Název projektu: „Dětská skupina JESLIČKY II“

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.51/0.0/0.0/21_081/0002332

Zahájení projektu: 1. 9. 2021

Ukončení projektu: 31. 8. 2023

 

Základní informace o projektu:

V prosinci 2021 byla Mateřskou školou U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a podána do výzvy číslo 59 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III (Operační program Praha – pól růstu) žádost o podporu projektu s názvem Dětská skupina Jesličky II.

 

Cílem projektu je zajištění dostatečných kapacit zařízení péče o děti v MČ Praha 7 s cílem umožnit rodičům přístup k zaměstnání, kariérní postup a dále také přispět ke sladění jejich pracovního a soukromého života. Cíle bylo dosaženo zajištěním provozu dětské skupiny dle Zákona č. 247/2014 Sb., tedy zařízení péče o děti s kapacitou 15 dětí, s adresou místa provozu U Pergamenky 1144/1a, Praha7, PSČ 170 00. Zařízení péče o děti doplňuje dosavadní institucionální zařízení a v místě realizace vytváří ucelený systém péče o dítě od 18 do 36 měsíců.

 

Projekt reaguje na nedostatek cenově přijatelných a kvalitních zařízení služeb péče o děti v hl. m. Praze, které je významnou bariérou ve vztahu ke slaďování pracovního, soukromého a rodinného života. Chybějící či nedostatečná péče o děti v lokalitě je často závažným nedostatkem také pro její další rozvoj. Z demografické studie, kterou nechala MČ Praha 7 v roce 2016 zpracovat, jednoznačně vyplynul vzrůstající počet obyvatel v území Prahy 7 v budoucích letech a s tím také úměrně počet narozených dětí.

 

Cílovou skupinou jsou rodiče dětí, splňující požadavek vazby na trh práce – jsoucí buď zaměstnaní, vykonávající podnikatelskou činnost, vedení na úřadu práce s aktivním vyhledáváním práce či studující a dále pak odborní pracovníci zařízení péče o děti – pečující osoby, splňující požadavky ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

 

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hl. m. Prahy.