V dubnu 2020 byla zahájena realizace projektu Case management v sociální práci na Praze 7, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015248.

Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění sociální práce na území městské části Prahy 7, a to prostřednictvím zavedení metody case managementu jakožto efektivnějšího nastavení spolupráce a výměny relevantních informací mezi MČ coby vykonavatelem přenesené působnosti v oblasti sociální práce a poskytovateli sociálních, zdravotních či návazných služeb a dalšími subjekty zapojenými do poskytování péče. Dále bude rozvíjena mezioborová spolupráce a podpora neformálních pečovatelů.

Cílovou skupinou aktivit jsou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace.

Výstupem z projektu bude funkční SW platforma pro case management s modulem pro neformálně pečující, 2 evaluační zprávy s vyhodnocením zavedených a dosažených změn v oblasti práce s klienty vyžadujícími komplexní přístup a vnitřní směrnice pro zavedené postupy case managementu na Praze 7.

Projekt je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a jeho realizace je naplánovaná do 31. 3. 2022.


Dokumenty k projektu:

Evaluace průběžných dopadů realizace projektu Case management v sociální práci na území MČ Praha 7

V červenci 2021 byla zahájená realizace projektu s názvem Implementace case managementu do sociálního poradenství na Praze 7 s registračním číslem CZ. 03.2X/0.0/0.0/20_139/0017184.


Projekt se zaměřuje na implementaci case managementu do poskytování sociálního poradenství úřadem městské části Praha 7 a jeho standardizaci.

Projekt řeší problém nedostatečné koordinace při zajišťování podpory mezi poskytovateli podpory v řešení životní situace sociálně vyloučených a také nekomplexní přístup v nalézání cest k celkovému zlepšení kvality života těchto osob a zmírnění jejich tíživé sociální situace, a to se všemi svými důsledky, zejména ekonomickými či vztahu ke vzdělávání. Projekt navazuje na strategické cíle MČ Prahy 7, které byli definovány na základě analýzy potřeb a dat. V období realizace projektu bude poskytována podpora v rámci přímé práce s klienty a osobám z řad škol a pracovníků úřadu městské části Praha 7 bude poskytnuto odborné vzdělávání.

Cílovou skupinou aktivit jsou osoby ohrožené předlužeností, osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené a také poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování.

Výstupem z projektu bude metodika práce s klientem vyžadujícím koordinovanou podporu, příručka podpory sociálního pedagoga pro děti ohrožené sociálním vyloučením na území Prahy 7, dále bude vytvořena databáze služeb a podpory z mapování dostupných služeb a poptávky po podpůrných službách na školách na území Prahy 7. Důležitou součástí aktivit projektu je doložitelná koordinovaná spolupráce osob, kterým bude poskytnuté odborné poradenství v rámci implementace principů case managementu.

Projekt je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a jeho realizace je naplánovaná do 30. června 2023


Dokumenty k projektu: 

Plán evaluace projektu – Implementace case managementu do sociálního poradenství 

Průběžná zpráva z evaluace za období 7/2021 až 12/2021

1. Kvartální zpráva z mapování dostupných služeb a poptávce po podpůrných službách

2. Kvartální zpráva z mapování dostupných služeb a poptávky po podpůrných službách

3. Kvartální zpráva z mapování dostupných služeb a poptávky po podpůrných službách

4. Kvartální zpráva z mapování dostupných služeb a poptávky po podpůrných službách

5. Kvartální zpráva z mapování dostupných služeb a poptávky po podpůrných službách