateli.

Projekt se primárně zaměřuje na specifickou cílovou skupinu děti a mládež, rodiny v nepříznivé sociální situaci, příslušníky etnických menšin a na seniory, žijící v domech s pečovatelskou službou (DPS) na území Prahy 7. Jsou to ti potřební obyvatelé, kteří často nemají rovné příležitosti k tomu, aby mohli smysluplně trávit svůj volný čas, aby našli uplatnění, aby byli přijímáni svým okolím a žili plnohodnotný život.

Městská část Praha7 proto projektem reaguje na nedostatečné místní pokrytí poptávky po některých vzdělávacích, poradenských a volnočasových aktivitách, které nejsou na komerčním trhu pro osoby z cílové skupiny projektu běžně dostupné, ale zejména pak na situaci nízké propojenosti těchto osob s komunitou v místě, kde žijí či studují.

V rámci projektu se Městská část Praha 7 v spolupráci s Pečovatelským centrem Praha 7 zaměřuje na rozvoj komunitního života v místních DPS a využití potenciálu, které společné bydlení může seniorům nabízet. Partner projektu, Člověk v tísni, o.p.s. v projektu realizuje předškolní klub pro děti, které nenavštěvují běžnou MŠ, a poskytuje další podporu i školním dětem a mládeži skrze aktivity neformálního vzdělávání (individuální doučování, mentoring, workshopy), přičemž pracuje i s rodinami zapojených dětí.

Cílem projektu je posilování sociálních kompetencí zapojených osob a jejich začleňování do místních komunit. Neformální přístupy v aktivitách pomohou zúčastněným ke zkvalitnění vstupu do života a na druhé straně i plně a smysluplně užívat života v seniorském věku.