Odbor životního prostředí (OŽP) se stará o ochranu přírody a krajiny a kontroluje dodržování příslušných zákonů. Projednává přestupky a uděluje pokuty. Vyjadřuje se k územnímu a stavebnímu řízení a dalším změnám ovlivňujícím životní prostředí městské části. Dohlíží také na hospodaření s odpadem. Povoluje a přijímá oznámení o kácení dřevin, včetně nařízení náhradní výsadby. Do jeho agendy spadá i zacházení se zvířaty a jejich ochrana a vydávání rybářských a loveckých lístků.


Odbor životního prostředí – OŽP

V přenesené působnosti

 • Provádí zákonem dané úkoly ze Zákona o ochraně přírody a krajiny s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a jejich ochranných pásem. (Povoluje kácení dřevin; ukládá náhradní výsadby; vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě; vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách; ukládá provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin; přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhoduje o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin; vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny; rozhoduje o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu; ukládá povinnosti provést přiměřená náhradní opatření a ukládá pokuty za některé přestupky podle § 87 a podle § 88; ukládá podmínky pro výkon činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo zákaz takových činností; pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí vydává závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby.)

 • Provádí zákonem dané úkoly ze Zákona o ochraně ovzduší. (Vydává vyjádření k řízení umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona; vydává závazná stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona; při důvodném podezření, že provozovatel stacionárního zdroje porušil některou z povinností podle §17 odstavce 1 zákona, avšak toto porušení nelze prokázat bez provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje, písemně upozorňuje a poučí provozovatele spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci o povinnostech provozovatele spalovacího stacionárního zdroje; provádí kontroly dodržování povinností provozovatele spalovacího stacionárního zdroje, v případě důvodného podezření, že provozovatel stacionárního zdroje nadále nebo opětovně po písemném upozornění porušuje některou z povinností tohoto zákona; ukládá provozovateli stacionárního zdroje provést opatření k provedení nápravy; vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2, ukládá opatření k nápravě právnímu nástupci stacionárního zdroje; projednává přestupky fyzických osob podle § 23 tohoto zákona, projednává některé přestupky podle § 25 odst. 1, odst. 4 a odst. 6; provádí dozor nad dodržováním tohoto zákona a předpisů; aktivně zpřístupňuje srozumitelné informace veřejnosti bez zbytečných odkladů.)

 • Provádí zákonem dané úkoly ze Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. (Uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu; ukládá nápravná opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností a neplněním podmínek jím vydaného rozhodnutí; kontroluje plnění povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) až d) a § odst. 4 až 6 a podmínek jím vydaného souhlasu, včetně prováděných rekultivací; uděluje souhlas podle § 3a odst. 1 k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití; ve vztahu k eroznímu ohrožení pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy; zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy; uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností; uděluje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace; rozhoduje o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu; projednává správní delikty podle tohoto zákona; je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha; vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu.)

 • Provádí zákonem dané úkoly ze Zákona o lesích. (Rozhoduje o uložení pokuty za přestupky fyzické osoby podle § 53 odst. 1 a za přestupek fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby podle § 54 odst. 1.)

 • Provádí zákonem dané úkoly ze Zákona o odpadech podle § 14 odst. 2, 3, 4, 5 přijímá od vlastníka pozemku oznámení o nezákonně soustředěném odpadu na svém pozemku; zjišťuje vlastníka nezákonně soustředěného odpadu; vyzývá vlastníka pozemku k odklizení odpadu a jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy; ukládá vlastníkovi pozemku, aby na vlastní náklady zabezpečil místo, kde se nachází nezákonně soustředěný odpad, proti dalšímu návozu odpadu; podle § 15 odst. 4 vyzývá vlastníka nemovité věci, která byla provozovnou původce odpadu, a kde jsou odpady soustředěny k předání odpadu soustředěného v této nemovitosti do zařízení určeného pro nakládání s odpady; podle § 17 odst. 3 v případě, že provozovatel zařízení určeného pro nakládání s odpady nesplní povinnost před ukončením provozu zařízení předat odpady soustředěné v zařízení do jiného zařízení určeného pro nakládání s odpady, vyzývá vlastníka nemovité věci, která byla zařízením určeným pro nakládání s odpady, k předání odpadu soustředěného této nemovitosti do zařízení určeného pro nakládání s odpady; podle § 34 odst. 4 může rozhodnutím uložit povinnost provozovateli zařízení k využití odpadu provést využití odpadu v tomto rozhodnutí uvedeného; ukládá povinnost uhrazení nákladů vzniklých tímto rozhodnutím, osobě, která nakládáním s odpadem způsobila nezbytnost takového postupu tohoto úřadu; podle § 36 odst. 2 může rozhodnutím uložit provozovateli zařízení k odstranění odpadu, aby provedl odstranění odpadu v tomto rozhodnutí uvedeného; ukládá náhradu vynaložených nákladů osobě, která nakládáním s odpadem způsobila nezbytnost takového postupu tohoto ustanovení;

  podle § 66 odst. 2 kontroluje hlášení provozovatele komunitní kompostárny a hlavního města Prahy podávaných podle § 66 odst. 1 a 2; podle § 77 odst. 3 má přístup k záznamům o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadu vedených v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a zaznamenává do něj údaje o pozastavení platnosti nebo odejmutí osvědčení; podle § 96 odst. 2 a 3 kontroluje a zpracovává hlášení původců odpadů, provozovatelů zařízení a hlavního města Prahy podaných podle § 95 odst. 3 až 5; podle § 96 odst. 3 zasílá informaci Ministerstvu životního prostředí o rozhodnutích vydaných podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech; podle § 123 projednává přestupky podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v rozsahu působnosti svěřené obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, s výjimkou přestupků obce podle § 122; podle § 146 odst. 1 písm. a), b), d) vede a zpracovává evidenci rozhodnutí vydaných podle zákona č. 541 /2020 Sb. o odpadech; kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve všech oblastech působnosti tohoto zákona, s výjimkou oblastí, v nichž je podle § 147 odst. 1 písm. a) ke kontrole příslušný obecní úřad, a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů; může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce odpadu nemá zajištěno převzetí odpadů, které produkuje, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu, a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí nebo zdraví lidí; podle § 146 odst. 3 písm. a), b, c) vydává závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona; v závazném stanovisku může stanovit podmínky, které zajistí ochranu zdraví a životního prostředí a zajistí vysokou míru recyklace produkovaných odpadů; vydává vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona; vydává vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého; podle § 147 písm. a) a b) kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí a v souladu s ní a zda nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem v souladu s tímto zákonem; kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu se zákonem o odpadech, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu;

  Provádí zákonem dané úkoly ze Zákona o výrobcích s ukončenou životností, podle § 105 odst. 1 vyzývá vlastníka odstaveného vozidla k jeho odstranění a současné zveřejňuje tuto výzvu na úřední desce; podle § 126 odst. 1 projednává přestupky podle § 121 zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností; podle § 134 písm. a) a b) kontroluje, jak jsou fyzickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve všech oblastech působnosti zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností; může uložit opatření k nápravě a lhůty pro zjednání náprav;

 • Provádí zákonem dané úkoly ze Zákona o veterinární péči. (Žádá osobu, jíž byl povolen výkon činnosti o odchyt toulavých a opuštěných psů a koček, popřípadě i jiných zvířat, a o jejich umístění v karanténě nebo izolaci, je-li jejich odchyt v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat, popřípadě v jiném veřejném zájmu; schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště) a po určení veterinárních podmínek místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje konání těchto trhů a svodů; podílí se na svém území, které zasahuje do ochranného pásma, pásma dozoru, popřípadě dalšího pásma s omezením, na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření nařízených příslušným orgánem veterinární správy, a to způsobem a v rozsahu stanovenými těmito opatřeními; přijímá oznámení o výskytu nákazy.)

 • Provádí zákonem dané úkoly ze Zákona na ochranu zvířat proti týrání. (Přijímá oznámení o veřejném vystoupení zvířat; oznámení o změně skutečností uvedených v oznámení o veřejném vystoupení zvířat; rozhodnutí krajské veterinární správy o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči; přijímá rozhodnutí o jeho změně nebo o jeho odnětí; přijímá podněty od krajské veterinární správy k projednávání přestupků vyplývajících z porušení povinností uložených chovatelům a ostatním fyzickým nebo právnickým osobám na úseku ochrany zvířat; rozhoduje o zvláštním opatření dle § 28a a § 28b zákona na ochranu zvířat, o předběžné náhradní péči dle § 28c zákona na ochranu zvířat, včetně náhrady nákladů za toto opatření; plní dalších úkoly v ochraně zvířat, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat; vyžaduje opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů nebo výpisu z Rejstříku trestů v řízení o zvláštním opatření podle § 28a zákona na ochranu zvířat; projednává podněty podané dle § 22 odst. 1 písm. m) zákona na ochranu zvířat, včetně bezodkladného zasílání rozhodnutí ve věci, usnesení o odložení věci nebo usnesení o zastavení řízení krajské veterinární správě; vyžaduje odborné vyjádření od krajské veterinární správy; využívá údaje ze základního registru obyvatel pro výkon působnosti při ochraně zvířat; využívá údaje z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti při ochraně zvířat; využívá údaje z informačního systému cizinců pro výkon působnosti při ochraně zvířat; využívá oprávnění příslušnými zaměstnanci ke vstupu do příslušných objektů, oprávnění vyžadovat od chovatelů potřebné doklady, informace, věcnou, osobní a jinou pomoc nezbytnou k výkonu své činnosti, oprávnění pořizovat obrazovou dokumentaci; zajišťuje potřebnou péči zvířeti, pokud tak nemůže učinit chovatel, případně umísťuje takové zvíře do náhradní péče, vyžaduje náhrady účelně vynaložených nákladů dle podmínek uvedených v zákoně na ochranu zvířat, včetně podání žádosti o zálohu ministerstvu; rozhoduje o uložení zákazu chovu zvířat; rozhoduje o propadnutí zvířete; rozhoduje o zabrání týraného zvířete; zasílá výzvy vlastníkovi týraného zvířete k zajištění řádné péče o týrané zvíře; rozhoduje o zabrání zvířete; projednává všechny přestupky podle zákona na ochranu zvířat, včetně přestupků podle § 27 odst. 1 písm. r) a podle § 27a odst. 1; vybírá a vymáhá uložené pokuty; nařizuje a zajišťuje umístění týraného zvířete do náhradní péče; nařizuje chovateli zajistit opatření ke snížení počtu zvířat včetně jejich usmrcení v souladu se zákonem na ochranu zvířat, dochází-li k jejich týrání;  nařizuje chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat, a to do doby odstranění závad a rozhodování o ukončení tohoto pozastavení; nařizuje vlastníkovi zvířete zajistit utracení zvířete odborně způsobilou osobou podle veterinárního zákona, pokud je dán důvod k usmrcení zvířete podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona na ochranu zvířat; nařizuje chovateli umožnit provádění péče o zvíře jinou osobou na pozemku, ve stájích nebo v jiných objektech chovatele, kde se zvíře nachází; rozhoduje o nákladech podle § 28a odst. 3 a 4 zákona na ochranu zvířat, rozhoduje o tom, že se zvíře stává vlastnictvím státu, rozhoduje o zabrání týraného zvířete postupem podle § 27c odst. 3 až 5 zákona na ochranu zvířat; rozhoduje o ukončení provádění zvláštního opatření a o navrácení zvířete vlastníkovi; odjímá zvíře pro účely jeho umístění do náhradní péče, vstup do prostor, kde je zvíře chováno; uzavírá smlouvy s pečovatelem; rozhoduje o nařízení předběžné náhradní péče o týrané zvíře; rozhoduje o vydání zvířete z předběžné náhradní péče na žádost chovatele; uzavírá smlouvy s pečovatelem; rozhoduje o náhradě nákladů účelně vynaložených na zajištění předběžné náhradní péče a na veterinární péči za účelem odstranění nebo zmírnění újmy na zdraví způsobené zvířeti týráním; podává žádosti o náhradu účelně vynaložených nákladů spojených se zajištěním předběžné náhradní péče ministerstvu za podmínek uvedených v zákoně na ochranu zvířat; podává žádosti o zálohu na úhradu účelně vynaložených nákladů za uplynulé období; podává žádosti o náhradu účelně vynaložených nákladů spojených se zajištěním zvláštního opatření podle § 28a odst. 1 písm. a) a e) zákona na ochranu zvířat ministerstvu za podmínek uvedených v zákoně na ochranu zvířat)

 • Provádí zákonem dané úkoly ze Zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů. (Projednává přestupky podle § 30 a § 31; vydává a odebírá rybářské lístky.) 

 • Provádí zákonem dané úkoly ze Zákona o rostlinolékařské péči. (Projednává přestupky týkající se § 3 odst. 11, jde-li o výskyt a šíření plevelů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy, které ohrožují životní prostředí, zdraví lidí a zvířat; ukládá odstranění zjištěných nedostatků; přijímá oznámení o výskytu nebo podezření výskytu škodlivých organizmů Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu; vykonává státní správu na úseku ochrany včel a na úseku letecké aplikace.)

 • Provádí zákonem dané úkoly ze Zákona o myslivosti. (Vydává lovecké lístky, odebírá na dobu nejdéle 5 let lovecký lístek, projednává přestupky fyzických osob podle § 63 odst. 1 a 2, včetně možnosti uložit zákaz činnosti na dobu 2 let.)

 • Provádí zákonem dané úkoly ze Zákona o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu. (Projednává přestupky fyzických osob podle § 20 odst.1.)

 • Provádí některé zákonem dané úkoly ze Zákona o některých přestupcích. (Některé přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě; některé přestupky proti veřejnému pořádku.)

 

V samostatné působnosti:

 • Podílí se na rozvoji veřejné zeleně ve vlastnictví obce a svěřené MČ Praha 7.

 • Dává podklady pro zabezpečení hospodaření městské části dle schváleného rozpočtu ve spravovaném úseku.

 • Podává podklady a informace Radě potřebné k projednání a řešení návrhů a připomínek a  podnětů předložených jí členy Zastupitelstva, komisemi Rady MČ Praha 7  ve spravovaném úseku.

 • Podává podklady Radě nebo Zastupitelstvu pro rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti MČ Praha 7.  

 • Zpracovává podklady a dává vyjádření ORZ k územním záměrům, studiím a zadáním týkajících se složek životního prostředí;

 • Vybírá správní poplatky  za provedené úkony dle zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění.

 • Zúčastňuje se v zastoupení MČ Praha 7 řízení vedených SÚ tam, kde se MČ Praha 7 stává účastníkem řízení z titulu svěřené správy zeleně a dětských hřišť. Podává v zastoupení za městskou část Praha 7 žádosti o stanoviska a o další potřebné doklady ke všem řízení SÚ ve vztahu k svěřené správě zeleně a dětských hřišť.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po předchozí domluvě / po objednání

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor životního prostředí
U Průhonu 1338/38
placeholder

Horská Hana, Ing.

vedoucí odboru
tel. +420220144151
gsm. +420603380520
HorskaH@Praha7.cz
dveře 4.04

Bittnerová Marie, Ing.

odborná referentka
tel. +420220144152
gsm. +420605385373
BittnerovaM@Praha7.cz
dveře 4.05

Vágenknechtová Petra, Ing.

odborná referentka
tel. +420220144153
gsm. +420603350314
VagenknechtovaP@Praha7.cz
dveře 4.05

Ježek Jakub, Ing.

referent odpadového hospodářství
tel. +420220144154
gsm. +420602147419
JezekJ@Praha7.cz
dveře 4.03

Lumpe Martin, Ing.

referent ZPS
tel. +420220144223
LumpeM@Praha7.cz
dveře 4.03