Jednací řád Rady městské části Praha 7

Schválený usnesením Rady MČ Praha 7 č. 1031/10-R, ze dne 12. 11. 2010
Schválený usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0884/14-R ze dne 21.11.2014


§ 1 Úvodní ustanovení

1. Jednací řád Rady Městské části Praha 7 (dále jen „rada“) upravuje základní úkoly a svolávání rady, pravidla jejího jednání a usnášení, způsob zabezpečování a kontroly plnění jejich usnesení a organizačně technické náležitosti její činnosti.

2. O otázkách neupravených tímto Jednacím řádem rozhodne rada v případě potřeby v rámci příslušných právních norem.

3. Jednací řád je závazný pro všechny účastníky jednání rady.

4. Člen rady je povinen se zúčastňovat jednání rady a plnit úkoly, které mu rada uloží, hájit zájmy občanů Městské části Praha 7 a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

5. Člen rady, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti spadající do samostatné působnosti Městské části Praha 7 v Radě Městské části Praha 7 mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání rady.

§ 2 Pravomoc rady

1. Pravomoci rady, která je výkonným orgánem Městské části Praha 7 v oblasti samostatné působnosti odpovědným ze své činnosti Zastupitelstvu Městské části Praha 7 (dále jen „zastupitelstvo“) upravují příslušné právní normy a usnesení zastupitelstva.

2. Rada rozhoduje v záležitostech samostatné působnosti Městské části Praha 7, pokud nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradí.

3. Rada rozhoduje v oblasti přenesené působnosti jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

4. Rada připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

5. Rada vykonává své pravomoci i po ukončení volebního období zastupitelstva až do zvolení nové rady.

§ 3 Příprava jednání rady

1.  Jednání rady připravuje starosta ve spolupráci s pověřenými zaměstnanci Městské části Praha 7 zařazenými do Úřadu Městské části Praha 7 (dále jen „úřad“).

2.  Pořad jednání rady navrhuje starosta v souladu s programovým prohlášením rady na příslušné volební období, s plánem činnosti rady, usneseními rady a zastupitelstva.

3.  Pořad jednání schvaluje rada, která současně rozhodne o účasti přizvaných osob k jednotlivým bodům jednání.

4.  Předání návrhu pořadu jednání rady s potřebnými písemnými materiály všem účastníkům jednání rady zajišťují pověření zaměstnanci Městské části Praha 7 zařazení do úřadu. Písemné materiály pro jednání rady musí být pro účastníky jednání rady připraveny k vyzvednutí v odboru Kancelář starosty 4 kalendářní dny před jednáním rady.

5.  Za obsah a úpravu materiálu odpovídá předkladatel. Na jednání rady předkládají materiály :

 1. členové rady
 2. tajemník úřadu

6.  Materiály pro jednání rady obsahují:

 1. název materiálu
 2. návrh usnesení
 3. předkládací zprávu
 4. důvodovou zprávu
 5. stanoviska komisí rady, vyžaduje-li to povaha materiálu
 6. anotaci materiálu pro zpracování informačních zpráv
 7. přílohy, vyžaduje-li to povaha materiálu

7.  Je-li součástí písemných podkladů návrh smlouvy uzavírané Městskou částí Praha 7, musí tento návrh existovat rovněž v elektronické podobě tak, aby jej bylo možno upravovat přímo na jednání rady a aby jej bylo možno po uzavření smlouvy, souhlasí-li s tím druhá smluvní strana, možno zveřejnit na internetových stránkách Městské části Praha 7.

8.  Všechny přílohy budou zveřejněny na internetových stránkách spolu s usnesením Rady MČ Praha 7. Přílohy, které nemohou být určeny ke zveřejnění musí předkladatel písemně označit před předáním na organizační odd. odboru Kancelář starosty.

9.  Všechny usnesení a přílohy, které budou zveřejněny na internetových stránkách Městské části Praha 7 budou zveřejněné v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10. Předkladatel projedná obsah materiálu včetně návrhu usnesení s těmi členy rady popř. tajemníkem, do jejichž kompetence navrhovaný úkol spadá. Výsledky tohoto projednání budou uvedeny v důvodové zprávě.

11. Předložené materiály, které nesplňují podmínky uvedené v § 3 odst. 6., 7. a 8. vrací pověření zaměstnanci Městské části Praha 7 zařazení do úřadu zpět předkladateli k doplnění nebo přepracování.

§ 4 Jednání rady

1. Jednání rady se konají v souladu se schváleným kalendářním plánem jednání rady.

2. Podle potřeby může být kdykoliv svoláno mimořádné jednání rady.

3. Jednání rady svolává starosta, v jeho nepřítomnosti jím písemně pověřený zástupce starosty či jiný jím písemně pověřený člen rady.

4. Jednání rady řídí starosta nebo jím pověřený zástupce starosty či jiný jím pověřený člen rady (dále jen „předsedající“).

5. Jednání rady jsou neveřejná.

6. S hlasem rozhodujícím se jednání rady účastní členové rady.

7. S hlasem poradním se jednání účastní rady:

 1. tajemník úřadu,
 2. vedoucí odboru Kancelář starosty nebo jím pověřený zástupce
 3. vedoucí odboru Kancelář tajemníka nebo jím pověřený zástupce
 4. vedoucí odboru právního nebo jím pověřený zástupce
 5. vedoucí Útvaru kontroly a interního auditu nebo jím pověřený zástupce
 6. uvolnění členové Zastupitelstva MČ P 7 – předseda Finanční výboru Z MČ P7, předseda Kontrolního výboru Z MČ P7 a předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání

Členové Zastupitelstva MČ P7 se mohou účastnit jednání Rady s hlasem poradním.
Rada může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat s hlasem poradním i další osoby.

8. Jednání rady se může též účastnit tiskový mluvčí Městské části Praha 7.

9. Jednání rady se účastní zaměstnanci Městské části Praha 7 zařazeni do úřadu zodpovědní za technické zajištění jednání rady.

10. Nemohou-li se členové rady a další osoby uvedené v § 4 odst. 7 písm. a) až f) Jednacího řádu zúčastnit jednání rady, jsou povinni se omluvit starostovi nebo předsedajícímu nejpozději před začátkem jednání rady a to písemně nebo  elektronickou poštou, v naléhavých případech telefonicky. Svoji přítomnost stvrzují členové rady a další přítomní podpisem do prezenční listiny. Na téže listině jsou také uvedeny důvody jejich případné nepřítomnosti.

11. Nesejde-li se do 30 minut po stanoveném termínu zahájení jednání rady nadpoloviční většina členů rady, je předsedající povinen svolat nové jednání rady do týdne s upozorněním, že jde o opakované jednání rady z důvodu nepřítomnosti dostatečného počtu jejích členů.

12. Předsedající ukončí jednání rady, jestliže během jednání klesne počet členů rady pod nadpoloviční většinu a do 30 minut se nepodaří tuto skutečnost napravit. V tomto případě musí být dále postupováno podle § 4 odst. 11. Jednacího řádu.

13. Jestliže se člen rady opakovaně neúčastní jednání rady, může starosta navrhnout zastupitelstvu, aby odvolalo tohoto člena rady z jeho funkce a zvolilo jiného člena rady.

14. Každý, kdo je přítomen po dobu jednání rady v zasedací místnosti, musí mít vypnuto hlasité zvonění na mobilním telefonu. Vyřizování hovorů musí probíhat mimo zasedací místnost

15. Rada projedná nejpozději do 60 dnů záležitost v oblasti samostatné působnosti, je-li o to písemně požádána nejméně 0,5% občanů Městské části Praha 7.

16. Rada vyřizuje bezodkladně, nejpozději do 60 dnů, návrhy, připomínky a podněty adresované jí občany Městské části Praha 7.

17. Rada projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva nebo komisemi rady.

§ 5 Průběh jednání rady

1. Předsedající:

 1. zahájí jednání ve stanoveném termínu, pokud je přítomna alespoň nadpoloviční většina členů rady a jmenovitě sdělí omluvené a neomluvené členy,
 2. stanoví začátek jednání o 30 minut později, není-li přítomna nadpoloviční většina členů rady. Jestliže ani poté není přítomna nadpoloviční většina členů rady, postupuje se podle § 4 odst. 13. Jednacího řádu,
 3. konstatuje, že rada je usnášeníschopná,
 4. předloží ke schválení pořad jednání,
 5. pověří dva členy rady k ověření zápisu,
 6. sdělí, zda byl ověřen zápis z minulého jednání, pokud k němu byly vzneseny nejpozději do zahájením jednání rady písemnou formou námitky, nechá o nich rozhodnout radu; zápis, proti kterému nebyly podány námitky včas a písemnou formou, se považuje za schválený,
 7. dává postupně projednávat jednotlivé body pořadu, které uvede předkladatel, poté následuje diskuse k projednávanému bodu, ukončuje, příp. přerušuje jednání.

2. Jednotlivé body pořadu jednání rady uvádí předsedající, zprávy k nim podávají předkladatelé. Jsou-li k problematice předložena stanoviska komisí nebo jiných expertů, předsedající může požádat jejich zástupce o vyjádření.

3. Následuje diskuse, do které se hlásí účastníci pomocí elektronického zařízení. Slovo jim uděluje předsedající podle pořadí přihlášek. Předsedající slovo odebere, pokud věcně nesouvisí s projednávaným bodem pořadu jednání, či pokud jinak omezuje věcný průběh diskuse.

4. Základní délka diskuse je nejvýše 20 minut. Rada může základní délku diskuse se souhlasem většiny přítomných prodloužit vždy o dalších 20 minut.

5. Rada může stanovit omezení:

 1. kolikrát se může každý vyjádřit k téže věci,
 2. délky vystoupení v diskusi, stanovenou dobu lze překročit jen se souhlasem rady.

6.  Člen rady může kdykoliv podat návrh na ukončení diskuse. O tomto návrhu se hlasuje bez diskuse.

§ 6 Hlasování

1. O návrhu usnesení dává předsedající hlasovat. Hlasuje se zpravidla aklamací (zdvižením ruky), pokud některý člen rady nenavrhne tajné hlasování. Z výsledků hlasování musí být zřejmé, kolik hlasů je pro návrh, kolik je proti návrhu a kolik se hlasování zdrželo. Každý člen rady může navrhnout, aby se hlasovalo odděleně o jednotlivých bodech projednávaného usnesení. O takovém návrhu rozhodne předsedající.

2. V případě, že byly navrženy změny a doplnění, které nejsou do návrhu usnesení zahrnuty, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto návrzích a poté o ostatních částech návrhu.

3. Je-li radě předložen návrh usnesení ve dvou nebo více variantách, hlasuje rada v pořadí navrhovaném předkladatelem. Schválením jedné varianty jsou považovány ostatní varianty za nepřijaté.

4. Jestliže se při jednání rady projeví nové okolnosti a podmínky, které vyžadují podstatné doplnění předložené zprávy nebo přepracování návrhu usnesení, rozhodne rada o tomto doplnění s tím, že o věci bude jednat na některé z dalších jednání rady.

5. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů rady.

6. Všechna usnesení rady se v záhlaví označují uvedením slov „Městská část Praha 7“. Dále se v záhlaví uvedou slova „Rada městské části“.

7. Všechna usnesení rady se opatří razítkem s označením „Městská část Praha 7“ a se znakem Městské části Praha 7. Všechna usnesení rady podepisuje starosta spolu se zástupcem starosty Městské části Praha 7.

8. Evidenci usnesení rady a provádění formální kontroly sleduje pověřený zaměstnanec Městské části Praha 7 zařazený do úřadu. Za věcné plnění usnesení jsou zodpovědní věcně příslušní členové rady, vedoucí odborů, předsedové komisí rady a ředitelé organizací zřizovaných Městskou částí Praha 7. Kontrola plnění přijatých usnesení je pravidelným bodem jednání rady v bodě „Kontrola plnění úkolů“.

9. Má-li starosta za to, že usnesení rady v otázkách samostatné působnosti městské části Praha 7 je nesprávné, pozastaví jeho výkon a předloží věc k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva.

§ 7 Komise rady

1. Rada zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě.

2. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.

3. Komise je ze své činnosti odpovědná radě.

4. Postavení a jednání komisí rady je blíže upraveno v jednacím řádu komisí.

§ 8 Zápis z jednání rady

1. Z jednání rady se pořizuje písemný zápis, za jehož vyhotovení odpovídá pověřený zaměstnanec Městské části Praha 7 zařazený do úřadu.

2. Zápis z jednání rady obsahuje zejména tyto údaje:

 1. den a místo jednání rady,
 2. hodinu zahájení a ukončení jednání rady, příp. přerušení jednání,
 3. jméno předsedajícího,
 4. jméno zapisovatele,
 5. seznam přítomných, kteří z nepřítomných se omluvili a kteří se neomluvili,
 6. přehled příchodů a odchodů členů rady v průběhu jednání rady,
 7. přehled přizvaných k jednotlivým bodům jednání,
 8. jména určených ověřovatelů zápisu,
 9. podpisy předsedajícího, ověřovatelů zápisu a zapisovatelů,
 10. pořad jednání,
 11. uvedení jmen předkladatelů,
 12. přijatá usnesení k jednotlivým bodům jednání,
 13. průběh a výsledek hlasování.

3. Součástí originálu zápisu jsou vlastnoručně podepsaná prezenční listina, pořad jednání rady, originály písemných materiálů projednávaných v radě a přijatá usnesení. Eviduje jej a archivuje odbor Kancelář starosty.

4. Zápis pořizuje zapisovatel a jeho originál podepisuje starosta spolu se zástupcem starosty nebo jiným radním a pověření ověřovatelé.

5. Ověřený zápis z jednání rady předává pověřený zaměstnanec Městské části Praha 7 zařazený do úřadu do 7 kalendářních dnů:

 • členům rady,
 • tajemníkovi úřadu,
 • vedoucím odborů.

6. O námitkách člena rady proti zápisu rozhodne rada na svém nejbližším jednání.

7. Uloží-li rada ve svém usnesení úkol předsedovi komise, zašle mu pověřený zaměstnanec Městské části Praha 7 zařazený do úřadu text tohoto usnesení s evidenčním číslem úkolu tak, aby jej předseda komise mohl v řádném termínu odepsat a mohla řádně proběhnout kontrola plnění úkolů před příslušným jednáním rady.

§ 9 Starosta Městské části Praha 7

1. Starosta Městské části Praha 7 (dále jen „starosta“) je z výkonu své funkce odpovědný zastupitelstvu.

2. Starosta zastupuje Městskou část Praha 7 navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstvem nebo radou, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto úkony neplatné od samého počátku.

3. Starosta jmenuje a odvolává tajemníka úřadu po předchozím souhlasu ředitele Magistrátu hlavního města Prahy, stanoví jeho odměnu podle zvláštních právních předpisů a ukládá mu úkoly; jmenování nebo odvolání tajemníka úřadu bez návrhu starosty nebo předchozího souhlasu ředitele Magistrátu hlavního města Prahy je neplatné.

4. Starosta zabezpečuje plnění úkolů obrany, úkolů spojených s mobilizačními přípravami státu a civilní ochrany na území Městské části Praha 7, odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření Městské části Praha 7 a vykonává další úkoly v samostatné působnosti pokud jsou mu uloženy zastupitelstvem nebo pokud tak stanoví zákon.

5. Starosta je oprávněn při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku Městské části Praha 7 požádat o součinnost Policii ČR nebo Městskou policii hlavního města Prahy.

6. Starosta je oprávněn zúčastnit se jednání zastupitelstva hlavního města Prahy s hlasem poradním. Na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy mu musí být uděleno slovo jedná-li se o záležitosti Městské části Praha 7. Dále je oprávněn zúčastnit se jednání rady hlavního města Prahy, jedná-li se o návrh podaný Městskou částí Praha 7.

7. Starostu zastupuje zástupce starosty. Zastupitelstvo může zvolit více zástupců starosty.

8. Starosta setrvává ve své funkci i po ukončení volebního období zastupitelstva až do zvolení nového starosty.

§ 10 Závěrečné ustanovení

Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem 21. 11. 2014.

 

Mgr. Jan Čižinský starosta MČ Praha 7