Odbor právní (OPV) má na starosti smlouvy uzavřené městskou částí a jejich evidenci. Připravuje podklady pro soudní jednání a zastupuje městskou část před soudem. Poskytuje konzultace v otázkách platného právního řádu pro ostatní odbory úřadu. Vypracovává právní stanoviska při řešení konkrétních problémů v jednotlivých oblastech činnosti městské části.


Odbor právní – OPV

 • Z právního hlediska posuzuje návrhy předkládané jinými odbory ke schválení RMČ a ZMČ Praha 7.
 • Shromažďuje podklady pro soudní jednání. Vypracovává a podává žaloby a jiná soudní podání, posuzuje možnosti smíru.
 • Zastupuje MČ Praha 7 a ÚMČ Praha 7 v jednání před soudy, státními orgány a jinými právními subjekty. Zajišťuje výkon pravomocných soudních rozhodnutí.
 • Vede evidenci soudních sporů, ve kterých je účastníkem řízení MČ Praha 7 či ÚMČ Praha 7 a soudních sporů, ve kterých je MČ Praha 7 či ÚMČ Praha 7 ustanovena opatrovníkem osob s trvalým pobytem na území Městské části Praha 7, jejichž pobyt není znám.
 • Spolupracuje s vedoucími odborů při vypracovávání návrhů smluv uzavíraných MČ Praha 7 či ÚMČ Praha 7.
 • Poskytuje konzultace v otázkách práva pro MČ Praha 7 a ÚMČ Praha 7 a vypracovává právní stanoviska při řešení konkrétních problémů v jednotlivých oblastech jejich činnosti.
 • Vede evidenci smluv uzavřených MČ Praha 7, které podléhají uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
 • Zajišťuje zveřejnění smluv jejich zasláním správci registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
 • Dle potřeby se účastní otevírání obálek a posuzování nabídek v řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
 • Dle potřeby se s hlasem poradním účastní jednání poradních orgánů RMČ Praha 7 a výborů ZMČ Praha 7.
 • Dle pokynů členů RMČ Praha 7, tajemníka ÚMČ Praha 7 či vedoucích odborů se účastní jednání při vyjednávání smluvních podmínek s druhou smluvní stranou.
 • Zúčastňuje se jednání RMČ Praha 7 a ZMČ Praha 7.
 • Po právní stránce se podílí na přípravě interních materiálů – metodik.
 • Vede evidenci Sbírky zákonů a právnické literatury a informuje jednotlivé odbory o důležitých změnách právních předpisů.
 • Vede agendu související s vyřizováním petic podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
 • Vede agendu registrovaných ochranných známek.
 • Ve spolupráci se správní firmou a Odborem majetku zabezpečuje vymáhání pohledávek z titulu nezaplaceného nájmu či služeb s nájmem spojených, a to jak bytů, tak i nebytových prostor ve vlastnictví MČ Praha 7 po lhůtě splatnosti, přičemž zejména:
 • přebírá podklady od správní firmy a průběžně s nimi podklady aktualizuje
 • zasílá předžalobní výzvy dlužníkům
 • spolupracuje s Odborem sociálním a zdravotním v případech žádostí o prominutí celého nebo části dluhu
 • administrativně zajišťuje uzavření Uznání dluhu a Smlouvy o zaplacení uznaného dluhu ve splátkách
 • zpracovává návrhy ke schválení RMČ Praha 7 na podání žalob na úhradu dlužného nájemného a služeb, výpovědí z nájmu, vyklizení prostor
 • přijímá vyrozumění exekutora o tom, kdy bude provedeno vyklizení bytu či nebytového prostoru, zajišťuje účast zástupce Odboru majetku, Odboru právního a správní firmy              
 • Na základě požadavku věcně příslušného odboru zajišťuje další vymáhání či jiné zpracování vzniklých pohledávek po lhůtě splatnosti. V souvislosti s tím:
 • na vyžádání informuje věcně příslušný odbor o stavu soudního vymáhání a o celkovém výsledku
 • navrhuje a zpracovává materiál na odpis pohledávek, který následně předkládá ke schválení RMČ Praha 7, Finančnímu výboru a ZMČ Praha 7.
 • Na základě poznatků z činnosti Odboru právního upozorňuje vedoucí zaměstnance na porušování zákonnosti v činnosti pro ÚMĆ Praha 7 a na změny v legislativě.

  Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

  pondělí a středa
  7.30 – 12.00
  13.00 – 18.00
  úterý, čtvrtek a pátek
  po předchozí domluvě / po objednání

  Kontakt

  Úřad městské části Praha 7
  Odbor právní
  U Průhonu 1338/38
  Praha 7
  placeholder

  Strádalová Tereza, JUDr.

  vedoucí odboru
  tel. +420220144198
  gsm. +420771131663
  StradalovaT@Praha7.cz
  dveře 3.06B

  Voceová Jaroslava

  referent vymáhání pohledávek
  tel. +420220144194
  gsm. +420604938158
  VoceovaJ@Praha7.cz
  dveře 3.06

  Šišková Jana

  odborná referentka
  tel. +420220144008
  gsm. +420604543002
  SiskovaJ@Praha7.cz
  dveře 3.05

  Holá Eva, Mgr., Ph.D.

  právnička
  tel. +420220144039
  gsm. +420775278658
  HolaE@praha7.cz
  dveře 3.06A

  Glasová Alena, Mgr.

  právnička
  tel. +420220144212
  GlasovaA@Praha7.cz
  dveře 3.06a

  Konečná Lucie, Mgr. Ing

  právník
  tel. +420220144095
  KonecnaL@Praha7.cz
  dveře 3.07