PROSBA O SPOLUPRÁCI – MČ PRAHA 7 JAKO ČLEN SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

Vážení členové výborů,
vážíme si Vaší nelehké a často nedoceňované práce ve výborech společenství vlastníků. Děkujeme, že se věnujete péči o společný majetek. Jsme připraveni Vám v této věci nabídnout pomocnou ruku, neboť MČ Praha 7 má aktuálně podíl v celkem 129 společenstvích vlastníků a máme tak se správou domů společenství vlastníků bohaté zkušenosti.

Naším zástupcem pro Vás je správní firma 7U s.r.o., IČO: 26418274, která je námi zmocněna k zastupování v rámci společenství vlastníků.

Obecný kontakt 7U s.r.o.:
paní Anna Doubravová, tel.: +420 770 129 213, sprava@7usro.cz

Jméno osoby, která má na starosti jednotky v konkrétním domě lze zjistit na www.7Usro.cz/spravovane-bytove-domy.

Ve věci správy domu primárně, prosím, komunikujte s uvedenou společností. Její pracovníci mají několikaletou zkušenost se správou nemovitostí a problematikou společenství vlastníků, tudíž naprostou většinu Vašich dotazů jsou schopní rychle vyřešit, a to včetně technické agendy našich jednotek, vyúčtování služeb apod. V domě sice nebydlíme, ale chceme se aktivně společně s Vámi podílet na jeho správě a mít přehled o aktuálním dění. Zasílejte, prosím, naší správní firmě včas veškeré informace např. pozvánky, zápisy, podklady k hlasování, cenové nabídky, účetní závěrky apod.

V některých oblastech má správní firma omezený mandát pro zastupování. V těchto případech je lehce odlišný postup a časová náročnost. Je to dáno tím, že jsme právnickou osobou – úřadem, tudíž v mnoha oblastech se na nás vztahují přísnější a často i zdlouhavější zákonné postupy. Rozhodně není naším zájmem cokoli záměrně zdržovat, ani svým majetkovým podílem nechceme ovlivňovat běžný život společenství. Aby byla naše spolupráce ve všech oblastech co nejhladší, vznikl tento dokument, který by Vám měl ozřejmit úskalí toho, že jsme právnickou osobou se složitou řídící strukturou.


Tímto bychom Vás chtěli poprosit o spolupráci a budeme velice rádi, pokud budete postupovat dle tohoto doporučení:
Projednání úvěru (včetně případného budoucího dodatku, či jakékoliv změny), smlouvy o výstavbě, změny prohlášení vlastníka, některé typy věcných břemen, musí nejprve před hlasováním shromáždění projednat Rada MČ Praha 7. Zástupce správní firmy 7U s.r.o. poté bude na shromáždění hlasovat v intencích usnesení Rady MČ Praha 7. Výjimku tvoří úvěry, kde celkové zadlužení nepřesáhne 200.000, – Kč na jednotku bez zástavy – v tomto případě může správní firma standardně hlasovat.

Podklady a žádosti o vyjádření k uvedeným případům prosím zasílejte minimálně 30 dnů před rozesláním oficiální pozvánky. Pokud se o těchto záležitostech dozvíme až spolu s oficiální pozvánkou, často je již pozdě a naše včasné vyjádření nemůžeme garantovat, respektive náš zástupce se na shromáždění bude muset zdržet hlasování.

V souvislosti s výše uvedenými případy se, prosím, obracejte přímo na Oddělení hospodaření s majetkem Odboru majetku Úřadu MČ Praha 7, vedoucí oddělení pan Josef Bohuňovský, tel.: 604 556 175, bohunovskyj@praha7.cz. Pokud Vám není cokoliv jasné, klidně nejprve zavolejte, rádi Vám vše vysvětlíme a domluvíme s Vámi postup.

Pro jednání Rady MČ Praha 7 jsou důležité zejména tyto podklady:

1.      ÚVĚR

1.1.   Nabídky jednotlivých bankovních domů (pozn.: zastavení nemovitosti nedoporučujeme, podléhá projednání v Zastupitelstvu MČ Praha 7)

1.2.   Výborem doporučená nabídka s uvedením výše úvěru, výší splátky, doby fixace, podmínkami předčasného splacení.

1.3.
   Informace, zda se v souvislosti se splácením úvěru navýší odvod do fondu oprav, či nikoliv.

1.4. 
  Pokud má úvěr financovat rekonstrukce společných částí domu, pak dodání základních informací o závazném rozsahu prací. Doporučujeme, aby samotnému schválení úvěru nejprve
předcházelo zpracování projektové dokumentace, včetně zajištění případných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření místně příslušného stavebního úřadu, včetně následného zajištění srovnatelných cenových nabídek dodavatelů prací, neboť až poté je vhodné o úvěru hlasovat.

  • pozn.: Upozorňujeme, že MČ Praha 7 odvádí do fondu oprav za všechny své jednotky, tedy i nebytové prostory. Pakliže je předmětem rekonstrukce opláštění domu, jedná se o společnou část, včetně oken i výkladců. Proto nesouhlasíme s tím, aby z rekonstrukcí byly vyjmuty například výkladce nebytových prostor. Dle nového občanského zákoníku jsou výplně stavebních otvorů (okna, výkladce) společnou částí domu.

2.      SMLOUVA O VÝSTAVBĚ

2.1.   Návrh smlouvy v editovatelné podobě zpracované právní/advokátní kanceláří s možností věcných úprav ze strany MČ Praha 7 (zejména zapracování zákonných povinností).

2.2.   Způsob výběru stavebníka.

2.3.   Důvody vedoucí k uzavření smlouvy, rozsah plnění.

2.4.   V případě, že výstavbou dojde ke zmenšení společných částí domu, například za účelem výstavby nových jednotek, doporučujeme pro ověření nabízené částky zpracovat znalecký posudek.

3.      ZMĚNA/NOVÉ PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

3.1.   Návrh změn nebo návrh nového prohlášení vlastníka v editovatelné podobě s možností věcných úprav ze strany MČ Praha 7 (zejména správný název vlastníka nám svěřených jednotek).

3.2.   Důvody vedoucí ke změně.

Předem děkujeme za ochotu a snahu dodržovat výše uvedené postupy. Dále bychom Vás chtěli informovat o dalších možnostech naší vzájemné spolupráce:

  • Pokud máte jakýkoliv podnět v souvislosti s našimi nájemci, napište nám na adresu: najemnici@praha7.cz
  • Jestliže plánujete projednat mimořádný odvod do fondu oprav (např. za účelem rekonstrukce nebo splacení úvěru), prosím dejte nám též vědět dříve, abychom mohli dostatečně včas ověřit naše cash flow.
  • Vzhledem k tomu, že téměř všechny naše jednotky pronajímáme, potřebujeme k nájemní smlouvě vždy aktuální průkaz energetické náročnosti budovy. Nové průkazy prosím zasílejte ideálně na adresu: odbormajetku@praha7.cz
  • Všechny volné nebytové prostory určené k soutěži uvádíme na našich webových stránkách, hodnotící jednání Majetkové komise je veřejné, zástupci společenství se mohou zúčastnit a mají možnost se ihned seznámit s novým nájemcem a zamýšleným provozem. Nabídku volných prostor k pronájmu najdete na: www.praha7.cz/pronajmy; přihlásit se rovněž můžete k odběru novinek zveřejněných na úřední desce (pro sledování nově nabízených prostor k pronájmu zaškrtněte sekci „majetek“), přihlášení probíhá prostřednictvím boxu „Odběr novinek“ na našich webových stránkách: www.praha7.cz/#newsletter-box

TŘÍDĚNÍ ODPADU

Praha 7 ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a společností Pražské služby, a. s., již od roku 2016 nabízí nádoby na tříděný odpad k umístění přímo do jednotlivých bytových domů. Do tohoto projektu se v sedmé městské části zapojilo již téměř 350 domů. Jejich obyvatelé díky tomu nemusí tahat pytle s odpadem ke kontejnerům v ulicích, šetří životní prostředí a také svou peněženku.

Jaké jsou výhody třídění odpadu v domě?

1.     Je to pohodlnější – Nemusíte chodit s tříděným odpadem na ulici a spoléhat se na veřejné kontejnery, které bývají často přeplněné. Máte pohodlnou možnost separace odpadu doslova na dosah ruky.

2.     Je to finančně výhodnější – V letošním roce došlo ze strany společnosti Pražské služby a. s. k navýšení cen doplňkových služeb spojených s vyvážením komunálního odpadu (zanášení a vynášení popelnic, odemykání a zamykání domu).  Nejsnazší cestou, jak předejít nárůstu poplatků za svoz odpadu, je více odpadu vytřídit. Zapůjčení nádob na tříděný odpad i jejich vyvážení je totiž zcela zdarma. Ušetříte tedy již v případě, když alespoň jednu černou popelnici vyměníte za žlutou na multikomoditní odpad (plasty, kovové obaly a nápojové kartony).

3.     Obyvatelé domu jsou více motivováni k třídění – V černých popelnicích na směsný odpad často končí velké množství materiálu, který tam nepatří (dle statistik až ¾ obsahu nádoby). Za popelnice na směsný odpad přitom platíte dle velikosti, množství a frekvence svozu. Umístění nádob na tříděný odpad přímo do domu obyvatele motivuje k jejich častějšímu používání. Čím více vytřídíte, tím více všichni ušetříte.

4.     V ulicích je méně nepořádku – Uliční stanoviště s tříděným odpadem snižují kvalitu veřejného prostoru, dochází kolem nich k hromadění nepořádku a bývají často přeplňovány i kvůli zneužívání firmami a podniky, které by měly mít své vlastní nádoby na tříděný odpad a kontejnery na ulici nepoužívat. Kvůli těmto nepříznivým jevům dochází k postupnému rušení těchto veřejných stanovišť na tříděný odpad a cesta s odpadky na ulici k nejbližším kontejnerům se tak prodlužuje.

Jak začít třídit odpad v domě?
Je to velmi jednoduché. Zájemci o nádoby na tříděný odpad do domu – tj. oprávněné osoby v domě (majitel, předseda SVJ či BD) – se mohou obracet na oddělení péče o veřejný prostor Prahy 7 a objednat si nádoby na papír, sklo a multikomoditní odpad o velikosti 120 či 240 litrů.


Ještě nemáte popelnice na tříděný odpad ve svém domě? Obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu: BatekT@praha7.cz a my se o to postaráme. V příloze připojujeme Žádost o nové domovní stanoviště na tříděný odpad.

Více informací najdete na: www.praha7.cz/kontejnery

Děkujeme, že třídíte.