Odbor právní (OPV) poskytuje konzultace v otázkách platného právního řádu pro ostatní odbory úřadu. Vypracovává stanoviska při řešení konkrétních problémů v jednotlivých oblastech činnosti městské části. Zastupuje městskou část a úřad městské části před soudem a zajišťuje vymáhání pohledávek plynoucích především z nájemních vztahů. Provádí registraci v registru smluv. Vyjednává s investory smlouvy o spolupráci na rozvoji městské části.


Odbor právní – OPV

a) Posuzuje jemu předložené návrhy dokumentů předkládaných Radě a Zastupitelstvu jinými odbory za předpokladu, že je stanovena plná odpovědnost předkladatele návrhu za věcnou správnost a právo právního odboru na oponenturu.

b) Shromažďuje podklady pro soudní jednání. Vypracovává a podává žaloby a jiná soudní podání, posuzuje možnosti smíru.

c) Vedoucí odboru a právníci jsou oprávněni zastupovat MČ Praha 7 a Úřad v řízeních před soudy, státními orgány a jinými právními subjekty a ve správním soudnictví ve smyslu § 33 odst. 5 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. Vedoucí odboru a právníci dále zajišťují výkon pravomocných soudních rozhodnutí ve spolupráci s exekutorským úřadem, včetně uzavírání a podepisování smluv o provedení exekuce (kompetence svěřená Radou).

d) Vede evidenci soudních sporů ve kterých je účastníkem řízení MČ Praha 7 či Úřad a soudních sporů, ve kterých je MČ Praha 7 – Úřad ustanovena opatrovníkem osob s trvalým pobytem na území MČ Praha 7, jejichž pobyt není znám.

e) Spolupracuje s vedoucími odborů při vypracovávání návrhů smluv uzavíraných MČ Praha 7 či Úřadem.

f) Poskytuje konzultace v otázkách platného právního řádu pro MČ Praha 7 a Úřadu na základě žádostí a vypracovává právní stanoviska při řešení konkrétních problémů v jednotlivých oblastech jejich činnosti.

g) Zajišťuje agendu ochranných známek ve vlastnictví MČ Praha 7.

h) Zajišťuje zveřejnění smluv a objednávek jejich zasláním správci registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

i) Vede evidenci smluv a objednávek uzavřených MČ Praha 7, které podléhají uveřejňování v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

j) Dle potřeby se účastní otevírání obálek a posuzování nabídek v řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

k) Dle potřeby se s hlasem poradním účastní jednání poradních orgánů Rady a Výborů Zastupitelstva.

l) Dle pokynů členů Rady, tajemníka či vedoucích odborů se účastní jednání při vyjednávání smluvních podmínek s druhou smluvní stranou.

m)Vyjednává smlouvy o spolupráci s developery a uschovává smluvní dokumentaci.

n) Zúčastňuje se jednání Rady a Zastupitelstva.

o) Po právní stránce se podílí na přípravě interních materiálů – metodik.

p) Vede agendu související s vyřizováním petic podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

q) Ve spolupráci se správní firmou a OMA zabezpečuje vymáhání pohledávek z titulu nezaplaceného nájmu či služeb s nájmem spojených u bytu a nebytového prostoru ve vlastnictví MČ Praha 7 po lhůtě splatnosti, přičemž zejména: i. přebírá podklady od správní firmy a průběžně s nimi podklady aktualizuje ii. posílá předžalobní výzvy dlužníkům iii.spolupracuje s Odborem sociálních věcí (OSV) a Odborem sociálního začleňování (OSZ) ohledně možností přiznání dávek sociálního zabezpečení dlužníkům, případně možnosti prominutí části dluhu iv. zajišťuje podpisy uznání dluhů v. zpracovává neuhrazené pohledávky k soudnímu vymáhání vi. zajišťuje výkon rozhodnutí exekucí

r) Zajišťuje na základě požadavku věcně příslušného odboru další vymáhání či jiné zpracování vzniklých pohledávek po lhůtě splatnosti. V souvislosti s tím: i. informuje věcně příslušný odbor na vyžádání o stavu soudního vymáhání a o celkovém výsledku ii. navrhuje a provádí zpracování materiálu pro Radu a Zastupitelstvo na odpis pohledávky, informuje Finanční výbor a předloží materiál do Rady, případně Zastupitelstva.

s) Upozorňuje na základě poznatků z činnosti Odboru právního vedoucí zaměstnance na porušování zákonnosti v činnosti pro Úřad a na změny v legislativě.

   Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7

   pondělí a středa
   7.30 – 12.00
   13.00 – 18.00
   úterý, čtvrtek a pátek
   po předchozí domluvě / po objednání

   Kontakt

   Úřad městské části Praha 7
   Odbor právní
   U Průhonu 1338/38
   Praha 7
   placeholder

   Strádalová Tereza, JUDr.

   vedoucí odboru
   tel. +420220144198
   gsm. +420771131663
   StradalovaT@Praha7.cz
   dveře 3.06B

   Voceová Jaroslava, Bc.

   referent vymáhání pohledávek
   tel. +420220144194
   gsm. +420604938158
   VoceovaJ@Praha7.cz
   dveře 3.06

   Šišková Jana

   odborná referentka
   tel. +420220144008
   gsm. +420604543002
   SiskovaJ@Praha7.cz
   dveře 3.05

   Glasová Alena, Mgr.

   právnička
   tel. +420220144212
   gsm. +420777597302
   GlasovaA@Praha7.cz
   dveře 3.06a

   Konečná Lucie, Mgr. Ing

   právník
   tel. +420220144095
   gsm. +420775331051
   KonecnaL@Praha7.cz
   dveře 3.07