Oddělení rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru – ORZ zajišťuje urbanistickou koncepci MČ Praha 7, připravuje a zadává urbanistické a architektonické studie, koncepce řešení veřejných prostranství. Vyjadřuje se k tvorbě a změnám územně plánovací dokumentace, k dalším koncepcím celoměstského rozvoje, k územním záměrům, studiím a dalším změnám, které se dotýkají území MČ Praha 7. Poskytuje konzultace záměrů, odpovídá na dotazy ohledně územního rozvoje a organizačně zajišťuje participaci s občany na území MČ Praha 7. Veškeré situace, ve kterých je vhodné se na odbor obrátit, jsou zpracovány v sekci Plánování stavby. 


Oddělení rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru – ORZ

  • Zajišťuje kompletní urbanistickou koncepci MČ Praha 7 a to s cílem zkvalitňovat stávající lokality v kontextu hl. m. Prahy. Spolupracuje s ostatními odbory Úřadu s cílem stanovit priority územního řešení.
  • Navrhuje základní strategii rozvoje území na území MČ Praha 7. Podílí se na tvorbě a aktualizacích strategického plánu Úřadu pro oblast územního rozvoje.
  • Podílí se po odborné stránce na vyjednávání smluv o spolupráci s developery.
  • Připravuje a zadává zpracování koncepcí rozvoje území a jeho funkčního využití z hlediska urbanistického, architektonického, dopravního, životního prostředí, ekonomického, demografického, sociálního a energetického. Za tímto účelem spolupracuje s dalšími odbory, zejména SÚ, ODO, OŽP, OMA, OKŘ KST a MHMP. Zajišťuje zadání zpracování urbanisticko-architektonických studií do výše finančních částek schválených rozpočtem, které slouží jako podklad pro rozvoj území nebo případné změny územního plánu.
  • Vyjadřuje se k územním záměrům, studiím a zadáním dotýkající se MČ Praha 7 a připravuje pro Radu návrhy stanovisek, připomínek a námitek MČ Praha 7 k územnímu či jinému typu správního řízení.
  • Zajišťuje přípravu a zpracování neinvestičních akcí na záměry a projekty veřejných prostranství ve vlastnictví hl. m. Prahy zahrnující přípravu předmětu veřejných zakázek na zpracování dokumentace a potřebných povolení včetně inženýringu dle rozsahu a koordinace se správcem daných pozemků.
  • Spolupracuje s MHMP – se sekcí rozhodování o území a s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy při tvorbě a změnách územních plánů, při pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací a dalších koncepcích rozvoje města včetně Strategického plánu hl. m. Prahy. Spolupracuje s orgány památkové péče a vypracovává podklady pro program regenerace městské památkové zóny.
  • Přijímá podání podnětů od fyzických a právnických osob a zpracovává nové podněty na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy, jejichž předmět změny se nachází na území MČ Praha 7. Tyto změny projednává s žadateli a připravuje návrh stanoviska MČ Praha 7 formou usnesení Zastupitelstva, které je spolu s podnětem na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy předáváno MHMP.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor - oddělení rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru
placeholder

Richtr Tomáš, Ing. arch.

vedoucí oddělení
gsm. +420778739161
RichtrT@Praha7.cz
dveře 7.06

Čermáková Martina, Ing. arch.

referentka
tel. +420220144103
gsm. +420778110012
CermakovaM@Praha7.cz
dveře 7.06

Šindelářová Jitka, Ing. arch.

referentka
tel. +420220144102
gsm. +420778110026
SindelarovaJ@Praha7.cz
dveře 7.06

Křížová Miluše, Ing. arch.

referent koncepce rozvoje
tel. +420220144140
gsm. +420770104990
KrizovaM@Praha7.cz
dveře 7.06

Borkovcová Simona

referent přípravy a real. staveb
gsm. +420778494688
BorkovcovaS@Praha7.cz
dveře 7.06