Oddělení registrační (RO) na základě ohlášení živnosti vydává živnostenská oprávnění. Rozhoduje o vydání povolení k provozování koncese. Na základě oznámených změn (např. změna adresy sídla, osoby odpovědného zástupce, přerušení, pokračování v provozování živnosti, zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně, zrušení živnostenského oprávnění na žádost) provádí zápis do živnostenského rejstříku. Plní funkci Centrálního registračního místa (CRM). Vede agendu zemědělských podnikatelů.


 • Oddělení registrační 
 • Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), a zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a působí jako centrální registrační místo
 • Na základě ohlášení živnosti vydává výpisy ze živnostenského rejstříku, kterými podnikatelé (fyzické osoby, právnické osoby) prokazují své živnostenské oprávnění.
 • Rozhoduje o vydání státního povolení k provozování živnosti (dále jen „koncese“), po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provádí zápis do živnostenského rejstříku a vydává výpis z živnostenského rejstříku.
 • Na základě oznámení změn a oznámení týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, provádí zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností případu vydává výpis z živnostenského rejstříku nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu. Na základě oznámení změn a doplnění týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi, podle okolností případu provádí změnu rozhodnutí o udělení koncese, zápis změn do živnostenského rejstříku a vydává výpis z živnostenského rejstříku nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu.
 • Zapisuje do živnostenského rejstříku pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele.
 • Rozhoduje o schválení odpovědného zástupce pro výkon koncesované živnosti.
 • Na základě žádosti podnikatele ruší živnostenská oprávnění.
 • Na základě oznámení podnikatele zapisuje do živnostenského rejstříku přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti, zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně a informuje podnikatele o provedení zápisu změn v živnostenském rejstříku.
 • Ruší ve správním řízení živnostenská oprávnění, jestliže podnikatel přestal splňovat podmínku bezúhonnosti, svéprávnosti nebo existují-li překážky provozování živnosti.
 • Pozastavuje nebo ruší ve správním řízení živnostenská oprávnění, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené živnostenským zákonem nebo zvláštními předpisy.
 • Vybírá správní poplatky za úkony dle živnostenského zákona, a to podle položky č. 24 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zapisuje do živnostenského rejstříku změny a doplnění získané na základě avíz z Informačních systémů základních registrů a na základě vazeb z veřejného rejstříku.
 • Plní funkci centrálního registračního místa (CRM):
  i. přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
  ii. přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy,
  iii. přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
  iv. přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,
  v. předává ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem podání, která obdrží v rámci plnění funkce CRM, příslušným správním úřadům, které dále postupují podle příslušných zvláštních předpisů. Přitom živnostenský odbor neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání.
 • Je provozovatelem živnostenského rejstříku. Na žádost vydá živnostenský úřad v listinné nebo elektronické podobě a za podmínek uvedených v živnostenském zákoně výpis z živnostenského rejstříku o jedné osobě identifikované v žádosti nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Na žádost vydá živnostenský úřad z veřejné části živnostenského rejstříku sestavu v listinné nebo elektronické podobě, jejímž obsahem mohou být pouze základní identifikační údaje o podnikateli, a to jméno, příjmení, nebo obchodní firma, popřípadě název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, a dále, pokud to žadatel požaduje, předmět podnikání a umístění provozovny. Sestava obsahuje údaje platné ke dni zpracování sestavy. Tuto sestavu žadatel nesmí zveřejnit ani poskytnout třetí osobě.
 • Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zejména vede agendu zemědělských podnikatelů, vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, vyřazuje z evidence zemědělského podnikatele a provádí změny v této evidenci.
 • Spolupracuje s orgány státního odborného dozoru, orgány kontroly, s hospodářskými komorami a orgány činnými v trestním řízení. Jednotlivé specializované orgány informuje o porušování příslušných zvláštních předpisů podnikateli. Údaje vedené a jejich aktualizaci předává do centrálního registru živnostenského podnikání. Zasílá výpisy, popř. jiným způsobem sděluje údaje o podnikateli a o živnosti příslušným orgánům dle zákona.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský - oddělení registrační
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Odbor živnostenský

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po objednání

V úředních dnech je poslední klient odbaven dopoledne v 11.45 hodin a odpoledne v 17.30 hodin. Děkujeme za pochopení.

placeholder

Zimmerová Romana, Ing.

vedoucí registračního oddělení
tel. +420220144161
gsm. +420776006771
ZimmerovaR@Praha7.cz
dveře 1.03

Herbstová Olga, Ing.

referentka
tel. +420220144238
gsm. +420770199296
HerbstovaO@Praha7.cz
dveře 1.10

Lima Ramirez Miroslava, Ing.

referentka
tel. +420220144157
gsm. +420778771013
LimaM@Praha7.cz
dveře 1.14

Procházková Hana

referentka
tel. +420220144168
gsm. +420737663906
prochazkovah@praha7.cz
dveře 1.12

Staniček Dan, Mgr.

referent
tel. +420220144169
gsm. +420603910141
StanicekD@Praha7.cz
dveře 1.13

Vorasická Monika, Mgr.

referentka
tel. +420220144170
VorasickaM@Praha7.cz
dveře 1.11