Oddělení kontrolní (KO) provádí kontrolní činnost v oblasti plnění povinností stanovených živnostenským zákonem a dalšími předpisy vztahujícími se na živnostenské podnikání. Projednává přestupky, ukládá správní tresty a v odůvodněných případech pozastavuje provozování živnosti a ruší živnostenská oprávnění. Spolupracuje s orgány státního odborného dozoru, orgány kontroly, s hospodářskými komorami a orgány činnými v trestním řízení.


Oddělení kontrolní – KO

 • Vykonává živnostenskou kontrolu podle ust. § 60a až 60d zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (dále jen „živnostenský zákon“):i. Kontroluje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese.
 • Kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu (z. č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů), pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti, a dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně (z. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů).
 • Při provádění kontrol postupuje podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
 • Při činnostech v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem požaduje potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení.
 • Projednává přestupky podle ustanovení § 61 až 64 živnostenského zákona.
 • Při zjištěném porušení povinností rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti podle ustanovení § 58 živnostenského zákona.
 • Ruší živnostenské oprávnění nebo mění rozsah koncese na návrh dopravního úřadu podle § 35b zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Spolupracuje s orgány státního odborného dozoru, orgány kontroly, s hospodářskými komorami a orgány činnými v trestním řízení. Jednotlivé specializované orgány informuje o porušování příslušných zvláštních předpisů podnikateli. Zasílá výpisy, popř. jiným způsobem sděluje údaje o podnikateli a o živnosti příslušným orgánům dle zákona.
 • Vyřizuje oznámení a podněty občanů v okruhu své působnosti.
 • V oblasti obchodu a služeb provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených v  § 9, 10, 11, 11a, 12 až 13, 14a až 18 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a dále dozor na dodržováním povinností stanovených v § 1811 odst. 1 a 2, § 1817, 1820, 1824, § 1824a odst. 1, § 1825 odst. 1, § 1826, 1826a, 1827, § 1828 odst. 1 a 3, § 1830 odst. 2 a § 2159 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a projednává přestupky týkající se porušení uvedených povinností.
 • Provádí kontrolu dodržování povinností stanovených v § 3 odst. 1 a 3, § 5 odst. 1 a 2, § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. e), § 11 odst. 4 a § 13 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, a projednává přestupky podle § 35 odst. 1 písm. a) a § 36 odst. 1 písm. a), f), g) a j) tohoto zákona.
 • Provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou povinností, kde dozor vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj, a projednává přestupky podle tohoto zákona.
 • Provádí dozor nad dodržováním povinností provozovatelů pohřebních služeb, krematorií, osob provádějících konzervaci a balzamaci a poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb podle § 4 odst. 3, stanovených v § 6 odst. 4, § 7 odst. 1 písm. b), § 10a a v § 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a projednává přestupky podle § 27 odst. 2 písm. a) a c), § 27 odst. 3 a § 27 odst. 4 písm. b) tohoto zákona.
 • Projednává přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky a proti značení tabákovými nálepkami podle § 135p a 135q zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
 • Provádí kontrolu dodržování povinností stanovených nařízením HMP č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kontroluje, zda jsou provozovateli cestovní kanceláře nebo cestovní agentury plněny povinnosti týkající se dodržování práv cestujících podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, vyřizuje stížnosti na porušování těchto povinností a projednává přestupky.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský - oddělení kontrolní
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Odbor živnostenský

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po objednání

Rathaus Silvestr, Bc.

vedoucí oddělení
tel. +420220144165
gsm. +420723627203
RathausS@Praha7.cz
dveře 1.06

Viceníková Jarmila

kontrolní pracovnice
tel. +420220144163
gsm. +420777150342
VicenikovaJ@Praha7.cz
dveře 1.09

Dvořáčková Michaela

kontrolní pracovnice
tel. +420220144158
gsm. +420603910126
DvorackovaM@Praha7.cz
dveře 1.09

Baudyšová Šárka, Mgr., DiS.

kontrolní pracovnice
tel. +420220144166
gsm. +420606958602
BaudysovaS@Praha7.cz
dveře 1.09