V dubnu 2020 byla zahájena realizace projektu Case management v sociální práci na Praze 7, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015248.

Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění sociální práce na území městské části Prahy 7, a to prostřednictvím zavedení metody case managementu jakožto efektivnějšího nastavení spolupráce a výměny relevantních informací mezi MČ coby vykonavatelem přenesené působnosti v oblasti sociální práce a poskytovateli sociálních, zdravotních či návazných služeb a dalšími subjekty zapojenými do poskytování péče. Dále bude rozvíjena mezioborová spolupráce a podpora neformálních pečovatelů.

Cílovou skupinou aktivit jsou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace.

Výstupem z projektu bude funkční SW platforma pro case management s modulem pro neformálně pečující, 2 evaluační zprávy s vyhodnocením zavedených a dosažených změn v oblasti práce s klienty vyžadujícími komplexní přístup a vnitřní směrnice pro zavedené postupy case managementu na Praze 7.

Projekt je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a jeho realizace je naplánovaná do 31. 3. 2022.


Dokumenty k projektu:

Evaluace průběžných dopadů realizace projektu Case management v sociální práci na území MČ Praha 7

V červenci tohoto roku (2017) začala v Praze 7 realizace projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v MČ Praha 7“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0007235. Projekt je tříletý a bude tedy finalizován 30. 6. 2020.

[/perex]

Hlavním cílem projektu je pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení nastaveného dle hlavních principů „Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025“ na lokální úrovni. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím následujících kroků:

  1. Zpracování analýz a dalších podkladů potřebných pro tvorbu „Lokální koncepce sociálního bydlení v městské části Praha 7“. Jedná se o analýzu možných kapacit bytů prosociální bydlení a analýzu demografického vývoje osob ohrožených ztrátou bydlení v MČ Praha 7.
  2. Zpracování „Lokální koncepce sociálního bydlení v městské části Praha 7“, včetně způsobu financování či spolupráce s dalšími městskými částmi Prahy a subjekty, např. neziskovými organizacemi nebo soukromými majiteli bytů na území Prahy 7
  3. Pilotování „Lokální koncepce sociálního bydlení v městské části Praha 7“ na území městské části dle národní „Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025“. Součástí pilotáže bude i ověřování navrhovaných kritérií výběru oprávněných cílových skupin, nových metod sociální práce v oblasti sociálního bydlení apod. Městská část Praha 7 využije pro toto pilotní testování vlastní byty již k sociálnímu bydlení určené, které jsou cílovou skupinou obsazené. Využije také bytů nových, které jsou již vyhrazeny pro přestavbu a transformaci na byty určené k sociálnímu bydlení, zároveň v případě potřeby využije byty od jiných subjektů (neziskové organizace, soukromí majitelé apod.).
  4. Pilotování Kontaktního místa pro bydlení se službami sociální realitní agentury (dále jen KMB SRA) pro bytovou politiku městské části Praha 7 a pro zajišťování bydlení občanům v bytové nouzi na území městské části Praha 7.
  5. Spolupráce s pracovníky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí: „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“.
  6. Lokální informační kampaň za účelem zvyšování povědomí o přínosech sociálního bydlení a informování cílové skupiny o jeho fungování a výhodách.

Projektu je poskytnuta finanční podpora ze zdrojů EU, Operačního programu Zaměstnanost.


Výstupy z projektu

Nejčastější dotazy spojené s bydlením na Praze 7

ČASTO KLADENÉ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE BYDLENÍ NA PRAZE 7

V březnu tohoto roku (2019) byla zahájena realizace dvouletého projektu Zavedení systému managementu řízení kvality v Úřadu městské části Praha 7, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010016.

Cílem projektu je zavedení systému managementu řízení kvality v úřadu MČ Praha 7 cestou implementace standardů ISO 9001:2015 za účelem zvýšení výkonnosti organizace, zlepšení kvality poskytovaných služeb, vnitřních a vnějších procesů a podpory rozvoje managementu řízení.

Městská část Praha 7 má více jak 42 000 obyvatel a 200 zaměstnanců ÚMČ P7. Požadavky na kvalitu poskytovaných služeb mají zvyšující se tendence a to jak z hlediska služeb veřejné správy, tak z hlediska zapojení zainteresovaných stran (klienti, občané, spolupracující instituce, organizace zřizované MČ P7). Projekt reaguje na potřebu zefektivnit fungování procesů a činností ÚMČ P7 zaměřeného na různorodé oblasti řízení, tyto procesy a činnosti sjednotit a integrovat.

Manuál managementu kvality Úřadu městské části Praha 7

Strategický plán na období 2023-2030

Projekt je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

V červenci 2021 byla zahájená realizace projektu s názvem Implementace case managementu do sociálního poradenství na Praze 7 s registračním číslem CZ. 03.2X/0.0/0.0/20_139/0017184.


Projekt se zaměřuje na implementaci case managementu do poskytování sociálního poradenství úřadem městské části Praha 7 a jeho standardizaci.

Projekt řeší problém nedostatečné koordinace při zajišťování podpory mezi poskytovateli podpory v řešení životní situace sociálně vyloučených a také nekomplexní přístup v nalézání cest k celkovému zlepšení kvality života těchto osob a zmírnění jejich tíživé sociální situace, a to se všemi svými důsledky, zejména ekonomickými či vztahu ke vzdělávání. Projekt navazuje na strategické cíle MČ Prahy 7, které byli definovány na základě analýzy potřeb a dat. V období realizace projektu bude poskytována podpora v rámci přímé práce s klienty a osobám z řad škol a pracovníků úřadu městské části Praha 7 bude poskytnuto odborné vzdělávání.

Cílovou skupinou aktivit jsou osoby ohrožené předlužeností, osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené a také poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování.

Výstupem z projektu bude metodika práce s klientem vyžadujícím koordinovanou podporu, příručka podpory sociálního pedagoga pro děti ohrožené sociálním vyloučením na území Prahy 7, dále bude vytvořena databáze služeb a podpory z mapování dostupných služeb a poptávky po podpůrných službách na školách na území Prahy 7. Důležitou součástí aktivit projektu je doložitelná koordinovaná spolupráce osob, kterým bude poskytnuté odborné poradenství v rámci implementace principů case managementu.

Projekt je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a jeho realizace je naplánovaná do 30. června 2023


Dokumenty k projektu: 

Plán evaluace projektu – Implementace case managementu do sociálního poradenství