Upozornění – změna otevírací doby úřadu zde

Odbor životního prostředí (OŽP) se stará o ochranu přírody a krajiny a kontroluje dodržování příslušných zákonů. Projednává přestupky a uděluje pokuty. Vyjadřuje se k územnímu a stavebnímu řízení a dalším změnám ovlivňujícím životní prostředí městské části. Dohlíží také na hospodaření s odpadem. Povoluje a přijímá oznámení o kácení dřevin, včetně nařízení náhradní výsadby. Do jeho agendy spadá i zacházení se zvířaty a jejich ochrana a vydávání rybářských a loveckých lístků.

 

Upozorňujeme občany, že ve dnech 18. 1., 20. 1. a 25. 1. budou v aktuálně platných úředních hodinách vydávány rybářské a lovecké lístky z provozních důvodů ve 3. patře v kanceláři č. 3.05 (právní odbor).  Děkujeme za pochopení.


Odbor životního prostředí – OŽP

V přenesené působnosti

 • Provádí zákonem dané úkoly ze Zákona o ochraně přírody a krajiny s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a jejich ochranných pásem. (Povoluje kácení dřevin; ukládá náhradní výsadby; vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě; vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách; ukládá provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin; přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhoduje o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin; vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny; rozhoduje o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu; ukládá povinnosti provést přiměřená náhradní opatření a ukládá pokuty za některé přestupky podle § 87 a podle § 88; ukládá podmínky pro výkon činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo zákaz takových činností; pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí vydává závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby.)

 • Provádí zákonem dané úkoly ze Zákona o ochraně ovzduší. (Vydává vyjádření k řízení umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona; vydává závazná stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona; při důvodném podezření, že provozovatel stacionárního zdroje porušil některou z povinností podle odstavce 1, avšak toto porušení nelze prokázat bez provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje, písemně upozorňuje a poučí provozovatele spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci o povinnostech provozovatele spalovacího stacionárního zdroje; provádí kontroly dodržování povinností provozovatele spalovacího stacionárního zdroje, v případě důvodného podezření, že provozovatel stacionárního zdroje nadále nebo opětovně po písemném upozornění porušuje některou z povinností tohoto zákona; ukládá provozovateli stacionárního zdroje provést opatření k provedení nápravy; vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2, ukládá opatření k nápravě právnímu nástupci stacionárního zdroje; projednává přestupky fyzických osob podle § 23 tohoto zákona, projednává některé přestupky podle § 25 odst. 1, odst. 4 a odst. 6; provádí dozor nad dodržováním tohoto zákona a předpisů; aktivně zpřístupňuje srozumitelné informace veřejnosti bez zbytečných odkladů.)

 • Provádí zákonem dané úkoly ze Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. (Uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu; ukládá nápravná opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností a neplněním podmínek jím vydaného rozhodnutí; kontroluje plnění povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) až d) a § odst. 4 až 6 a podmínek jím vydaného souhlasu, včetně prováděných rekultivací; uděluje souhlas podle § 3a odst. 1 k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití; ve vztahu k eroznímu ohrožení pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy; zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy; uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností; uděluje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace; rozhoduje o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu; projednává správní delikty podle tohoto zákona; je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha; vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu.)

 • Provádí zákonem dané úkoly ze Zákona o lesích. (Rozhoduje o uložení pokuty za přestupky fyzické osoby podle § 53 odst. 1 a za přestupek fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby podle § 54 odst. 1.)

 • Provádí zákonem dané úkoly ze Zákona o odpadech. (Kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí; kontrolují, zda se fyzické osoby zbavují odpadu pouze v souladu s tímto zákonem; projednává přestupky a ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinnosti podle § 66 odst. 1 a podle § 69, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím; kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem; kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky; zpracovává na základě hlášení podle odstavců 2, 5 a 6 evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, převzatých autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobů zpracování, využití, nebo odstranění elektroodpadu, údaje o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, tyto evidence zasílá každoročně do 15. dubna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který je hlášení podáváno, ministerstvu a příslušnému krajskému úřadu; vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elektroodpadu, jím vydaných rozhodnutí podle tohoto zákona; na požádání podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění vyprodukovaného odpadu; zasílá informace Ministerstvu životního prostředí o evidenci odpadů; kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů; má možnost zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby, hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo; ukládá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání za porušení stanovených povinností podle § 66 odst. 2 písm. a odst. 5, s možností současně stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím; vydává vyjádření v územním, stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady; dává vyjádření k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady.)

 • Provádí zákonem dané úkoly ze Zákona o veterinární péči. (Žádá osobu, jíž byl povolen výkon činnosti o odchyt toulavých a opuštěných psů a koček, popřípadě i jiných zvířat, a o jejich umístění v karanténě nebo izolaci, je-li jejich odchyt v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat, popřípadě v jiném veřejném zájmu; schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště) a po určení veterinárních podmínek místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje konání těchto trhů a svodů; podílí se na svém území, které zasahuje do ochranného pásma, pásma dozoru, popřípadě dalšího pásma s omezením, na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření nařízených příslušným orgánem veterinární správy, a to způsobem a v rozsahu stanovenými těmito opatřeními; přijímá oznámení o výskytu nákazy.)

 • Provádí zákonem dané úkoly ze Zákona na ochranu zvířat proti týrání. (Rozhoduje o zvláštním opatření podle § 28a; plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat; vede 3 roky od nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku a uchovává evidenci osob, které se dopustily přestupku podle tohoto zákona; projednává přestupky podle tohoto zákona; zajišťuje zvířeti nalezenému při provádění pečetění bytu nebo jiného prostoru, či jiného opatření, potřebnou péči, popřípadě je umísťuje do náhradní péče.)

 • Provádí zákonem dané úkoly ze Zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů. (Projednává přestupky podle § 30 a § 31; vydává a odebírá rybářské lístky.)

 • Provádí zákonem dané úkoly ze Zákona o rostlinolékařské péči. (Projednává přestupky týkající se § 3 odst. 11, jde-li o výskyt a šíření plevelů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy, které ohrožují životní prostředí, zdraví lidí a zvířat; ukládá odstranění zjištěných nedostatků; přijímá oznámení o výskytu nebo podezření výskytu škodlivých organizmů Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu; vykonává státní správu na úseku ochrany včel a na úseku letecké aplikace.)

 • Provádí zákonem dané úkoly ze Zákona o myslivosti. (Vydává lovecké lístky, odebírá na dobu nejdéle 5 let lovecký lístek, projednává přestupky fyzických osob podle § 63 odst. 1 a 2, včetně možnosti uložit zákaz činnosti na dobu 2 let.)

 • Provádí zákonem dané úkoly ze Zákona o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu. (Projednává přestupky fyzických osob podle § 20 odst.1.)

 • Provádí některé zákonem dané úkoly ze Zákona o některých přestupcích. (Některé přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě; některé přestupky proti veřejnému pořádku.)

 

V samostatné působnosti:

 • Podílí se na rozvoji veřejné zeleně ve vlastnictví obce a svěřené MČ Praha 7.

 • Dává podklady pro zabezpečení hospodaření městské části dle schváleného rozpočtu ve spravovaném úseku.

 • Podává podklady a informace Radě potřebné k projednání a řešení návrhů a připomínek a  podnětů předložených jí členy Zastupitelstva, komisemi Rady MČ Praha 7  ve spravovaném úseku.

 • Podává podklady Radě nebo Zastupitelstvu pro rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti MČ Praha 7.  

 • Zpracovává podklady a dává vyjádření ORZ k územním záměrům, studiím a zadáním týkajících se složek životního prostředí;

 • Vybírá správní poplatky  za provedené úkony dle zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění.

 • Zúčastňuje se v zastoupení MČ Praha 7 řízení vedených SÚ tam, kde se MČ Praha 7 stává účastníkem řízení z titulu svěřené správy zeleně a dětských hřišť. Podává v zastoupení za městskou část Praha 7 žádosti o stanoviska a o další potřebné doklady ke všem řízení SÚ ve vztahu k svěřené správě zeleně a dětských hřišť.

Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

pondělí
8.00 – 13.00
středa
12.00 – 17.00

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor životního prostředí
U Průhonu 1338/38
placeholder

Horská Hana, Ing.

vedoucí odboru
tel. +420220144151
gsm. +420603380520
HorskaH@Praha7.cz
dveře 4.04

Bittnerová Marie, Ing.

odborná referentka
tel. +420220144152
gsm. +420605385373
BittnerovaM@Praha7.cz
dveře 4.05

Vágenknechtová Petra, Ing.

odborná referentka
tel. +420220144153
gsm. +420603350314
vagenknechtovap@praha7.cz
dveře 4.05

Ježek Jakub, Bc

referent odpadového hospodářství
tel. +420220144154
gsm. +420602147419
JezekJ@Praha7.cz
dveře 4.03

Prošková Kateřina, Ing.

referent
tel. +420220144223
gsm. +420733618746
ProskovaK@Praha7.cz
dveře 4.03