Oddělení dokladů a evidence obyvatel (ODEO) zpracovává údaje z informačního systému Ministerstvo vnitra a informačního systému o obyvatelích. Zajišťuje agendu trvalého pobytu, vydává občanské průkazy a pasy.


Oddělení dokladů a evidence obyvatel – ODEO

 • Zpracovává údaje vedené v informačním systému pro Ministerstvo vnitra a užívá údaje z informačního systému o obyvatelích.
 • Poskytuje údaje z informačního systému, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo pokud to vyžaduje činnost orgánů státní správy a orgánů pověřených výkonem státní správy.
 • Ve spolupráci s příslušnými zdroji informačního systému zajišťuje aktuální správnost a úplnost údajů vedených v informačním systému.
 • Poskytuje údaje z informačního systému občanům, pokud jde o údaje k jejich osobě.
 • Rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností.
 • Rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení.
 • Rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho části a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
 • Přijímá ohlášení občana o změně místa trvalého pobytu a vydává potvrzení o změně místa trvalého pobytu.
 • K žádosti vlastníka objektu nebo jeho vymezené části sděluje jména, příjmení a data narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu v objektu.
 • Přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu.
 • Přijímá sdělení občana, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky.
 • Vede v evidenci obyvatel (na písemnou žádost občana) údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.
 • Přijímá žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, nebo občanského průkazu bez strojově čitelných údajů a tyto průkazy vydává.
 • Vydává potvrzení o občanském průkazu, rozhoduje o skončení platnosti občanského průkazu a přijímá od občanů hlášení o poškození, zničení, ztrátě, odcizení nebo zneužití občanského průkazu.
 • Přijímá nalezené občanské průkazy, potvrzení o občanských průkazech, dále občanské průkazy zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého. Přijímá občanský průkaz občana, který ukončil trvalý pobyt na území ČR, pozbyl státního občanství.
 • Má oprávnění zadržet občanovi neplatný občanský průkaz a povinnost vydat mu o této skutečnosti potvrzení o občanském průkazu.
 • Přijímá oznámení policie o ohlášení odcizení občanského průkazu a čísle vydaného potvrzení o občanském průkazu.
 • Na žádost občana přebírá do úschovy občanský průkaz občana po dobu jeho dlouhodobého pobytu v zahraničí.
 • Vede evidenci vydaných občanských průkazů a zajišťuje znehodnocování neplatných občanských průkazů.
 • Vyřizuje žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji s využitím údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel a evidence cestovních dokladů a současně pořizuje biometrické údaje občana.
 • Rozhoduje o přerušení či zastavení řízení, pokud nejsou oprávněnou osobou předloženy všechny doklady potřebné pro vydání cestovního dokladu.
 • Vede spisovou dokumentaci žádostí a dalších písemností, potřebných k vydání cestovního dokladu.
 • Přijímá ohlášení ztráty, odcizení nebo nálezu cestovního dokladu a vystavuje potvrzení o ztrátě nebo odcizení cestovního dokladu. Přijímá ohlášení ztráty nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí. Přijímá odevzdaný cestovní doklad jiného občana.
 • Má možnost zadržet neplatný cestovní doklad držiteli a cizí cestovní doklad tomu, kdo nesplnil povinnost jej odevzdat nebo který se stal neplatným; povinnost vydat občanovi potvrzení o zadržení cestovního dokladu.
 • Zajišťuje znehodnocování neplatných cestovních dokladů.
 • Projednává přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel.

Úřední hodiny – Oddělení dokladů a evidence obyvatel, U Průhonu 1338/38

pondělí a středa
7.30–12.00
13.00–18.00
úterý a čtvrtek
7.30–12.00
13.00–14.00
Poslední příjem žádostí pro odbavení je 30 minut před koncem úředních hodin.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel
U Průhonu 1338/38
Praha 7
placeholder

Kožíšková Štěpánka

vedoucí oddělení
tel. +420220144210
KoziskovaS@Praha7.cz
dveře 1.08/1.08a

Feixová Věra

referentka
tel. +420220144207
FeixovaV@Praha7.cz
dveře 1.08/1.08a

Pek Alexandr

referent
tel. +420220144207
PekA@Praha7.cz
dveře 1.08/1.08a

Votrubová Zdeňka

referentka
tel. +420220144203
VotrubovaZ@Praha7.cz
dveře 1.08/1.08a

Šmíd Jan

referent
tel. +420220144206
SmidJ@Praha7.cz
dveře 1.08/1.08a