Oddělení administrativně právní (OAP) je vaší branou na stavební úřad, přijímá korespondenci pro stavební úřad v digitální i analogové podobě a všechny písemné úkony stavebního úřadu naopak vypravuje k zaslání občanům i institucím. Další podstatnou činností je řešení přestupků v rámci agendy stavebního úřadu.


Oddělení administrativně právní – OAP

 • Projednává přestupky občanů a správní delikty organizací a ukládá pokuty podle § 178 až 182 stavebního zákona a na úseku stavebního řádu, vodního hospodářství a speciálního silničního úřadu v souladu s § 34 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších změn.
 • Připravuje a předává archivnímu oddělení odboru KST k ukládání dokumentace staveb, stavební povolení s veškerými souvisejícími písemnostmi, kolaudační rozhodnutí a jiná opatření, týkající se staveb (§ 167 odst. 1 SZ).
 • Vyměřuje správní poplatky za provedené úkony dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v plném znění a vyhotovuje a distribuuje výzvy k zaplacení správního poplatku a ověřuje v programu GINIS úhrady vyměřených plateb, (sankce, správní poplatky, náklady řízení a poplatek za informaci podle zákona 106/1999 Sb.
 • Podává informace podle zákona 106/1999 Sb.
 • Eviduje a zajišťuje aktualizace evidence spolků přihlášených do konkrétních typů řízení.
 • Vede evidenci nových vyhlášek a zákonů.
 • Zajišťuje podklady a vyhotovuje měsíční statistická hlášení stav 2-12 a stav 7-99.
 • Vede evidenci závažných stavebních závad a vyhotovuje roční hlášení pro MMR.
 • Vyhotovuje výkazy o činnosti odboru pro MHMP.
 • Zpracovává předklady odvolání a zasílá nadřízenému orgánu.
 • Spravuje spisy uložené u Stavebního úřadu před jejím předáním do archivního oddělení KST (cca 3 roky po nabytí právní moci).
 • Stanovuje a vyznačuje doložky právní moci a vykonatelnosti na veškerá rozhodnutí vydaná Stavebním úřadem, vyhotovuje a vydává štítek „stavba povolena“.
 • Poskytování konzultační a poradenské činnosti právnickým a fyzickým osobám na úseku stavebním a právním o postupech správních řízení spadajících do kompetence stavebního úřadu.
 • Zajišťuje nepřetržitý osobní a telefonický styk s občany po celou pracovní dobu.
 • Zabezpečuje hospodářské operace v rozsahu své působnosti v souladu se zákonem č.320/2001Sb., výzvy k zaplacení správních poplatků, vybírání blokových pokut a ukládání pokut za správní delikty.
 • Zajišťuje veškerou agendu spisové služby od přebírání písemností v podatelně a předání k dalšímu zpracování po odesílání či předávání vyhotovených písemností žadatelům.
 • Spravuje spisy ve fyzické i elektronické podobě po dobu mezi vypravením a doručením, u rozhodnutí do nabytí právní moci.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Stavební úřad - oddělení administrativně právní
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Vodrážková Miroslava, DiS.

vedoucí oddělení
tel. +420220144136
gsm. +420776574471
VodrazkovaM@Praha7.cz
dveře 3.11a

Beneš Patrik Bc., DiS.

zpracovatel přestupků
tel. +420220144121
gsm. +420778110024
BenesP@Praha7.cz
dveře 3.10

Jirásková Šárka

administrativní pracovnice
tel. +420220144133
JiraskovaS@Praha7.cz
dveře 3.11

Pavlišová Jana, Bc.

referent
tel. +420220144123
PavlisovaJ@Praha7.cz
dveře 3.11