Jednotné kontaktní místobylo zřízeno dle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, v platném znění, Jednotná kontaktní místa jsou zaměřena na pomoc podnikatelům a spotřebitelům v oblasti poskytování služeb. Tato pracoviště jsou součástí celoevropské sítě EUGO (v ČR byla zřízena na obecních živnostenských úřadech v sídlech krajů a v Praze 1 a v Praze 7). Poskytují informace v českém i anglickém jazyce.


 • Jednotné kontaktní místo poskytuje:
  i. informace nezbytné pro získání oprávnění k poskytování služby, mezi něž patří zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů, které jsou příslušné k vyřízení žádosti podle jiných právních předpisů,
  ii. obecné informace o požadavcích týkajících se získání oprávnění k poskytování služby v jiných členských státech Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace,
  iii. obecné informace o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů a o možnostech řešení sporů mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby, nebo mezi poskytovateli služby,
  iv. obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace,
  v. kontaktní údaje spolku nebo jiných právnických osob, včetně Evropské sítě spotřebitelských středisek, které mohou poskytovatelům služeb nebo příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc v případě problému s úřady nejen doma, ale kdekoli v členských státech Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace,
  vi. informace o regulaci povolání, mezi něž patří zejména seznam regulovaných povolání a podmínky pro jejich výkon, včetně informací o postupu při uznávání odborné kvalifikace, poplatcích, požadavcích na dokumenty a jazykové znalosti, informace o povinnosti předběžně příslušnému správnímu orgánu ohlásit úmysl poskytovat v České republice danou službu a o oprávnění příslušného správního orgánu před prvním poskytnutím služby prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb, seznam profesí, pro něž existuje evropský profesní průkaz a podmínky jeho získání, seznam profesí, u nichž je příslušný orgán před prvním poskytnutím služby oprávněn prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb, seznam regulovaného vzdělávání a odborné
  přípravy se zvláštní strukturou a kontaktní údaje příslušných správních orgánů a centra pomoci,
  vii. v závislosti na povaze dotazu informace v českém či anglickém jazyce a podle možností i v dalších úředních jazycích Evropské unie
  viii. informace bezodkladně po přijetí žádosti, která může být doručena i elektronicky. Informace je poskytována jasným a srozumitelným jazykem a zahrnuje i jednoduchý návod, jak postupovat. Shora uvedená informační povinnost nemá charakter právního poradenství v jednotlivých případech, ale týká se pouze obecných informací zejména o způsobu, jakým se požadavky obvykle vykládají nebo uplatňují.
 • Zprostředkovací funkce JKM:
  i. JKM předá žádost o oprávnění k poskytování služby správnímu orgánu příslušnému o této žádosti rozhodnout. Zároveň JKM přijímá a předává příslušným správním orgánům oznámení a hlášení učiněná na základě jiného právního předpisu, a to oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob, oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení a oznámení a hlášení fyzických osob – podnikatelů vůči zdravotním pojišťovnám, přihlášky k registraci platby daní u finančního úřadu.
  ii. Veškerá podání lze vyřídit prostřednictvím jednotného kontaktního místa či příslušných správních úřadů, a to i na dálku a pomocí elektronických prostředků. Při prokazování skutečností relevantních pro správní řízení spolupracují správní orgány se správními orgány ostatních členských států Evropské unie prostřednictvím elektronického systému pro výměnu informací mezi členskými státy podle zvláštního právního předpisu.

Odbor živnostenský

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po objednání

V úředních dnech je poslední klient odbaven dopoledne v 11.45 hodin a odpoledne v 17.30 hodin. Děkujeme za pochopení.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský - oddělení jednotné kontaktní místo
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Salavec Jaroslav, Ing.

referent
dveře 1.14
tel. +420220144164
salavecJ@Praha7.cz