Koncept projektu Odpovědná 7

Smyslem projektu je prostřednictvím sítě spolupracujících organizací a zapojených subjektů do projektu podporovat naplňování Místní Agendy 21 na území MČ Praha 7.

„Místní Agenda 21 (MA21) představuje nástroj pro zavádění opatření k podpoře udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Místní Agenda 21 je proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení a zapojování veřejnosti zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech.“ (zdroj: https://www.mzp.cz/cz/mistni_agenda_21)

Struktura projektu vychází z možností ÚMČ Praha 7 a alokovaných kapacit na naplňování Místní Agendy 21. Předpokládá se klíčová role koordinátora Místní Agendy 21 a dalších zaměstnanců ÚMČ Praha 7, kteří pracují na naplňování Místní Agendy 21. Koordinátor ani další pracovníci nebudou postaveni do role projektového manažera, který by téměř absolutně zajišťoval veškerou operativu spojenou s projektem. Naopak jeho role bude postavená jakožto koordinátora dalších spolupracujících organizací, které společně s koordinátorem budou tvořit obsahovou stránku pro vybrané téma v rámci projektu. Zároveň bude kladen důraz na budování komunity a samosprávnost tzn. zapojování účastníků projektu do rozhodování o aktivitách a dílčích částech obsahu.

Pro tyto účely budou jednotlivá vybraná témata rozdělena do samostatných tematických bloků, pro které budou aktivně hledáni garanti, spolupracující organizace, se kterými bude dále rozvíjen obsah a aktivity pro daný tematický blok. Koordinátor sám bude především pak řešit to, aby projekt jako celek měl odpovídající dynamiku, dařilo se budovat komunitu spojenou s projektem, dařilo se naplňovat cíle a klíčové aktivity a spolupracující organizace byly spokojeny se spoluprací. Samotné spolupracující organizace by pak měli z projektu nejvíce čerpat rozšiřování vlastní sítě kontaktů, propagace vlastní vize a aktivit – s ohledem na to pak bude kladen důraz na to, aby aktivity byly co nejméně organizačně náročné, aby spolupracující organizace příliš nezatížily.

Realizace konceptu bude rozdělena do několika fází tak, aby byl projekt rozvíjen postupně a s ohledem na dostupné kapacity a poptávku komunity na MČ P7. V první fázi bude projekt zaměřen na podnikatele/zaměstnavatele na MČ P7, je to z důvodu jak navázání na projekt Podnikavá 7, tak také z důvodu potřeby oslovit tuto cílovou skupinu ze strany MČ P7, zároveň potenciálně silnou cílovou skupiny k prosazování Místní Agendy 21. Jelikož je tato cílová skupina vnitřně poměrně diverzifikována, tak bude v první fázi zaměření plně dostačující. Zároveň v první fázi budou určeny 3 tematické bloky, ke kterým budou hledáni adekvátní partneři stejně tak, jako bude řešeno jejich tematické vymezení. Příprava první fáze bude probíhat v průběhu roku 2020, v roce 2021 by mělo dojít k jejímu plnému spuštění.

Druhá fáze bude navazovat a reagovat na fungování konceptu aplikovaném v první fázi. Bude možné, jak rozšiřovat cílovou skupinu, tak také přidávat další tematické bloky a celkově tak rozšiřovat portfolio témat a aktivit projektu.

Možné tematické bloky: a) zaměstnávání ohrožených a jeho podpora; b) spolupráce podnikatelů se školami; c) globální odpovědnost; d) ekologické opatření (např. stavebně – provozní úspory, odpady); e) podpora komunitních a sousedských aktivit ve spolupráci s širokým spektrem aktérů; f) propojení podnikatelského a neziskového sektoru (firemní dobrovolnictví, stáže, atd.); g) přístupnost služeb a produktů osobám se znevýhodněním; h) podpora občanské angažovanosti a komunitního života; ch) sponzoring.

Možné aktivity: a) obecná setkání (kulaté stoly) – sběr podnětů; b) sdílení dobré praxe; c) tématická setkání a vzdělávací akce; d) databáze pro individuální podporu podnikatelů od NNO/MČ; e) “případové konference” – řešení konkrétních problémů; f) dotazníky, sběr podnětů, abychom měli informace i od širšího okruhu podnikatelů, co se třeba nebudou chtít/moci zapojit více.

V první fázi projektu se chceme soustředit především na pořádání seminářů s předpokládanou frekvencí konání jednou měsíčně.


Projekt Dobrá práce v obci: Možnosti pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením na úrovni obce (reg.č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006493)
Realizátor: Nová Škola, o.p.s., MKC Praha, o.p.s., SPOT, z.s.