Odbor živnostenský (OŽV) vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, činnosti stanovené zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů a plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. OŽV vydává fyzickým a právnickým osobám průkazy živnostenských oprávnění, přijímá změny údajů uvedených v ohlášení živnosti/žádosti o koncesi, vydává výpisy ze živnostenského rejstříku, provádí kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se k živnostenskému podnikání, vede evidenci zemědělských podnikatelů a zároveň plní funkci Jednotného kontaktního místa. Činnosti vykonávané OŽV jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.


oddělení kontrolní

oddělení registrační

oddělení jednotné kontaktní místo

oddělení administrativně správní

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor živnostenský
U Průhonu 1338/38

Odbor živnostenský

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý, čtvrtek a pátek
po objednání
placeholder

Blaháková Monika, Mgr.

vedoucí odboru
dveře 1.02
tel. +420220144160
gsm. +420732557975
BlahakovaM@Praha7.cz

V úředních dnech je poslední klient odbaven dopoledne v 11.45 hodin a odpoledne v 17.30 hodin. Děkujeme za pochopení.