S organizací především preventivních akcí pro veřejnost a školy nám pomáhá řada neziskových organizací.


Přehled neziskových organizací

Přístavní 1111/40, 17000 Praha 7, tel.: 266 317 404

Centrum Alma má dva základní směry své činnosti. K tradiční práci s uživateli alkoholu a jiných návykových látek se zabývají také rodinnou problematikou a pomáhají lidem, kteří procházejí odlukou / rozvodem projít procesem tak, aby se zamezilo negativnímu dopadu na přítomné děti.

Kontaktní osoba: MUDr. Kateřina Langrová, mail: prevence@bezcigaret.cz, info@dokurte.cz, tel: 224 968 535

Organizace se zaměřuje především na prevenci kouření a také poskytuje poradenství při odvykání kouření. Usiluje o to, aby veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným s rizikovými projevy chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření, byly efektivní, cílené a účinné.

Karolíny Světlé 286/18, Praha 1 Staré Město, tel.: 221 222 124

Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s. je nestátní nezisková organizace zaměřující se na poskytování zdravotnických a sociálních služeb především uživatelům nealkoholových drog, jejich rodinám a blízkým. Již od svého vzniku v roce 1991 prosazuje racionální přístup k drogové problematice zaměřený na principy snižování škod a ochranu veřejného zdraví. V rámci organizace fungují jak preventivní služby, tak služby tzv. první pomoci pro aktivní uživatele (Terénní program, Nízkoprahové středisko), služby stabilizační (Centrum metadonové substituce, Centrum pro rodinu, Adiktologické centrum) a služba doléčovací (Centrum následné péče).

www.saferinternet.cz

Národní centrum bezpečnějšího internetu je neziskové nevládní sdružení, založené v roce 2006 jako Online Safety Institute. V lednu 2011 bylo sdružení přejmenováno na Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI). Jeho cílem je přispívat k bezpečnějšímu užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, k osvojování etických norem v online komunikaci a napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním. Sdružení je členem celoevropské sítě národních osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE a spolupracuje s mezinárodní sítí horkých linek INHOPE.

Janáčkovo nábřeží 43, Praha 5, tel.: 284 811 328

Posláním PROGRESSIVE o. p.s. je poskytovat kvalitní a odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek formou specifických a inovativních programů v oblasti harm reduction. V rámci péče o děti a mladistvé jde o odborné služby v oblasti diagnostiky, metodické podpory a poradenství.

Na Poříčí 12, Praha 1, tel.: 224 872 004

Cílem YMCA Praha je posilovat mezilidské vztahy, toleranci, odpovědnost, zdravé sebevědomí a možnost uplatnění. Praktické naplňování křesťanských principů vidíme jako jeden ze způsobů, jak proměňovat anonymitu velkoměsta a přispívat k plnohodnotnému životu.

Hlavní oblasti činnosti YMCA Praha jsou sociální a volnočasové programy pro děti, mládež i celé rodiny. Všechny programy jsou otevřené pro veřejnost, bez ohledu na členství v organizaci, věk, pohlaví, vyznání… Nejsou jen nabídkou, ale současně umožňují zapojení a aktivitu účastníků, je při nich kladen důraz na společenství, začleňování všech sociálních skupin i lidí (dětí) se zdravotními a jinými specifickými problémy.